Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Signe Tomsone

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_075LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Signe Tomsone
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, fizioloģija, ievads specialitātē.
Mērķis:
Studentiem vajadzētu iegūt zināšanas par PVO Starptautisko funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikāciju (SFK) un tās pielietošanu klīniskajā praksē rehabilitācijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības jēdziens, izpratne par cilvēka funkcionēšanu un nespēju. PVO klasifikāciju saime.Lekcijas1.00auditorija
2PVO Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija (SFK). Vadlīnijas SFK lietošanā.Lekcijas2.00auditorija
3Funkcionālo spēju novērtējumi rehabilitācijā: pamatprincipi, rezultātu interpretēšana un to nozīme rehabilitācijas procesā.Lekcijas1.00auditorija
4Funkcionēšanas izvērtējums. Invaliditātes ekspertīzes sistēma Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
5Funkcionālo spēju novērtēšana bērniem. Kontekstu (vides un personālo faktoru) izvērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
6Invaliditātes biopsihosociālais modelis, SFK uzbūves pamatprincipi.Nodarbības1.00auditorija
7SFK lietošanas pamatprincipi.Nodarbības1.00auditorija
8Funkcionēšanas novērtēšana rehabilitācijā.Nodarbības3.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības jēdziens, izpratne par cilvēka funkcionēšanu un nespēju. PVO klasifikāciju saime.Lekcijas1.00auditorija
2PVO Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija (SFK). Vadlīnijas SFK lietošanā.Lekcijas2.00auditorija
3Funkcionālo spēju novērtējumi rehabilitācijā: pamatprincipi, rezultātu interpretēšana un to nozīme rehabilitācijas procesā.Lekcijas1.00auditorija
4Funkcionēšanas izvērtējums. Invaliditātes ekspertīzes sistēma Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
5Funkcionālo spēju novērtēšana bērniem. Kontekstu (vides un personālo faktoru) izvērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
6Invaliditātes biopsihosociālais modelis, SFK uzbūves pamatprincipi.Nodarbības1.00auditorija
7SFK lietošanas pamatprincipi.Nodarbības1.00auditorija
8Funkcionēšanas novērtēšana rehabilitācijā.Nodarbības3.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras studijas, patstāvīgi apkopo informāciju un sagatavo prezentāciju par funkcionālo spēju novērtēšanas aktualitātēm atbilstoši savas profesijas specifikai, situācijas uzdevumu analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Semestra laikā individuāli un grupās veiktie mācību uzdevumi atbilstoši kursa tēmai.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Spēs izskaidrot funkcionēšanas un nespējas jēdzienus, aprakstīt PVO SFK, nosaukt un definēt SFK ietvertos terminus, izklāstīt SFK praktiskās pielietošanas iespējas.
Prasmes:Spēs analizēt vienkāršus klīniskos gadījumus lietojot SFK pamatprincipus, piemērot atbilstošus SFK kodus, izskaidrot funkcionālo spēju novērtēšanas pamatprincipus un novērtēt personas funkcionālās spējas pielietojot atsevišķus mērījumus.
Kompetences:Spēs analizēt un interpretēt funkcionālo spēju vienkārša izvērtējuma rezultātus, noformulēt un izskaidrot to nozīmi rehabilitācijas procesā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija (SFK), PVO, Rīga, 2003. (whqlibdoc.who.int/publications/2001/9241545429_lav.pdf)
Citi informācijas avoti
1www.who.int/classifications/icf
2www.icf-research-branch.org
3www.icf-core-sets.org
4www.icf-casestudies.org