Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Inga Kudeikina

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_387LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Kudeikina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Radīt paplašinātu izpratni par tiesību zinātnes pamatprincipiem, sniegt zināšanas par tiesību vietu un lomu demokrātiskā un attīstītā sabiedrībā, pētāmajiem objektiem un jurista profesiju. Sniegt izpratni par civiltiesībām kā vienu no tiesību zinātnes apakšnozarēm, civiltiesisko attiecību būtību un saturu, civiltiesību objektiem un subjektiem, un civiltiesisko subjektu tiesībām un pienākumiem. Attīstīt prasmes kritiski vērtēt un nošķirt tiesiskas attiecības no tiesību pārkāpuma, atrast piemērojamos tiesību aktus, tos piemērot, risinot konkrētus kāzusus, sagatavot nepieciešamos procesuālos dokumentus. Argumentēt savu viedokli, izmantojot tiesību doktrīnu, tiesību aktus, vispārējos tiesību principus un tiesu praksi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Tiesības kā sociālo normu veids, tiesību nozīme sabiedrībā.Lekcijas1.00auditorija
2Jurista profesija.Lekcijas1.00auditorija
3Civiltiesības kā tiesību zinātnes apakšnozare. Civiltiesību avoti.Lekcijas1.00auditorija
4Civiltiesību principi.Lekcijas1.00auditorija
5Civiltiesību nozīme tiesību sistēmā.Nodarbības1.00auditorija
6Civiltiesību subjekti.Lekcijas2.00auditorija
7Civiltiesību objekti.Lekcijas2.00auditorija
8Civiltiesību principu analīze.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Tiesības kā sociālo normu veids, tiesību nozīme sabiedrībā.Lekcijas1.00auditorija
2Jurista profesija.Lekcijas0.50auditorija
4Civiltiesību principi.Lekcijas0.25auditorija
5Civiltiesību nozīme tiesību sistēmā.Nodarbības0.50auditorija
6Civiltiesību subjekti.Lekcijas1.25auditorija
7Civiltiesību objekti.Lekcijas1.00auditorija
8Civiltiesību principu analīze.Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Zinātniskās literatūras un judikatūras izpēte par civiltiesību vispārīgiem jautājumiem. Eseja par tiesību, tostarp, civiltiesību lomu sabiedrībā un jurista vietu tiesiskās kārtības nodrošināšanā. Pārspriedums par tiesas spriedumu, identificējot tiesas piemērotos civiltiesību principus un izsakot savu viedokli.
Vērtēšanas kritēriji:
Patstāvīgā darba vērtējumu veido esejas un pārsprieduma dziļums, tostarp, izteikto argumentu atbilstība un pamatotība, valodas instrumenti (gramatikas prasību ievērošana un juridiskā izteiksmes stila ievērošana), mutiskās prezentācijas prasmes seminārā. Gala vērtējumu veido eseja (15%), pārspriedums (10%), darbs seminārā (25%), eksāmens (50%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Paplašinātas zināšanas un izpratne par tiesībām kā sociālām normām, to vietu un lomu sabiedrības un tās indivīdu dzīves noregulēšanā, kā arī tiesību mūsdienu attīstības tendences. Zina civiltiesību avotus, civiltiesību principus, prot nosaukt civiltiesību objektus un subjektus, zina to kvalificējošās pazīmes, prot raksturot tādus jēdzienus kā tiesībspēja, rīcībspēja, izprast to vietu un lomu tiesību sistēmā. Orientējas civiltiesisko attiecību tiesību institūtos.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie patstāvīgi prot atlasīt nepieciešamos civiltiesību avotus, tostarp, tiesību aktus, prot identificēt civiltiesiskās attiecības un nošķirt tiesiskas attiecības no delikta, civiltiesiskās attiecības no citām tiesiskām attiecībām, prot analizēt un sagatavot vispārējus dokumentus, kā pārspriedumus par civiltiesību jautājumiem, formulēt problēmas un piedāvāt argumentētus, izvērstus un tiesību sistēmai atbilstošus risinājumus par civiltiesību vispārīgiem jautājumiem.
Kompetences:Studējošie ir spējīgi patstāvīgi atlasīt un analizēt informāciju par vispārīgiem civiltiesību jautājumiem, sekot līdzi jaunākajām attīstības tendencēm, diskutēt par tām, izteikt argumentētu viedokli, pastāvīgi papildināt savas zināšanas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Balodis, K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 383 lpp.
2Čakste, K. Civiltiesības: lekcijas, raksti. [Rīga]: Zvaigzne ABC, c2011
3Kalniņš, V. Romiešu civiltiesību pamati. 2.izd. (faksimilizdevums). Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 228 lpp.
4Civillikums.Ievads. Publicēts: "Valdības Vēstnesis", 41, 20.02.1937.
5Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības. Publicēts: "Ziņotājs", 22, 10.06.1993., "Valdības Vēstnesis", 41, 20.02.1937.
6Civillikums. Otrā daļa. Mantojuma tiesības. Publicēts: "Valdības Vēstnesis", 42, 22.02.1937.
7Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības. Publicēts: "Valdības Vēstnesis", 44, 24.02.1937.
8Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības. Publicēts: "Valdības Vēstnesis", 46, 26.02.1937.
Papildus literatūra
1Baldwin, Ch.S., Brand, R.A., Epstein, D., Gordon, M.W. (ed.) International Civil Dispute Resolution: A problem oriented coursebook. St.Paul:Thomson West, 2004. xxxiii,666 p
2Hesselink, M.W. The New European Private Law: essays on the future of private law in Europe. Hague: Kluwer Law International, 2002. 283 p.
Citi informācijas avoti
1www.likumi.lv
2www.at.gov.lv
3www.satv.tiesa.gov.lv
4www.manas.tiesas.lv