Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar mediju plānošanas pamatiem un to nozīmi reklāmas kampaņu efektivitātē. Klausoties lekcijas un piedaloties semināru nodarbībās, kā arī studējot teorētisko literatūru (būtiskākie grāmatu teksti tiks izdalīti, kā arī dotas Interneta adreses), studenti iepazīsies ar mediju komunikācijas stratēģiju un taktiku izstrādi; mediju plānošanā lietotiem terminiem; mediju auditoriju pētījumiem un to efektīvas pielietošanas iespējām.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• Pastāstīs par reklāmas kampaņu mediju plānošanas būtību, tās attīstības mūsdienu procesiem.
• Raksturos mediju plānošanas vietu un lomu organizācijas (institūcijas, uzņēmuma) veiksmīgā darbībā.
• Novērtēs mediju plānošanas īpatnības atkarībā no uzstādītajiem komunikācijas mērķiem un uzdevumiem.
• Pielietos un analizēs mediju plānošanas izmantojumu multimediju komunikācijā.
• Analizēs un dos vērtīgus ieteikumus kā veiksmīgāk risināt ar mediju plānošanu saistītus jautājumus.

Prasmes

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst:
• Prasmi veidot mediju plānošanas projektus.
• Prasmes analizēt mediju un reklāmas kvalitāti.
• Iemaņas analizēt mediju un reklāmas efektivitāti.
• Prasmi risināt ar mediju plānošanu un reklāmu saistītus jautājumus.
• Prasmes izmantot kursa zināšanas, lai veicinātu kompetenci un konkurētspēju darba tirgū.
• Kritiski analītiskās prasmes mediju plānošanas projektu izvērtēšanā.

Kompetences

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst šādas kompetences:
• Spēja izvērtēt realitāti, pielietojot pieejamo informāciju mediju plānošanas projektu izveidei.
• Atbildība par savāktās un sniegtās informācijas kvalitāti, informācijas avotu vērtību un atbilstību.
• Kritiska attieksme pret reklāmas kampaņu mediju plānošanas projektu saturu, formu un pasniegšanas veidu.
• Paškritiska attieksme pret mediju plānošanas projektos ietvertās informācijas vērtību un mērķauditorijai sniegtās informācijas atbilstību tās vajadzībām.
• Atbildīga, uz zināšanām balstīta tehnoloģiju pielietošana mediju plānošanas projektu veidošanas procesā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.