Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aivars Stankevičs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:8.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_110LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aivars Stankevičs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)14Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas28
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas48
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Sniegt pamatzināšanas pedagoģijā un attīstīt pedagoģiskā darba pamata prasmes un iemaņas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pedagoģiskās darbības pamati: • pedagoģiskās darbības būtība; • pedagoģisko procesu organizācija; • didaktika; • audzināšanas būtība; • mūsdienu pedagoģiskā vide.Lekcijas4.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
2Pedagoģijas zinātne: • mūsdienu izpratne par pedagoģijas procesu organizēšanu; • mācīšanās un mācīšanas stili; • mūsdienu izglītības kvalitātes jautājumi.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
3Mūsdienu mācību metodes pedagoģijā un androgoģijā: • mācību metodes izvēle pamatojoties uz mācību mērķi; • interaktīvās mācību metodes.Lekcijas4.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Jaunā pedagoģija – kompetenču pieeja izglītībā.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
5Pedagoga profesionālā kompetence: • kompetences veidi; • kompetences pilnveides prakses piemēri.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pedagoģiskās darbības pamati: • pedagoģiskās darbības būtība; • pedagoģisko procesu organizācija; • didaktika; • audzināšanas būtība; • mūsdienu pedagoģiskā vide.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Pedagoģijas zinātne: • mūsdienu izpratne par pedagoģijas procesu organizēšanu; • mācīšanās un mācīšanas stili; • mūsdienu izglītības kvalitātes jautājumi.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
3Mūsdienu mācību metodes pedagoģijā un androgoģijā: • mācību metodes izvēle pamatojoties uz mācību mērķi; • interaktīvās mācību metodes.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Jaunā pedagoģija – kompetenču pieeja izglītībā.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Pedagoga profesionālā kompetence: • kompetences veidi; • kompetences pilnveides prakses piemēri.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1) Mācīšanās un mācīšanas stilu izvēle. 2) Mācību metožu izvēle pamatojoties uz mācību mērķi.
Vērtēšanas kritēriji:
1) Patstāvīgas studijas – tests/ studiju ceļvedis. 2) Pedagoģiskās situācijas analīze (prezentācija grupā). 3) Eksāmena darbs – TM izstrādātās „Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija” – kritiska analīze – „Pedagoģiskie aspekti”. 4) Eksāmena darbs – mācību stundas, nodarbības, lekcijas, vai priekšlasījuma izvērsts plāns – konspekts tiesiskās audzināšanas vai izglītošanas jomā. (Mērķa grupa un tēma pēc izvēles). Vērtējums tiek likts atbilstoši RSU Studiju reglamentam I.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie studiju procesā iegūst pamatzināšanas par pedagoģiskā darba būtību, tā aizsākumiem un vēsturisko attīstību līdz mūsdienām. Studējošie apgūst didaktikas zināšanas. Apgūst mūsdienu mācību metodes pedagoģijā un androgoģijā. Apgūst mācīšanas un mācīšanās stilus, mūsdienu izglītības kvalitātes pamatprincipus.
Prasmes:Studējošais izprot pedagoģiskā darba būtību, pedagoģiskā procesa organizācijas pamatprincipus, audzināšanas būtību, kā arī mūsdienu pedagoģisko vidi. Prot izvēlēties un pielietot mācību mērķim atbilstošas mācību metodes. Izprot kompetenču pieejas izglītībā būtību.
Kompetences:Studējošie spēj integrēt iegūtās zināšanas turpmākā studiju procesā un tiesību speciālistu praksē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Skola 2030 / Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts / Projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā (2018)
2I. Žogla. Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa, 2002.
3A. Špona. Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga, RaKa, 2006.
Papildus literatūra
1Jūlijs Aleksandrs Students. Vispārīgā Paidagoģija. I., II. Daļa. Rīga, RaKa, 1998.
2J. A. Komenskis „Lielā didaktika”., Zvaigzne: Rīga, 1992.,
3M. Pļavniece, D. Škuškovnika. Sociālā psiholoģija pedagogiem. Rīga, RaKa, 2002.
4G. Svence. Attīstības psiholoģija. Rīga, Zvaigzne ABC1999.
5Beļickis I. Izglītības alternatīvās teorijas. Rīga, RaKa, 2001.
6Dz. Albrehta. Didaktika. Rīga, Raka, 2001.
7R. Andersone. Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās. Rīga, RaKa, 2001.
8L. Žukovs. Pedagoģijas vēsture. Rīga, RaKa., 2001.
9Didaktika. Ievērojamākie pedagogi par mācību teoriju. Rīga, RaKa, 2000.
10Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 2000.
11Korporatīvā kultūra un pedagoģija „Izglītība un Kultūra” 2005. gada 17. martā, lpp 2,7.
12R. Birziņa. Pieaugušo izglītība – skolotāju tālākizglītībai /Tēma: Mācību stili un metodes pieaugušo izglītībā/
13Mārtiņš Veide. Garīgās brīvības veidošanās pusaudžiem skolā.
Citi informācijas avoti
1Pēc izvēles