Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Agita Melbārde-Kelmere
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības; Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Veicināt māsu izpratni par līderismu pacientu aprūpes un ārstniecības procesā, teorijām. Iepazīstināt māsas ar līderisma stiliem un modeļiem un veicināt studentu līderisma spēju attīstību, izmantojot savas prasmes pacientu izglītošanā veselības jautājumos un aprūpes procesā. Izkopt savstarpējo attiecību kultūru studentiem. Dot ieguldījumu studentu analītisko un līderisma spēju attīstībā.

Priekšzināšanas

Vispārīgā psiholoģija, sociālo zinātņu pamati, transkulturālā aprūpe.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs zināšanas par māsu darba motivācijas un līderības teorijām, dažādiem māsu līderisma aspektiem un to nozīmi māsu darbā, attīstot starppersonu saskarsmes un kritisko domāšanu. Sagaidāms, ka studenti spēs iegūtās zināšanas pielietot, lai attīstītu savas līderisma prasmes, veicinot aprūpes darba attīstību un uzlabojot māsu darba kvalitāti.

Prasmes

Studējošie spēs ievērot starppersonu saskarsmes, ētikas un arī tiesību principus saskarsmē ar saviem kolēģiem un pacientiem.
Izpratīs māsu profesijas tēla un prestiža nozīmi. Attīstīs kritiskās domāšanas prasmes un māsu praksi, izstrādājot, īstenojot un pilnveidojot darbu veselības aprūpē. Studenti spēs izprast cilvēkfaktora ietekmi pacientu drošībā un veselības aprūpē, darboties komandā. Studenti attīstīs savas prasmes izvērtēt māsas darba efektivitāti, atbilstību aktuālajiem reglamentējošiem dokumentiem, kā arī spēs izvēlēties atbilstošus zināšanu apguves resursus un pilnveidot savas zināšanas par māsas fiziskās, psiholoģiskās un emocionālās veselības uzturēšanu. Studenti attīstīs šo aspektu izpratni, pārzinās problēmu risināšanas procesu un to pielietojumu.
Pielietojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, veicinās pacientu un citu veselības aprūpes komandas locekļu izglītošanu, nodrošinot kvalitatīvu aprūpes procesu. Ievēros starppersonu saskarsmes un ētikas, kā arī pacientu tiesību pamatprincipus, atbalstot savstarpējo mācīšanās un zināšanu apmaiņu, plānojot mācību procesu māsām mūžizglītības kontekstā, veidojot un uzturot pozitīvu māsas profesijas tēlu.

Kompetences

Šajā studiju kursā students uzlabos spējas iesaistīties veselības aprūpes pārmaiņu procesā, demonstrējot personīgas, starpkkultūru prasmes, kas nodrošina māsas kā indivīda aktīvu un efektīvu dalību darbā un sabiedriskajā dzīvē.
Pēc studiju kursa apgūšanas studējošie spēs ievērot un nodrošināt konfidencialitāti, autonomiju un tiesības savā profesionālajā darbībā, izglītot citus veselības un sociālās aprūpes komandas dalībnieku interpretēt un analizēt dažādu uzvedības izpausmju nozīmi, iemeslus gan kolēģiem, gan pacientiem.
Studējošie spēs nodrošināt kvalitāti un attīstību, veicot nepārtrauktu savu zināšanu un prasmju izvērtēšanu, uzturēšanu un pilnveidošanu.
Studējošie spēs veidot pozitīvu darba vidi, vērstu uz sasniegumiem un izaugsmi, kā arī veidot un uzturēt reprezentatīvu profesijas izvēli, nodrošinot katra indivīda aktīvu un efektīvu dalību.
Studenti attīstīs spēju saprast, izpaust un interpretēt jēdzienus, domas, jūtas, viedokļus, kā arī pārliecinoši un kritiski (droši) izmantot informācijas tehnoloģijas gan darbā, gan brīvā laikā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF6BakalaursObligāts
Māszinības, LFMZFb6BakalaursObligāts