Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Toms Pulmanis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Sniegt ieskatu sabiedrības veselības un epidemioloģijas pamatjautājumos, kas nepieciešams veselības informācijas novērtēšanai un uz pierādījumiem balstītai sabiedrības veselības praksei māszinību nozares ietvaros. Iepazīstināt studentus ar zinātniskās metodoloģijas pamatprincipiem un to pielietošanu sabiedrības veselības problēmu pētniecībā; iepazīstināt ar pētnieciskā darba organizēšanas, izpildes un novērtēšanas etapiem; lasīt, atlasīt un strukturēt zinātnisko literatūru un sagatavot literatūras apskatu par noteiktu sabiedrības veselības vai veselības aprūpes nozares tematu; veidot un veicināt uz pierādījumiem balstītas, sistemātiskas un analītiskas domāšanas attīstību sabiedrības veselības un veselības aprūpes problēmu risināšanā.

Priekšzināšanas

Cilvēka normālās un patoloģiskās fizioloģijas pamati, ievads psiholoģijā un socioloģijā, ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Definēs veselības, sabiedrības veselības, slimību profilakses un veselības veicināšanas konceptus, pieejas un problemātiku. Atpazīs galvenos epidemioloģiskos pamatrādītājus un pētījumu dizainus. Aprakstīs pētnieciskā darba īstenošanas etapus; atšķirs zinātniskās publikācijas no populāriem informācijas avotiem; atpazīs informācijas avotus, kas balstīti uz zinātniskās metodoloģijas principiem; zinās zinātnisko publikāciju meklēšanas datu bāzes; aprakstīs iegūto informāciju, atbilstoši izvēlētajam pētniecības jautājumam un pētniecības projekta noformēšanas prasībām.

Prasmes

Spēs interpretēt un korekti pielietot veselības, sabiedrības veselības, slimību profilakses un veselības veicināšanas konceptuālās pieejas. Spēs pielietot epidemioloģiskos pamatrādītājus un atšķirt pētījuma dizainus. Spēs izvirzīt un definēt pētniecības projekta mērķi un uzdevumus atbilstoši izvirzītajam pētniecības jautājumam; atlasīt nepieciešamo zinātnisko literatūru atbilstoši pētniecības jautājumam; integrēt iegūto informāciju no dažādiem informācijas avotiem vienotā literatūras apskatā par izvēlēto pētniecības problēmu.

Kompetences

Spēs diskutēt par sabiedrības veselības problēmām un iespējamajiem risinājumiem, novērtēt datu avotu un rādītāju piemērotību sabiedrības veselības problēmas izzināšanai, novērtēt epidemioloģiskā pētījuma dizaina atbilstību pētniecības jautājumam. Spēs patstāvīgi formulēt pētniecības jautājumu un tematu; iegūt, atlasīt un analizēt informāciju sabiedrības veselības problēmu pētniecībā atbilstoši zinātniskās metodoloģijas pamatprincipiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF4BakalaursObligāts
Māszinības, LFMZFb4BakalaursObligāts