Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anda Rožukalne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorija

Mērķis

Veidot topošo sabiedrības veselības maģistru izpratni par publisko komunikāciju lokālā un globālā informācijas telpā, iepazīstinot ar galvenajām komunikācijas teorijām un sabiedrisko attiecību teorētiskajiem aspektiem. Izveidot studentos zināšanu pamatbāzi par veselības komunikācijas modeļiem, veselības komunikācijas teorētisko pamatu, bez kura nav iedomājama veiksmīga prakse tajās komunikācijas jomās, kas skar sabiedriskās attiecības un komunikācijas procesu par veselību ar dažāda tipa auditorijām. Kursa laikā tiks pilnveidotas zinašanas un prasmes par krīzes komunikāciju un publisko komunikāciju.

Priekšzināšanas

Socioloģijas pamati, pētījumu metodes sociālajās zinātnēs, sabiedrības veselības vadība, sabiedrības veselības komunikācijas īstenotāji: to funkcijas, lomas.

Rezultāti

Zināšanas

Pastāstīt par komunikācijas procesu likumsakarībām un to saistību ar publiskās komunikācijas praksi; raksturot mediju efektus un to iespaidu uz komunikācijas procesiem; aprakstīt mediju auditorijas veidošanās un uzvedības pamatprincipus, izskaidrot integrētās komunikācijas būtību, valsts komunikācijas pamatus; uzskaitīt sabiedrisko attiecību ētikas pamatprincipus un detalizētāk izstāstīt to īpatnības sabiedrības veselības problēmu komunikācijā.
Studējošie zinās mediju sistēmas darbības likumsakarības; spēs pamatot sabiedriskās domas, tēla veidošanas un viedokļa līdera nozīmi komunikācijas procesos, analizējot tos kontekstā ar veselības komunikācijas teoriju piedāvātajām atziņām.

Prasmes

Analizēt organizācijas komunikācijas iekšējo un ārējo vidi; izvērtēt veselības komunikācijas vēstījumus, sabiedriskās domas veidošanās procesus un to ietekmi uz organizācijas publisko tēlu; plānot mediju kampaņas, atbilstoši komunikācijas stratēģiskajiem mērķiem un integrētās komunikācijas principiem; identificēt organizācijas mērķauditorijas un veidot tām piemērotu komunikācijas stratēģiju. Vadīt krīzes komunikāciju.

Kompetences

Līdzdarboties organizācijas komunikācijas veidošanas procesā; iecerēt un vadīt komunikācijas projektus. Analizēt auditoijas un komunikācijas efektu pētījumu datus. Iecerēt, plānot un realizēt komunikācijas veidošanai nepieciešamus lietišķos pētījumus par mērķa auditorijām, veselības komunikācijas vēstījumiem un to efektiem. Krīzes komunikācija plānošana un vadība. Planning and management of crisis communication.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība, SVFM3MaģistrsIerobežota izvēleAnda Rožukalne