Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Toms Pulmanis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar zinātniskās metodoloģijas pamatprincipiem un to pielietošanu sabiedrības veselības problēmu pētniecībā; iepazīstināt ar pētnieciskā darba organizēšanas, izpildes un novērtēšanas etapiem; lasīt, atlasīt un strukturēt zinātnisko literatūru un sagatavot literatūras apskatu par noteiktu sabiedrības veselības nozares tematu; veidot un veicināt uz pierādījumiem balstītas, sistemātiskas un analītiskas domāšanas attīstību sabiedrības veselības un veselības aprūpes problēmu risināšanā.

Priekšzināšanas

Sabiedrības veselība un epidemioloģija, ievads psiholoģijā un socioloģijā, ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Aprakstīs pētnieciskā darba īstenošanas etapus; atšķirs zinātniskās publikācijas no populāriem informācijas avotiem; atpazīs informācijas avotus, kas balstīti uz zinātniskās metodoloģijas principiem; zinās zinātnisko publikāciju meklēšanas datu bāzes; aprakstīs iegūto informāciju, atbilstoši izvēlētajam pētniecības jautājumam un pētniecības projekta noformēšanas prasībām.

Prasmes

Spēs izvirzīt un definēt kursa darba mērķi un uzdevumus atbilstoši izvirzītajam pētniecības jautājumam; atlasīt nepieciešamo zinātnisko literatūru atbilstoši pētniecības jautājumam un izvēlētajam tematam; integrēt iegūto informāciju no dažādiem informācijas avotiem vienotā literatūras apskatā par izvēlēto pētniecības problēmu.

Kompetences

Spēs patstāvīgi formulēt pētniecības jautājumu, tematu; iegūt, atlasīt un analizēt informāciju sabiedrības veselības problēmu pētniecībā atbilstoši zinātniskās metodoloģijas pamatprincipiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb6BakalaursObligāts