Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Daiga Tetere
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Panākt, lai studenti kursa apguves rezultātā spētu izmantot angļu valodu saziņai ikdienas un ar profesionālo darbību saistītās situācijās atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta A1/A2 līmenim (Common European of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment). Uzdevumi: 1. Apgūt angļu valodas sarunvalodas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes un zināšanas par valodas struktūrām; 2. Apgūt policijas profesionālās terminoloģijas pamatus angļu valodā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj pielietot mutiskā un rakstiskā saziņā angļu standartvalodas vārdu krājumu, spēj atpazīt un atšķirt vienkāršus stāstījuma un jautājuma teikumus; spēj atrast tekstā vajadzīgo informāciju; spēj izmantot nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, tās uzturēšanai, informācijas nodošanai; spēja lietot vienkāršas biežāk sastopamās angļu valodas konstrukcijas, spēj atpazīt un noteikt, vai attiecīgais apgalvojums vai teksts attiecas uz tagadnes, pagātnes vai nākotnes darbībām.

Prasmes

Spēj izmantot vispārīgo un speciālo terminoloģiju, veikt vienkāršus praktiskus uzdevumus, kas saistīti ar policijas darbinieku komunikāciju ar ES valstu kolēģiem un klientiem savas kompetences ietvaros;
Sniegt iegūtās informācijas apkopojumu gan mutiski, gan rakstveidā, izmantojot atbilstošu terminoloģiju.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto terminoloģiju studijās un vienkāršās ar profesionālo darbību saistītās situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs, PDPNvp8BakalaursIerobežota izvēle