Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Inta Urbanoviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_029LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inta Urbanoviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Iegūtās zināšanas latviešu valodā vidusskolas mācību programmas ietvaros.
Mērķis:
Papildināt un nostiprināt studentu zināšanas, lai attīstītu apzinātu koptas valodas un runas lietošanu, veidot prasmi lietot latviešu valodu tās dažādos funkcionālos paveidos (stilos) un noteiktā komunikatīvajā situācijā, aktualizēt prasmi darboties ar normatīvo teorētisko literatūru.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadnodarbība. Individuālā darba izstrādes principi. Valodas kultūra kā zinātnes nozare.Lekcijas2.00auditorija
2Aktuāli ortogrāfijas jautājumi.Nodarbības2.00auditorija
3Vārddarināšana valodas praksē.Nodarbības2.00auditorija
4Formveidošanas normas valodas praksē.Nodarbības2.00auditorija
5Sintakses normas valodas praksē.Nodarbības2.00auditorija
6Interference. Kalku lietojums valodas praksē.Lekcijas2.00auditorija
7Leksikostilistiskās neprecizitātes tekstveidē.Lekcijas2.00auditorija
8Interpunkcijas normas valodas praksē.Nodarbības2.00auditorija
9Zinātniskā stila teksti, tiem raksturīgās pazīmes.Lekcijas2.00auditorija
10Lietišķā stila teksti, tiem raksturīgās pazīmes.Lekcijas2.00auditorija
11Publicistiskā stila teksti, tiem raksturīgās pazīmes.Lekcijas2.00auditorija
12Teksta nogriežņa stilistiskā analīze un literārā rediģēšana, kā arī identificēto kļūdu klasificēšana.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1) Individuālais patstāvīgais darbs „Valodas kļūdu ekscerpēšana un analīze”, ko veido 6 pakāpeniski izstrādājamas daļas; 2) individuālais darbs – noteikta stila teksta identificēšana, teorētiska analīze, rediģēšana un kļūdu klasificēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
1) Individuālais patstāvīgais darbs „Valodas kļūdu ekscerpēšana un analīze”, ko veido 6 pakāpeniski izstrādājamas daļas – vērtējums 10 ballu sistemā par katru daļu (25% no gala vērtējuma); 2) individuālais darbs – noteikta stila teksta identificēšana, teorētiska analīze, rediģēšana un kļūdu klasificēšana (25% no gala vērtējuma); 3) rakstveida eksāmens (50% no gala vērtējuma).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais: • pratīs lietot aktuālo terminoloģiju, kas saistīta ar latviešu valodas kultūras jautājumiem; • zinās izplatītākos valodas kultūras kļūdu tipus; • pārzinās svarīgākos normatīvos avotus, kuros meklēt skaidrojumu par dažādiem latviešu valodas kultūras jautājumiem; • zinās latviešu valodas funkcionālo stilu raksturīgās pazīmes un tipiskos izteiksmes līdzekļus.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais pratīs: • identificēt atkāpes no literārās valodas normām; • klasificēt atkāpes un skaidrot tās, izmantojot noteiktu teorētisko literatūru; • formulēt savu viedokli un diskutēt par valodas kļūdām; • izveidot un arī rediģēt dažādu stilu tekstus atbilstoši literārās valodas normām.
Kompetences:Pēc sekmīgas kursa apguves studējošais spēs veidot dažādu funkcionālo paveidu tekstus, ievērojot literārās valodas normas; atrast tekstā valodas kļūdas, labot tās un skaidrot tās, izmantojot teorētisko literatūru.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Blinkena A. Latviešu interpunkcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
2Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne,1993. [Pieejams arī tiešsaistē].
3Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. [Aut. kol.]. Rīga: Avots, 2002.
4Paegle Dz., Kušķis J. Kā latvietis runā ... Praktiski ieteikumi valodas kultūrā. Rīga: Zvaigzne, 1994.
5Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.
Papildus literatūra
1Ceplīte B., Ceplītis L. Latviešu valodas praktiskā gramatika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.
2Guļevska D. Palīgs latviešu valodas pareizrakstībā. Rīga: Avots, 2000.
3Kalnača A. Morfēmika un morfonoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004.
4Koluža R. Palīdzi, māsiņ! Pareizrakstības rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.
5Krūmiņa V., Skujiņa V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga: Valsts Kanceleja, 2002 [pieejams tiešsaistē: http://petijumi.mk.gov.lv/ui/default.aspx].
6Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.
7Urbanoviča I. Ietekmīga valoda. Rīga: AML/RSU, 2001.
Citi informācijas avoti
1http://www.liis.lv/
2http://www.ailab.lv/
3http://www.letonika.lv/
4http://www.tezaurs.lv/
5http://www.termini.lza.lv/