Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Guna Bērziņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Veicināt studentu prasmes pielietot dažādas novērtēšanas metodes un novērtējumus un kritiski analizēt to rezultātus specifiskās klīniskās situācijās. Zināšanas vērstas uz multiprofesionālu un uz pierādījumiem balstītu perspektīvu, kā arī visaptverošu veselības redzējumu. Kursa laikā paredzēts sniegt studentiem teorētiskās zināšanas par SFK lietošanas zinātnisko pamatojumu un tās izmantošanas veidiem un iespējām funkcionēšanas aprakstīšanā, dažādos aspektos, kā arī sniegt teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas par novērtēšanas instrumentiem un metodēm dažādās rehabilitācijas specialitātēs un to izmantošanu.

Priekšzināšanas

Zināšanas par Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Starptautisko Funkcionēšanas, Nespējas un Veselības klasifikāciju (SFK), tās mērķiem, īpašībām, definīcijām un struktūru. Izprast dažādus funkcionēšanas aspektus – ķermeņa funkciju un struktūru, aktivitāšu un dalības, kā arī to mijiedarbību ar veselības stāvokli un kontekstuālajiem faktoriem.

Rezultāti

Zināšanas

• Izprast SFK koncepta izmantošanu klīniskajā praksē, sociālo pakalpojumu plānošanā, datu iegūšanā, izglītībā, politikas veidošanā un citos invaliditātes un funkcionēšanas aspektos.
• Izprast SFK pamatkopu zinātniskos principus un to izmantošanu dažādiem klīniskiem stāvokļiem.
• Izprast pacientu funkcionēšanas problēmas atbilstoši PVO SFK terminoloģijai, kā arī analizēt funkcionēšanas ierobežojumus SFK struktūras kontekstā.
• Izprast rehabilitācijā izmantojamo mērījumu psihometriskās īpašības atbilstoši tradicionālai testa teorijai un modernai testa teorijai.
• Izprast atsevišķu mērījumu un novērtējumu rezultātus un tos saistīt ar PVO piedāvātā biopsihosociālā modeļa struktūru.
• Izprast novērtēšanas instrumentu un metodžu pielietojumu atbilstoši savai specialitātei un rehabilitācijas multiprofesionālajā kontekstā.

Prasmes

Integrēt zināšanas un piemērot labākos pieejamos zinātniskos pierādījumus, izvēloties funkcionēšanas ierobežojumu novērtēšanas metodes. Aprakstīt funkcionēšanas ierobežojumus un spēt saistīt dažādu funkcionēšanas novērtēšanas iznākumus atbilstoši SFK struktūrai. Integrēt zināšanas un piemērot labākos pieejamos zinātniskos pierādījumus, izvēloties funkcionēšanas novērtēšanas instrumentus (mērījumus) konkrētās klīniskās situācijās. Analizēt klīnisko mērījumu un novērtējumu rezultātus dinamikā. Plānot rehabilitācijas pasākumus multiprofesionālā komandā, pamatojoties uz novērtējumu rezultātiem.

Kompetences

• Kritiski novērtēt un sistematizēt informāciju par funkcionēšanas traucējumiem no zinātnes, klīniskās un veselības perspektīvām.
• Izmantot SFK piedāvāto konceptu klīniskajā praksē, sociālo pakalpojumu plānošanā, datu iegūšanā, izglītībā, politikas veidošanā un citos invaliditātes un funkcionēšanas aspektos, atbilstoši savai rehabilitācijas disciplīnai.
• Pārdomāt un pieņemt uz pierādījumiem balstītu pieeju funkcionālo spēju novērtēšanai sadarbojoties multiprofesionālā rehabilitācijas komandā.
• Spēt analizēt izmantojamo mērījumu īpašības no zinātnes, klīniskās un veselības perspektīvām, kā arī kritiski izvērtēt dažādu novērtēšanas metožu pielietojuma pamatojumu dažādās klīniskās situācijās.
• Paust viedokli par metodēm un novērtējumiem savās disciplīnās.
• Transformēt integrētas zināšanas un prasmes par dažādiem novērtējumiem rehabilitācijā efektīvā terapijas plānā specifiskās klīniskajās situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM2MaģistrsObligāts