Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ilze Akota

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:15.04.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MUSZKK_008LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; ĶirurģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Akota
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilze Akota
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, 318.kabinets, 21.kabinets, MSZKKatrsu[pnkts]lv, MSZKKatrsu[pnkts]lv, +371 67457663
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas40
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, neirofizioloģijā, iekšķīgajās slimībās ar propedeitikas pamatiem, neatliekamā palīdzībā, farmakoloģijā.
Mērķis:
Iegūt pamatzināšanas par sāpju diskomforta un psiholoģiskā stresa noņemšanas iespējām vispārējās prakses zobārsta darbā. Iegūt pamatzināšanas par biežākām mutes dobuma operācijām - eksodontiju un preprotētisko ķirurģiju. Apgūt un praktiski pielietot klīnikā lokālās anestēzijas prasmes un vienkāršās eksodontijas prasmes, un dažādu ķirurģisku manipulāciju veikšanu mutes dobumā dentoalveolārajā rajonā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sāpju patofizioloģija. Novēršanas iespējas. Stomatoloģiskās anestēzijas metožu klīnika.Lekcijas1.00auditorija
2Lokālās anestēzijas līdzekļi stomatoloģijā. Vispārējais veselības stāvoklis anestēzijas līdzekļu un metožu izvēlē.Lekcijas1.00auditorija
3Eksodontijas attīstība. Zobu izņemšanas metožu individuāla izvēle, komplicētā eksodontija. Zobu izņemšanas komplikācijas un to profilakse. Indikācijas un kontrindikācijas zobu izņemšanai.Lekcijas1.00auditorija
4Sedācija un narkoze stomatoloģijā. Pacientu sagatavošana, monitorēšana.Lekcijas1.00auditorija
5N. Maxillaris un N. mandibularis klīniskā anatomija. Sāpju vadīšana un blokāde, efektivitāte un ilgums. Sāpju psiholoģiskie aspekti.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Lokālās anestēzijas līdzekļi (koncentrācija, pH norma, toksicitāte). Vazokonstriktori: adrenalīns, noradrenalīns. Vazopresīni.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Vispārējais veselības stāvoklis zobārstnieciskās anestēzijas metožu un līdzekļu izvēlē. Dentālās anestēzijas instrumenti un anestēzijas līdzekļu ievadīšanas metodikas. Intraligamentārā, intrapapillārā, intraosālā anestēzija, Wand.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Virsmas, pleksārā un reģionālā anestēzija augšžoklī un apakšžoklī.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Zobu un žokļu ķirurģiskā anatomija. Instrumenti zobu izņemšanai. Eksodontijas metodes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Indikācijas un kontrindikācijas zobu izņemšanai. Zobu izņemšanas metožu individuāla izvēle.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Sedācija un vispārējā anestēzija zobārstniecībā. Pacienta monitorēšana un intensīvā terapija. Medikamenti. Ievadīšanas veidi. Zobārstniecības anestēzijas neveiksmes un komplikācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Procedūru tehnika (i/m, s/c, i/v injekcijas).Nodarbības1.00MITC
13Pacienta izmeklēšana mutes, sejas un žokļu ķirurģijā.Lekcijas1.00auditorija
14Zobu retence un distopija: statistika, etiopatogenēze, klasifikācijas, klīniski- rentgenoloģiskā patoloģija, izņemšanas un atsegšanas operācijas indikācijas, metodikas, komplikācijas.Lekcijas1.00auditorija
15Eksodontijas perioperatīvā terapija.Lekcijas1.00auditorija
16Preprotētiskā ķirurģija.Lekcijas1.00auditorija
17Pacienta izmeklēšana mutes, sejas un žokļu ķirurģijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
18Zobu izņemšanas komplikācijas. Komplicētā eksodontija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
19Zobu retence un distopija: klasifikācijas, indikācijas ķirurģiskai ārstēšanai. Klīniski -rentgenoloģiskā diagnostika, komplikācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
20Retinētu un distopētu zobu izņemšanas operācijas. Retinētu un distopētu zobu atsegšanas operācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
21Prasmju trenēšana uz virtuālā simulatora KOBRA: d36 ekstrakcija ar dalīšanu, d38 ekstrakcija ar dalīšanu un osteotomiju, RSU A-110.Nodarbības1.00klīniskā bāze
22Perioperatīvā terapija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
23Preprotētiskā ķirurģija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
24Ambulatoru pacientu pieņemšana. Ieskaite.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuāla teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apgūšana atbilstoši katras nodarbības tēmai. Patstāvīga literatūras avotu lasīšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Praktisko nodarbību laikā pasniedzējs novēro un vērtē studējošā komunikācijas spējas un attieksmi pret pacientiem, pasniedzējiem, grupas biedriem un citu medicīnas personālu. Pirms katras nodarbības notiek īsa diskusija par tēmu. Pasniedzējs uzdod jautājumus par teoriju, sagaidot mutiskas atbildes. Pēc noteiktām tēmām studējošie atbild uz kontroles jautājumiem rakstiski vai elektroniski. Piektā semestra laikā “Studējošā dienasgrāmatā mutes, sejas un žokļu ķirurģijā” jāsaņem ieraksts no MITC pasniedzēja par apgūtajām i/m, i/v, s/c injekciju tehnikām. Kursa beigās jākārto eksāmens, kurš sastāv no 2 teorētiskiem jautājumiem un šādiem uzdevumiem: 1. Nosaukt izvēlētos lokālās anestēzijas veidus zoba vai saknes ekstrakcijai (pēc izlozes). 2. Instrumentu izvēle ekstrakcijai zobam vai saknei (pēc izlozes), kā arī papildjautājumi par instrumentiem. 3. Rentgenogrammas raksturojums (pēc izlozes). Jānosauc rtg attēla veids, jāraksturo rentgenoloģiska patoloģija, jānosauc iespējamā klīniskā diagnoze. Tiek izvērtēts studenta praktiskais darbs klīniskajās nodarbībās, kas aprakstīts un apstiprināts ar pasniedzēja parakstu “Studējošā dienasgrāmatā mutes, sejas un žokļu ķirurģijā”. Pasniedzējs iepazīstas ar iepriekšējos semestros veikto studenta klīnisko darbu, uzdod jautājumus par konkrētu klīnisko gadījumu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie prot izklāstīt iegūtās pamatzināšanas par mutes-sejas sāpju noņemšanas paņēmieniem un to pamatoti pareizu izvēli visu vecumu pacientiem vispārējās prakses zobārsta darbā. Prot izklāstīt iegūtās pamatzināšanas par mutes dobuma ķirurģijas diagnostikas un ārstēšanas manipulācijām, ieskaitot zobu ekstrakciju, sakņu izņemšanu, pirms protezēšanas ķirurģiskām procedūrām, zāļu līdzekļiem ārstēšanas veicināšanai.
Prasmes:Studiju programmas apguves rezultātā studenti pratīs demonstrēt infiltrācijas un bloķējošo vietējo anestēziju mutes dobumā, izskaidrot iespējamo neveiksmju iemeslus, monitorēt pacientu. Pratīs izvēlēties individuālu eksodontijas metodi, praktiski veikt izšķīlušās zoba vienkāršu eksodontiju, skaidrojot „soļus”.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā tiks likti pamati 2 galvenajām kompetencēm: 1. Students spēs demonstrēt un pielietot sāpju un raižu noņemšanas paņēmienus vispārējās prakses zobārsta praksē. 2. Students spēs demonstrēt un pielietot mutes ķirurģijas sadaļai nepieciešamās zināšanas un prasmes vispārējās prakses zobārsta darbā – eksodontija, preprotētiskā ķirurģija.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dentalmammoth.com
2The Anatomical Basis of Dentistry 2 sec. ed., Bernard Lilbgott / Mosby 2001.
3Atlas of Anatomy. Head and Neuroanatomy / Thieme 2007.
4Handbook of Local Anaesthesia 5th. ed. S.F. Malamed, Elsevier/Mosby, 2004.
5Practical Dental Local Anaesthesia / Quintessence Publishing, 2002 / John G. Meechan
Papildus literatūra
1Dental Management of the Medically Compromized Patient, 7th ed. / J.W. Little et.al Elsevier/Mosby, 2008.
2Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 4th ed./Ed. L.J.Petersen, E.Ellis III, J.R.Hupp, M.R.Tucker, Mosby,2003.
3Principles of Oral and Maxillofacial Surgery, 5th ed./Ed.U.J. Moore, Blackwelle Publishing, 2001.
4Хирургическая стоматология под ред. Т.Г.Робустовой / М.Медицина, 1990.
5Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии / Изд. 3, Белмедкнига, Витебск, 1998 / Ю.И. Бернардский
Citi informācijas avoti
1Journal of Oral and Maxillofacial Surgery