Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ilze Koroļeva
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija

Mērķis

Padziļināt studentu izpratni par pētniecību un pilnveidot prasmi veikt pētniecības pamatprincipiem atbilstošu patstāvīgu pētījumu un prezentēt tā rezultātus, kā arī attīstīt kritisko un produktīvo domāšanu.

Priekšzināšanas

Bakalaura līmeņa pieredze pētniecībā.

Rezultāti

Zināšanas

Analizē, salīdzina un kritiski izvērtē publicētos pētījumus, atbilstoši kvantitatīvā pētījuma dizaina zinātniskā stipruma kritērijiem; lieto pētniecības terminoloģiju.

Prasmes

Pielieto zināšanas, lai formulētu pētnieciskos jautājumus, analizētu un interpretētu tos, atlasītu un kritiski izvērtētu profesionālos informācijas avotus, kā arī izmantotu uz pierādījumiem balstīto praksi, izvēloties sava darba metodes; izskaidro atšķirības starp kvantitatīvo pētījumu dažādiem dizainiem, kā arī novērtē to stiprās puses un ierobežojumus; pamatojoties uz pētījumu rezultātiem veido sava pētījuma projektu; piemēro zinātniskā pētījuma ētikas prasības savā projektā; prezentē un aizstāv pētījuma projektu.

Kompetences

Veido sava potenciālā pētījuma projektu, demonstrējot prasmi veidot literatūras apskatu, pamatot pētījuma aktualitāti, problēmu, formulēt mērķi un pētniecisko jautājumu/ hipotēzi, izvēlēties piemērotas pētījuma metodes, izvērtēt pētījuma projekta ierobežojumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM1MaģistrsObligātsIlze Koroļeva