Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Blūmentāle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_213LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Blūmentāle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas2
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas4
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Studiju kurss: Didaktika. Pedagoģija.
Mērķis:
Komunikācijas, runas/ valodas attīstības novērtēšana agrīna vecuma bērniem (līdz 3 gadu vecumam). Komunikācijas, artikulācijā iesaistīto struktūru darbības, skaņu izrunas novērtēšana pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Nodarbību plānošana un vadīšana.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Iepazīstināšana ar Klīniskās prakses: Runas/valodas attīstība agrīnā vecumā, skaņu izrunas attīstība, norisi (3. semestris), mērķiem, uzdevumiem.Lekcijas1.00auditorija
2Iepazīstināšana ar Klīniskās prakses: Runas/valodas attīstība agrīnā vecumā, skaņu izrunas attīstība (4. semestris) mērķiem, uzdevumiem, norises vietām.Lekcijas1.00auditorija
3Klīniskās prakses: Runas/valodas attīstība agrīnā vecumā, skaņu izrunas attīstība norises analīze.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs ar literatūru par doto tēmu. Gatavošanās nodarbībām. Viena Klīniskā gadījuma prezentācijas sagatavošana. Uzskates materiālu veidošana atbilstoši izvirzītajiem mērķiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Prakses noslēgumā students sagatavo prakses apkopojumu: 1. Klīniskā gadījuma analīze. 2. Gūtās pieredzes, secinājumu un pašvērtējuma atspoguļojums esejas veidā (1. pielikums). 3. Prakses laikā izveidoto un izmantoto materiālu atspoguļojums. 4. Prakses novērtējums, kas atspoguļo prakses vadītāja novērtējumu (2. pielikums). 5. Ikdienas darba atskaites atspoguļojumus. 6. Prakses stundu uzskaites formu, ko apstiprina prakses vadītājs (4. pielikums)
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students zinās, kā izvērtēt runas/valodas, komunikācijas prasmes bērniem līdz 3 gadu vecumam, zinās kā novērtēt artikulācijā iesaistītās struktūras, skaņu izrunas prasmes, fonoloģiskos procesus. Students varēs aprakstīt izmantojamās metodes, paņēmienus agrīna bērnu vecuma komunikācijas, runas/valodas attīstīšanai. Zinās par terapijas iespējām skaņu izrunas traucējumu gadījumos.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs veikt komunikācijas, valodas/runas izvērtēšanu agrīna vecuma bērniem un pirmsskolas un skolas vecuma bērniem ar skaņu izrunas traucējumiem. Veidos prasmi analizēt novērtēšanā iegūtos rezultātus. Plānos nepieciešamās nodarbības un izvēlēsies, realizēs nepieciešamos uzdevumus, terapijas virzienus komunikācijas, runas/ valodas prasmju attīstīšanai un traucējuma terapijai. Pilnveidos spēju strādāt patstāvīgi un integrēt esošajā pieredzē prakses vadītāju ieteikumus, pratīs aizpildīt dokumentāciju, ko izmanto audiologopēdi. Spēs noformēt uzskates materiālus, nodarbību plānus, prezentēt praksē gūto pieredzi.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students spēs pielietot iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas izvērtējot runas/ valodas, komunikācijas prasmes agrīna vecuma bērniem un pirmsskolas un skolas bērniem ar skaņu izrunas traucējumiem, plānos un realizēs nepieciešamo terapiju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Miltiņa Irēna, Skaņu izrunas traucējumi, 2005
2Miltiņa Irēna, Skolotāja logopēda darba mape, 2008
3Tūbele, Sarmīte Skolēna runas attīstības vērtēšana, 2002
4Judīte Lūse, Irēna Miltiņa, Sarmīte Tūbele. Logopēdijas terminu skaidrojošā vārdnīca
5Artur M. Guilford, J. Scheuerle, Sandra Graham , Speech-language Pathologist: from Novice to Expert, 2007.
6Rutmane I., Vabale A., Blūmentāle I., Kalēja I., Klatenberga I. Latviešu valodas fonēmu pārbaudes materiāls. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008.
Papildus literatūra
1Brice B. Skaņu pasakas un ritma rotaļas.R.,2010
2Brice B.Pirkstiņu rotaļas. R., 2007
3Adamsa I., Struka V., Tilmane- Krusa M. Miofunkcionālie vingrinājumi pareizas runas veidošanā, 2000.
Citi informācijas avoti
1http://www.cplol.eu/
2http://www.asha.org/
3http://www.logopedi.lv/
4http://www.audiologopedi.lv/