Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Blūmentāle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:14.02.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_213LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Blūmentāle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas2
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas4
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Studiju kurss: "Didaktika. Pedagoģija".
Mērķis:
Komunikācijas, runas/valodas attīstības novērtēšana agrīna vecuma bērniem (līdz 3 gadu vecumam). Komunikācijas, artikulācijā iesaistīto struktūru darbības, skaņu izrunas novērtēšana pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Nodarbību plānošana un vadīšana.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Iepazīstināšana ar Preklīniskās prakses norisi (3. semestris), mērķiem, uzdevumiem.Lekcijas1.00auditorija
2Iepazīstināšana ar Preklīniskās prakses (4. semestris) mērķiem, uzdevumiem, norises vietām.Lekcijas1.00auditorija
3Preklīniskās prakses norise.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs ar literatūru par doto tēmu. Gatavošanās nodarbībām. Viena Klīniskā gadījuma prezentācijas sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
- aktīva un rezultatīva dalība Preklīniskās prakses laikā; - 1 klīniskā gadījuma analīzes ieskaite; - gūtās pieredzes, secinājumu un pašvērtējuma atspoguļojums esejas veidā; - prakses novērtējums, kas atspoguļo prakses vadītāja novērtējumu un studenta pašvērtējumu par profesionālām prasmēm prakses laikā; - studenta komunikācijas un sadarbības prasmju novērtējums; - prakses stundu uzskaites forma, ko apstiprina prakses vadītājs; - prakses laikā izveidoto un izmantoto papildus materiālu atspoguļojums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Preklīniskās prakses laikā studenti pielieto iegūtās zināšanas un apgūst praktiskās iemaņas, lai novērtētu, analizētu komunikācijas, runas/valodas attīstību un plānotu un realizētu nepieciešamo palīdzību agrīna vecuma bērniem (līdz 3 gadiem) un pirmsskolas un skolas vecuma bērniem ar skaņu izrunas traucējumiem.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs veikt komunikācijas, valodas/runas izvērtēšanu agrīna vecuma bērniem, spēs novērtēt skaņu izrunas attīstību pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Veidos prasmi analizēt novērtēšanā iegūtos rezultātus. Plānos nepieciešamās nodarbības un izvēlēsies, realizēs nepieciešamos uzdevumus, terapijas virzienus komunikācijas, runas/ valodas prasmju attīstīšanai un traucējuma terapijai. Pilnveidos spēju strādāt patstāvīgi un integrēt esošajā pieredzē prakses vadītāju ieteikumus, pratīs aizpildīt dokumentāciju. Spēs noformēt uzskates materiālus, nodarbību plānus, prezentēt praksē gūto pieredzi.
Kompetences:Veiksmīga studiju kursa apguves rezultātā students spēs pielietot iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas izvērtējot runas/ valodas, komunikācijas prasmes agrīna vecuma bērniem un skaņu izrunas attīstību pirmsskolas un skolas bērniem. Plānos un realizēs nepieciešamo terapiju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Miltiņa Irēna, Skaņu izrunas traucējumi, 2005
2Miltiņa Irēna, Skolotāja logopēda darba mape, 2008
3Tūbele, Sarmīte Skolēna runas attīstības vērtēšana, 2002
4Judīte Lūse, Irēna Miltiņa, Sarmīte Tūbele. Logopēdijas terminu skaidrojošā vārdnīca
5Artur M. Guilford, J. Scheuerle, Sandra Graham , Speech-language Pathologist: from Novice to Expert, 2007.
6Rutmane I., Vabale A., Blūmentāle I., Kalēja I., Klatenberga I. Latviešu valodas fonēmu pārbaudes materiāls. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008.
Papildus literatūra
1Brice B. Skaņu pasakas un ritma rotaļas.R.,2010
2Brice B.Pirkstiņu rotaļas. R., 2007
3Adamsa I., Struka V., Tilmane- Krusa M. Miofunkcionālie vingrinājumi pareizas runas veidošanā, 2000.
Citi informācijas avoti
1http://www.cplol.eu/
2http://www.asha.org/
3http://www.logopedi.lv/
4http://www.audiologopedi.lv/