Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Aiva Gaidule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:FKK_004LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Ķīmija; Neorganiskā ķīmijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aiva Gaidule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Farmācijas ķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Inga Urtāne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, A-korp. 5.st. 502.kab., farmkkatrsu[pnkts]lv, farmkkatrsu[pnkts]lv, +371 67061544
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas48
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Neorganiskā un organiskā ķīmija vidusskolas kursa apjomā.
Mērķis:
Veidot stabilas pamatzināšanas ķīmijā, kas būs nepieciešamas turpmākajās studijās (uztura ķīmijā, bioķīmijā).
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Neorganisko savienojumu pamatklases.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Vienkāršas vielas, saliktās vielas. Oksīdi, skābes, bāzes, sāļi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Galvenie reakciju tipi neorganiskajā ķīmijā.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Neorganisko savienojumu pārvērtību virknes.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Neorganisko savienojumu sastopamība un izmantošana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
6Organisko savienojumu struktūrformulas.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības3.00auditorija
7Organisko savienojumu klasifikācija, uzbūve, izomērija.Lekcijas3.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
8Halogēnogļūdeņraži, to ķīmiskā profila analīze. Spirti un fenoli – nomenklatūra, izomērija, īpašības. Aldehīdi un ketoni, to savienojumu īpašības. Amīnu iegūšana, īpašības un raksturojums.Lekcijas4.00auditorija
Nodarbības4.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Neorganisko savienojumu pamatklases.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Vienkāršas vielas, saliktās vielas. Oksīdi, skābes, bāzes, sāļi.Nodarbības1.00auditorija
3Galvenie reakciju tipi neorganiskajā ķīmijā.Lekcijas1.00auditorija
5Neorganisko savienojumu sastopamība un izmantošana.Nodarbības1.00auditorija
6Organisko savienojumu struktūrformulas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Organisko savienojumu klasifikācija, uzbūve, izomērija.Nodarbības1.00auditorija
8Halogēnogļūdeņraži, to ķīmiskā profila analīze. Spirti un fenoli – nomenklatūra, izomērija, īpašības. Aldehīdi un ketoni, to savienojumu īpašības. Amīnu iegūšana, īpašības un raksturojums.Lekcijas3.00auditorija
Nodarbības5.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darba organizācija: • patstāvīgais darbs teorijas apgūšanā, rakstot vielu ķīmiskās formulas ķīmisko reakciju vienādojumus nodarbībās pasniedzēja klātbūtnē un mājās; • patstāvīgais darbs zināšanu pārbaudes nolūkā (kontroldarbi, kolokviji); • laboratorijas darbi vielu ķīmisko īpašību izpētei un struktūras noteikšanai nodarbībās pasniedzēja klātbūtnē; • darbs ar literatūru, informācijas apkopošana par noteiktu vielu vai produktu un darba prezentācija nodarbībā. Uzdevumi: • attīstīt loģiku; • attīstīt pacietību un precizitāti, kas nepieciešama darbam ķīmijas laboratorijā; • attīstīt spēju prezentēt savu pētījumu, prasmi uzklausīt citu domas, diskutēt.
Vērtēšanas kritēriji:
Studentam jāprot: • veidot organiskās vielas nosaukumu pēc tā ķīmiskās formulas; • uzzīmēt organiskās vielas ķīmisko formulu pēc dota nosaukuma; • atpazīt funkcionālās grupas organiskā savienojuma molekulā un noteikt tā piederību konkrētai savienojumu klasei; • raksturot katras savienojumu klases ķīmiskās īpašības; • prognozēt organisko savienojumu savstarpējo pārvērtību iespējas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc studiju kursa apguves studenti spēs: • atpazīt neorganisko savienojumu pamatklases; • raksturot katras pamatklases savienojumu kopīgās ķīmiskās īpašības un iespējas veikt neorganisko savienojumu savstarpējās pārvērtības; • atpazīt organisko savienojumu funkcionālās grupas un parādīt organiskā savienojuma piederību konkrētai savienojumu klasei atkarībā no funkcionālo grupu veida un skaita; • nosaukt organiskos savienojumus saskaņā ar starptaustiskās organisko savienojumu nomenklatūras IUPAC noteikumiem; • raksturot katras organisko savienojumu pamatklases galvenās ķīmiskās īpašības un iespējas veikt organisko savienojumu savstarpējās pārvērtības.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs: • savākt informāciju par konkrētu ķīmisko vielu vai produktu (piemēram, pārtikas garšvielu) un izveidot prezentāciju; • veikt vienkāršus organiskās sintēzes eksperimentus; • veikt vienkāršus analītiskos testus organisko savienojumu nozīmīgāko funkcionālo grupu pierādīšanai.
Kompetences:Ķīmijas pamatkursu apguvis students: • spēs novērtēt dažādu vielu, t.sk. pamata uzturvielu un garšvielu piederību noteiktai savienojumu klasei; • prognozēs to īpašības un reakcijas dažādos pārtikas sagatavošanas un bioķīmiskajos procesos.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1V.Kreicbergs. Organiskās un pārtikas ķīmijas pamati. Mācību līdzeklis. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ķīmijas katedra. – Jelgava,2008.
2M.Kūka. Organisko savienojumu nomenklatūra. Mācību līdzeklis. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ķīmijas katedra. – Jelgava, 2008.
Papildus literatūra
1D.Cēdere, J.Logins. Organiskā ķīmija ar ievirzi bioķīmijā. – Zvaigzne ABC,1996.
Citi informācijas avoti
1http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/