Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Rigonda Kalna
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Īsā cikla (Pirmā līmeņa)
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi un izpratni par veselības aprūpes infekciju prevenciju un kontroles pamatprincipiem, kā arī attīstīt studentu zinātniski, kritisku un analītisku domāšanu par higiēnas un infekciju prevencijas daudzpusību veselības aprūpes iestāžu kontekstā.

Priekšzināšanas

Bioloģijā, ķīmijā, mikrobioloģija

Rezultāti

Zināšanas

Studenti zina epidemioloģijas pamatjautājumus un terminus, infekciju slimību specifiskās un nespecifiskās profilakses pamatus, infekciju kontroles metodes un to pielietojumu un nodrošinājumu ambulatoro un stacionāro pacientu veselības aprūpē, pretepidēmiskā režīma principus un risinājumus.

Prasmes

Studenti pielieto infekciju kontrolei atbalstošos normatīvos aktus. Modelē iegūtās prasmes, kas saistītas ar infekciju kontroles metodēm un to pielietojumu un nodrošinājumu, prevencijas pasākumiem ārsta palīga profesijas standartā noteikto prasmju kontekstā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students analizē situācijas un sintezē iespēju veiksmīgi darboties infekciju kontroles kontekstā, integrējot situācijai atbilstošas zināšanas, prasmes un likumdošanu.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.