Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Signe Tomsone

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.05.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_025LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Signe Tomsone
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatzināšanas pētniecības metodoloģijā, uz pierādījumiem balstīta prakse.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir padziļināt studentu izpratni par zinātnes atklājumu un veselības zinātņu pētniecības rezultātu pielietojamību sabiedrības labā, kā arī iepazīstināt studentus ar stratēģijām zināšanu pārnesei sabiedrībā dažādām mērķa grupām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Jaunu zināšanu pārnese un pielietošana rehabilitācijā: teorētiskie koncepti.Lekcijas2.00auditorija
2Zinātnes atklājumu vērtība un pielietojamība, jaunu zināšanu pārnese – procesa definējums un skaidrojums, aktuālās tendences.Lekcijas2.00auditorija
3Zināšanu pārneses plānošanas modeļi un efektīvas stratēģijas dažādām mērķa grupām. Mācību uzdevums.Nodarbības2.00auditorija
4Faktori, kas ietekmē jaunu zināšanu pārnesi. Mācību uzdevuma rezultātu prezentācija.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras studijas; situācijas uzdevumu analīze grupās.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās un semināros; laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti patstāvīgie rakstiskie mājas darbi, mutisko atbilžu kvalitāte.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgas kursa apguves rezultātā studējošie zinās un izpratīs zināšanu apmaiņas, sintēzes, un pielietošanas aspektus.
Prasmes:Sekmīgas kursa apguves rezultātā studējošie plānos zināšanu pārnesi un komunikāciju starp pētniekiem un dažādām lietotāju (mērķa) grupām sabiedrībā.
Kompetences:Sekmīgas kursa apguves rezultātā studējošie kritiski analizēs situāciju rehabilitācijas prakses kontekstā un veicinās uz pierādījumiem balstītu praksi.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Estabrooks C A., Thompson D S., Lovely J. J. E., Hofmeyer A. A Guide to Knowledge Translation Theory. The Journal of Continuing Education in the Health Professions, 2006, Volume 26: 25–36.
2Menon A., Korner-Bitensky N., Kastner M., McKibbon A., Straus S. Strategies for rehabilitation professionals to move evidence based knowledge into practice: a systematic review. J Rehabil Med 2009; 41: 1024–1032
Papildus literatūra
1Publications of the National Center for the Dissemination of Disability Research (NCDDR)
Citi informācijas avoti
1Elektroniskie informācijas resursi