Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Miervaldis Karulis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_014LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Miervaldis Karulis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas8
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūts studiju kurss "Medicīnas terminoloģija angļu valodā" un nokārtots eksāmens.
Mērķis:
Attīstīt angļu valodas lietošanas prasmes, kas nepieciešamas studijās, kā arī turpmākās karjeras veidošanā un medicīniskajā pētniecībā, meklējot informāciju, veicot pētījumus, sagatavojot ziņojumus un rakstus, un prezentējot pētījumu rezultātus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Medicīniskās informācijas avoti angļu valodā (žurnālu datu bāzes, zinātniskie žurnāli, interneta resursi).Nodarbības1.00auditorija
2Medicīniskās informācijas ieguves veidi, informācijas atlase un sistematizācija.Nodarbības1.00auditorija
3Medicīniskā dokumentācija, tās klasifikācija un sagatavošana.Nodarbības2.00auditorija
4Medicīnas diskurss. Valodas izteiksmes līdzekļu un terminoloģijas lietojums rakstveida un mutvārdu komunikācijā medicīnā.Nodarbības2.00auditorija
5Medicīniskā statistika un tās interpretācija.Nodarbības2.00auditorija
6Medicīnisko publikāciju analīze un sagatavošana.Nodarbības1.00auditorija
7Rediģēšanas process.Nodarbības2.00auditorija
8Ziņojuma prezentācija.Nodarbības2.00auditorija
9Diskusija, darbseminārs, konference.Nodarbības2.00auditorija
10Medicīnas ētika.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais, pāru un grupu darbs – informācijas meklēšana bibliotēkās un internetā, rakstveida ziņojumu un prezentāciju sagatavošana, grupu darba vadīšana atbilstoši kursa tēmām un veicamajiem uzdevumiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums, aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, laikus iesniegti un kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi, mutvārdu atbilžu kvalitāte, teorētisks pētījums par izvēlētu tēmu rakstveida noformējuma veidā, prezentācija atbilstoši izvēlētajai pētījuma tēmai, kontroldarbi – apgūto teorētisko zināšanu, jēdzienu izpratnes un praktiskā lietojuma pārbaude atbilstoši kursa saturam.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais: • atpazīs un atšķirs dažādus tekstu veidus angļu valodā, kurus lieto medicīnas profesionālajā darbībā un pētniecībā; • zinās angļu valodas izteiksmes līdzekļus un terminoloģiju, kuru izmanto rakstveida un mutvārdu komunikācijai profesionālajā darbībā un pētniecībā; • zinās pētījuma rakstveida noformēšanas un tā ziņojuma mutvārdu formas struktūru; • atšķirs dažādus mutvādu komunikācijas veidus un zinās to īpatnības.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais pratīs: • iegūt, atlasīt un sistematizēt nepieciešamo medicīnisko informāciju; • interpretēt, salīdzināt, analizēt un apkopot no dažādiem avotiem iegūto medicīnisko informāciju gan mutiskajā, gan rakstiskajā komunikācijā; • sagatavot visbiežāk lietojamo medicīnisko dokumentāciju; • uzrakstīt pētījuma ziņojumu un īsu rakstu, ievērojot pieņemto struktūru un valodas normas; • prezentēt mutvārdos pētījuma rezultātus; • izteikt argumentētus viedokļus diskusijās, darbsemināros un konferencēs, kā arī vadīt tos.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs patstāvīgi izmantot apgūtās angļu valodas prasmes un terminoloģiju gan profesionālajā, gan pētnieciskajā darbībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1R. Maglie, Understanding the Language of Medicine, ARACNE editrice, 2009
2C.B. Norris, Academic Writing in English, Language Services, University of Helsinki, 2012
3D. Bell, Passport to Academic Presentations, Garnet Education, 2008
4V. English etc., Medical Ethics Today, The BMA's Handbook of Ethics and Law, BMJ Publishing Group, 2004
Papildus literatūra
1http://www.rsu.lv/biblioteka/e-resursi/abonetas-tiessaistes…
2http://blogi.rsu.lv/ic-arstiem/resursi/datubazes/zurnalu-da…
3http://www.rsu.lv/petnieciba/publikacijas/rsu-zinatniskie-r…
4http://www.bestmedicallinks.com
5http://www.iime.org/links.htm
6http://www.medical-journal-links.com/
7http://www.meddb.info/
8http://nnlm.gov/rsdd/management/databases.html
9http://www.doctorshangout.com/page/medical-links
10http://anatline.nlm.nih.gov/Anatline/index.html
Citi informācijas avoti
1Izdales materiāli nodarbībās.
2Studējošie materiālus referātu prezentācijām var izmantot no interneta avotiem vai profesionālo medicīnas asociāciju publikācijām.