Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ludmila Jermakoviča
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Mērķis ir panākt, lai studenti kursa apguves rezultātā spētu izmantot vācu valodu saziņai ikdienas situācijās, atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta A1/A2 līmenim (Common European of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment). Sazināties vācu valodā, izmantojot valodas darbības veidus (klausīšanos, lasīšanu, runāšanu, rakstīšanu). Uzdevumi: 1. apgūt policijas profesionālas terminoloģijas pamatus vācu valodā; 2. pilnveidot vācu valodas sarunvalodas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes un gramatikas zināšanas, lai spētu izmantot tās savā profesionālajā darbībā un kontaktos ar kolēģiem ES valstīs.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais zinās:
• vācu standartvalodas vārdu krājumu, vienkāršus stāstījuma un jautājuma teikumus;
• nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, tās uzturēšanai, informācijas nodošanai;
• biežāk sastopamās vācu valodas konstrukcijas, darbības vārda tagadnes, pagātnes un nākotnes formu veidošanu un lietošanu;
• vispusīgu policijas darba jomai atbilstošo leksiku.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais pratīs:
• saprast vienkāršus tekstus par zināmām ikdienas tēmām, sludinājumus presē un citus autentiskus materiālus;
• izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā;
• pielietot vispārīgo terminoloģiju, veikt praktiskus uzdevumus, kas saistīti ar policijas darbinieku komunikāciju ar kolēģiem un klientiem savas kompetences ietvaros.

Kompetences

Pēc studiju kursa apguves studējošais
• spēs sniegt īsu informāciju par sevi, dzīves apstākļiem un studijām;
• spēs izveidot īsus ziņojumus, pierakstīt vienkāršu informāciju;
• spēs veidot monologu un dialogu par dažādām ar sadzīvi un studijām saistītām tēmām;
• spēs raksturot praktiskas problēmas policijas darbā;
• spēs atlasīt un izmantot informāciju par policijas darbu saziņai vācu valodā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs, PDPNvp8BakalaursIerobežota izvēle