Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Dace Gardovska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PEK_039LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; PediatrijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dace Gardovska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pediatrijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Gardovska
Kontaktinformācija:Rīga, Vienības gatve 45, pkatrsu[pnkts]lv, pkatrsu[pnkts]lv, +371 67621730
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sekmīgi pabeigtas paredzētās studijas MF 1. – 4. studiju gada preklīniskajos un klīniskajos priekšmetos, ieskaitot pediatriju.
Mērķis:
Studiju kurss paredzēts MF 5. studiju gada studentiem. Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis bērnu infekcijas slimību pamatus, kas dos iespēju apgūt studiju kursu „Pediatrijas pamati III” 6. studiju gadā, kā arī veidot nepieciešamās prasmes un attieksmi ārsta darbā ar bērniem rezidentūrā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Infekcijas slimības bērniem Latvijā. Vakcinācijas nacionālā programma Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
2Mūsdienu koncepcija par augļa un jaundzimušā infekcijām. CIV infekcijas īpatnības bērniem.Lekcijas1.00auditorija
3Ūdens – sāļu vielu maiņas traucējumi bērniem ar infekcijas slimībām. Orālās un parenterālās rehidratācijas principi.Lekcijas1.00auditorija
4Drudzis, bakterēmija, sepse, septisks šoks bērniem.Lekcijas1.00auditorija
5Bērna izmeklēšanas īpatnības infekcijas gadījumā. Infekcijas slimību stacionārs bērniem. Klīniskais gadījums ar uzdevumu.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Biežākās ekzantēmu infekcijas bērniem (masalas, masaliņas, vējbakas, skarlatīna ) – to etioloģija, epidemioloģija, tipiskās formas, diferenciālā diagnoze, terapija un profilakse.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Akūtas respiratoras slimības – to īpatnības bērniem. Pertussis (garais klepus).Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Febrīlie krampji, akūts laringīts, epiglotīts, bronhiolīts bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Epidēmiskais parotīts. Hepatītu īpatnības bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Zarnu infekcijas – to īpatnības bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Zarnu infekciju terapijas īpatnības un principi bērniem. Orālā rehidratācija bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Patstāvīgā darba pārbaude. Ieskaite.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Studējošie patstāvīgi sagatavo klīniskos gadījumus ar uzdevumiem, kas orientēti uz pacienta problēmām un detalizētiem uzdevumiem studējošā patstāvīgam darbam pēc noteikta apraksta, kas paredz mērķtiecīgi savākt anamnēzi, veikt klīnisko izmeklēšanu, novērtēt slimnieka stāvokli, strukturēti formulēt pacienta problēmas, piedāvāt tām savas kompetences robežās risinājumus diagnostikā, ārstēšanā un prevencijā, kā arī sagatavot teorētisko materiālu rakstveidā pēc mācību un zinātniskās literatūras izpētes. 2. Studiju kursa apguves laikā patstāvīgā darba pārbaude notiek ar zināšanu, prasmju un kompetences kontroli pie pacienta, kontroldarbos nodarbību laikā (esejas, daudzizvēļu kontroles jautājumi, situācijas uzdevumi u.c.) diskusijās mazās grupās, klīnisko gadījumu apspriešanā, patstāvīgā darba kontrolē, rakstiskā ieskaitē cikla beigās. 3. Eksāmens 5. studiju gadā pēc lekciju kursa beigām un sekmīgi pabeigta praktisko nodarbību cikla.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Kursa apguves laikā patstāvīgā darba pārbaude notiek ar zināšanu, prasmju un kompetences kontroli pie pacienta, kontroldarbos nodarbību laikā (daudzizvēļu kontroles jautājumi,esejas, situācijas uzdevumi u.c.) diskusijās mazās grupās, klīnisko gadījumu apspriešanā, patstāvīgā darba kontrolē, rakstiska ieskaitē cikla beigās. 2. Eksāmens 5. studiju gadā pēc lekciju kursa beigām un sekmīgi pabeigta praktisko nodarbību cikla.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus: 1. raksturot infekcijas slimību izplatību bērniem Latvijā un pasaulē; 2. saprast bērnu infekcijas slimību nodaļas uzbūvi un darbību; 3. raksturot imunizācijas īpatnības bērniem; 4. nosaukt infekcijas slimības un pret tām Latvijā noteikto imunizācijas laiku bērniem, biežākās imunizācijas blaknes un kontrindikācijas, 5. izskaidrot mūsdienu koncepciju par augļa un jaundzimušā iedzimtām infekcijām, raksturojot patoģenēzi, tipiskās klīniskās pazīmes, diagnostikas, ārstēšanas un prevencijas principus; 6. saprast ūdens – sāļu vielu maiņas traucējumus bērniem ar infekcijas slimībām, dehidratācijas noteikšanas un rehidratācijas principus; 7. definēt terminus: drudzis, bakterēmija, sepse, septisks šoks bērniem, analizēt to cēloņus un paredzēt rīcības plānu minēto situāciju gadījumos dažāda vecuma bērniem; 8. pazīt biežākās ekzantēmu infekcijas bērniem (masalas, masaliņas, vējbakas, skarlatīna); 9. raksturot akūto respiratoro slimību īpatnības bērniem, febrīlos krampjus, akūto laringītu, epiglotītu, bronhiolītu; 10. pazīt epidēmisko parotītu un pertussis; 11. raksturot zarnu infekciju un hepatītu īpatnības bērniem; 12. raksturot CIV infekcijas īpatnības bērniem; 13. nosaukt bērniem biežāk sastopamu infekcijas slimību inkubācijas periodus, slimnieku un kontaktpersonu izolācijas laikus.
Prasmes:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais pratīs: 1. formulēt atslēgas vārdus un orientēties mācību grāmatās un interneta datu bāzēs, lai atrastu nepieciešamo informāciju par bērnu infekcijas slimībām; 2. atrast bērna vecumam atbilstošu saskares formu, lai veiktu klīnisko izmeklēšanu; 3. biežāk sastopamo infekcijas slimību tipisko formu gadījumos bērniem vecumā no dzimšanas līdz 18 gadiem mērķtiecīgi savākt anamnēzi, veikt klīnisko izmeklēšanu, novērtēt slimnieka stāvokli, strukturēti formulēt pacienta problēmas, piedāvājot tām savas kompetences robežās risinājumus diagnostikā, ārstēšanā un prevencijā, aprakstīt novēroto slimības vēsturē un ziņot par to kolēģiem, lietojot medicīnā pieņemto terminoloģiju, ievērojot ētikas principus un prasības fizisko personu datu aizsardzībai; 4. pazīt studiju programmā iekļauto bērnu infekciju tipiskās formas, interpretēt tām raksturīgās klīniskās, laboratorās un citas izmeklēšanas pazīmes, novērtēt iespējamās komplikācijas un diferenciālo diagnozi, piedāvāt ārstēšanas un prevencijas principus; 5. nozīmēt orālo rehidratāciju dažāda vecuma bērniem.
Kompetences:1. Studiju rezultātā gūtās kompetences ļaus patstāvīgi analizēt ar biežāk sastopamām tipiskām infekcijas slimībām saistītās bērnu veselības problēmas, tai skaitā tādas, kuras prasa pirmsklīnisko zinātņu nozaru (homeostāze, mikrobioloģija, farmakoloģija u.c.) un klīnisko medicīnas (pediatrija, internā medicīna, infekcijas slimības) integrāciju efektīvai uz praktiskiem un izmērāmiem rezultātiem tendētai risinājumu sagatavošanai u atspoguļošanai medicīniskajā dokumentācijā. 2. Kompetences ļaus studējošajiem integrēt zināšanas un prasmes vienotā diagnostiskā darbībā ar mērķi izvērtēt bērna veselības stāvokli, noteikt diagnozi tipiskos biežāk sastopamo infekcijas slimību gadījumos bērniem, izstrādāt veselības aprūpes individualizētu plānu, pieņemt uz argumentiem balstītus, pārbaudāmus un zinātniskas domāšanas ceļā izstrādātus lēmumus attiecībā uz bērnu veselību vai dzīvību, kā arī uz sabiedrības veselību un apkārtējās vides stāvokli. 3. Kompetences dos iespēju apgūt studiju kursu „Bērnu slimības” 6. studiju gadā, kā arī veidot nepieciešamo attieksmi ārsta darbā ar bērniem rezidentūrā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju materiāls.
2Tiešsaistes adresē atrodamās grāmatas ( https://www.clinicalkey.com/):
3Nelson Textbook of Pediatrics, Kliegman, Robert M., 2016 by Elsevier, Inc.
4Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases, Long, Sarah S., 2018, Elsevier Inc
Papildus literatūra
1Tiešsaistes adresē atrodamās grāmatas ( https://www.clinicalkey.com/):
2Remington and Klein’s Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant, Eighth Edition , 2016
3Feigin and Cherry's Textbook of Pediatric Infectious Diseases, Seventh Edition Cherry, James D., MD, MSc, 2014
4Harriet Lane Handbook of Pediatric Antimicrobial Therapy, Second Edition McMillan, Julia A., MD , 2014
Citi informācijas avoti
1Citi informācijas avoti:
2https://www.clinicalkey.com/
3http://www.bmj.com/
4http://group.bmj.com/products/journals 
5http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_sea…
6http://www.dynamed.com/
7http://site.ebrary.com/lib/rsub
8http://search.ebscohost.com