Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Ilze Cīrule
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Veidot padziļinātu izpratni par policijas darbinieka profesionālo komunikāciju, kā arī prast praktiski pielietot iegūtās zināšanas.

Uzdevumi:
1. padziļināt studējošo zināšanas par komunikācijas pamatprincipiem policijas darbinieka profesionālajā jomā;
2. pilnveidot teorētiskās un attīstīt praktiskās iemaņas komunikācijā ar dažādiem sabiedrības pārstāvjiem;
3. patstāvīgi pielietot prasmes nopratināšanas psiholoģijā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj parādīt vispusīgas un specializētas policijas darba jomai atbilstošas zināšanas un izpratni par policijas darbinieka profesionālās komunikācijas galvenajiem pamatprincipiem: uzvedības kultūru policijas darbā, verbālu un neverbālu komunikāciju, konfliktu būtību un to risināšanu, saskarsmes īpatnībām ar dažādiem sabiedrības pārstāvjiem, nopratināšanas psiholoģiskiem aspektiem.

Prasmes

Spēj pielietot vispārīgo un speciālo terminoloģiju, veikt praktiskus uzdevumus, kas saistīti ar policijas darbinieku komunikāciju ar kolēģiem, saskarsmes īpatnībām ar dažādiem sabiedrības pārstāvjiem un nopratināšanas psiholoģiskiem aspektiem savas kompetences ietvaros; spēj sagatavot rakstisku referātu par tēmu, kas saistīta ar policijas darbinieka profesionālās komunikācijas īpatnībām, nopratināšanas psiholoģiskiem aspektiem, veikt datu analīzi un sniegt konstruktīvus problēmas risinājumus, kā arī prezentēt to.

Kompetences

Spēj raksturot un analizēt praktiskas problēmas policijas darbā, kas ir saistītas ar policijas darbinieka profesionālās komunikācijas īpatnībām, atlasīt un izmantot informāciju un efektīvi pielietot to saskarsmē ar dažādiem sabiedrības pārstāvjiem.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.