Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Inese Mihailova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:BUMK_010LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:BioloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inese Mihailova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Juta Kroiča
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, bmkatrsu[pnkts]lv, bmkatrsu[pnkts]lv, +371 67061584
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Medicīnas ģenētika, imunoloģijas pamati, patofizioloģija, patoloģija, internā medicīna (reimatoloģija, nefroloģija u.c.).
Mērķis:
Sniegt studentam iespēju apgūt zināšanas par galvenajiem imūnpatoloģijas veidiem un ar tiem saistītām slimībām (imūndeficītiem, autoimunitāti, alerģiju, malignitāte, u.c.); svarīgākajiem cilvēka imunitāti raksturojošiem parametriem, to noteikšanas iespējām, indikācijām, klīnisko interpretāciju un izmantošanu dažādu slimību diagnostikā un diferenciālā diagnostikā; imūnkorekcijas un imūnprofilakses paņēmieniem, līdzekļiem, lietošanas indikācijām un blakusiedarbību kā arī praktiskas iemaņas imunoloģisko parametru izmantošanā dažādu slimību diagnostikā. Dot studentiem pamatzināšanas klīniskajā ģenētikā, veidot nepieciešamās prasmes šo zināšanu pielietošanai ģenētiskās patoloģijas savlaicīgā atklāšanā, ārstēšanā un profilaksē ārsta praksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Imūndeficīts klīniskajā praksē. Imūndeficīta klīniskā diagnostika un laboratoriskie skrīningtesti.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Lekcijas1.00auditorija
3Lekcijas1.00auditorija
4Svarīgākie primārie imūndeficīti, to iemesli, klīniskā aina, imunoloģiskā izmeklēšana, diagnostika, diferenciālā diagnostika, terapija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Imūnkompromitēts pacients klīnikā. Sekundāro imūndeficītu diferenciālā diagnostika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Lekcijas1.00auditorija
7Lekcijas1.00auditorija
8Imūnkompleksu slimību imunoloģiskā diagnostika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Autoimūno slimību imunoloģiskā diagnostika. Autoimūnas vaskulopātijas un vaskulīti. Antineitrofilo citoplazmatiskās antivielas (ANCA).Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Lekcijas1.00auditorija
11Lekcijas1.00auditorija
12Autoimūnās kolagenozes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Audzēju imunitāte.Nodarbības1.00auditorija
14Lekcijas1.00auditorija
15Lekcijas1.00auditorija
16Alerģiju imunoloģiskā diagnostika un diferenciālā diagnostika.Nodarbības1.00auditorija
17Neiroimunoloģija.Nodarbības1.00auditorija
18Lekcijas1.00auditorija
19Imūnterapija.Nodarbības1.00auditorija
20Lekcijas2.00auditorija
21Lekcijas1.00auditorija
22Klīniskās ģenētikas priekšmets. Vēsture. Latvijas klīniskās ģenētikas dienesta struktūra, uzdevumi, iespējas un perspektīvas. Indikācijas ģenētiskai konsultēšanai un izmeklēšanai. Ģenētiskās patoloģijas profilakses, diagnostikas un ārstēšanas pamatprincipi. Medicīniski ģenētiskā konsultēšana. Ģenētiskās konsultācijas ētiskie aspekti. Citoģenētisko, bioķīmisko un molekulāro izmeklējumu indikācijas un metodes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
23Biežākās iedzimtās vielmaiņas slimības: prenatālās un postnatālās diagnostikas, dispanserizācijas un ārstēšanas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
24Lekcijas1.00auditorija
25Lekcijas1.00auditorija
26Pārmantoto un iedzimto augļa attīstības anomāliju prenatālā diagnostika. Ģenētiskās patoloģijas prenatālās diagnostikas pamatprincipi un metodes. Prenatālo izmeklējumu indikācijas, metodes, rezultātu novērtēšana. Grūtniecības plānošana ģimenēm ar paaugstinātu risku dzemdēt bērnu ar iedzimtām un pārmantotām slimībām. Antenatālā aprūpe ģimenēm ar paaugstinātu risku dzemdēt bērnu ar iedzimtām un pārmantotām slimībām. Hromosomu aberāciju sindromi. Iedzimto anomāliju reģistra darbības principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
27Biežāk diagnosticētās hromosomālās un monogēnās slimības neonatālā periodā. Mazās ģenētiskās anomālijas un lielie attīstības defekti. Slimnieku ar iespējamu ģenētisku patoloģiju izmeklēšanas metodes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
28Ģenētiskās patoloģijas un ārstējamo iedzimto vielmaiņas slimību klasifikācija. Jaundzimušo sijājošā diagnostika ģenētiskai patoloģijai (masveida skrīnings). Iedzimto vielmaiņas slimību selektīvais skrīnings. Fenilketonūrija, ārstēšanas un dispanserizācijas principi. Ģenētisko atlasu un starptautisko medicīniskās ģenētikas datu bāžu izmantošana sindromu diagnostikā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
29Lekcijas2.00auditorija
30Nodarbības180.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa ietvaros tiek organizēts patstāvīgs individuāls un darbs grupā, kura uzdevums ir izanalizēt konkrēta pacienta laboratoriskos imunoloģiskos parametrus saistībā ar klīnisko ainu un citiem laboratoriskiem datiem un uzstādīt slimības un imūnpatoloģijas diagnozi. Mutiskas prezentācijas sagatavošana par imūnmodulējošiem līdzekļiem.
Vērtēšanas kritēriji:
- regulārs praktisko nodarbību apmeklējums; - aktīva līdzdalība klīnisko situācijas gadījumu, imunogrammu apspriešanā un diskusijā par imunoloģisko diagnozi un diferenciālo diagnozi; - pareizas atbildes uz īsu testu (kontroljautājumi) par nodarbības tēmu; - sagatavota mutiska uzstāšanās par imūnmodulējošiem preparātiem un diskusija par citu studentu referātiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēs raksturot svarīgākos imūnpatoloģijas veidus, to klīniskās un imunoloģiskās izpausmes, slimnieku imunoloģiskās izmeklēšanas metodes, humorālās, celulārās, komplementa sistēmas un fagocitozes traucējumu izpausmes un imūnkorekcijas iespējas.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj novērtēt imūnās sistēmas funkcionēšanu normā un dažādu imūnsistēmas patoloģiju gadījumā; klīniski izvērtēt vienkāršu imunogrammu un noteikt indikācijas padziļinātai speciālai imunoloģiskai izmeklēšanai; izmantot imunitātes parametrus dažādu slimību diagnostikā un diferenciālā diagnostikā; nozīmēt imūnkoriģējošu terapiju.
Kompetences:Studējošie, apvienojot teorētiskās un praktiskās zināšanas, varēs noteikt imūnpatoloģiskās izmaiņas, izvērtēt vienkāršu imunogrammu un izmantot iegūtās zināšanas un prasmes dažādu slimību diagnostikā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1I.Mihailova, J.Kroiča „Klīniskā imunoloģija” Grāmatā „Klīniskā medicīna. Profesora A.Lejnieka redakcijā” Trešā grāmata. Rīga. Medicīnas apgāds, 2012. g. 13.-170. lpp.
2H.Mikažāne, A.Kadiša „Muskuļu un skeleta sistēma un ar to saistītās slimības” un Grāmatā „Klīniskā medicīna Profesora. A.Lejnieka redakcijā” Trešā grāmata Medicīnas apgāds. 2012. g. 173.-378. lpp.
3H.Čerņevskis un līdzautori. Laboratoriskā diagnostika. Grāmatā „Klīniskā medicīna. Profesora A.Lejnieka redakcijā. Trešā daļa. Medicīnas apgāds. 2012. g 409. lpp
4A.Pētersons. I.Mihailova „Nieru bojājums dažu sistēmisku slimību gadījumā” grāmatā „Klīniskā medicīna. Profesora A.Lejnieka redakcijā” Pirmā grāmata. Medicīnas apgāds. Rīga, 2010. g. 718.-728. lpp.
5I.Mihailova „Alerģisko slimību imunoloģiskie pamati” Grāmatā „Praktiskā alergoloģija V.Lozovska redakcijā. Rīga LVU apgāds, 2009, 39. – 59. lpp.
Papildus literatūra
1I.Mihailova. „Anivielu deficīti. Diagnostika un terapijas iespējas”. Latvijas Ārsts. 2012. g. Nr 8.
2Tr.Parslow et al. „Medical Immunology” Lange Medical Book, 10th edition 2006.
3R.Rich „Clinical Immunology. Principles et Practice” Mosby, 2008.
4H.Chapel „Essentials of Clinical Immunology” Oxford Press, 2006
5Gena R Rosen F „Case Studies in Immunology. A Clinical Companion.” 5th ed. Garland Science. New York. London, 2008.
Citi informācijas avoti
1R.Rich „Clinical Immunology. Principales et Practice” Mosby 2008
2R.A. Meyers „Immunology. From Cell Biology to Disease”, 2007, 465
3G.Spickett ,”Oxford Handbook of Clinical Immunology”. 2005.
4A. De Franco et al. ”Immunity; The Immune System in Infectious and Inflammatory Disease” New Science Press, 2007.