Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Signe Tomsone

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_220LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Signe Tomsone
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatzināšanas par pētniecības metodēm.
Mērķis:
Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju attīstīt prasmes kritiski analizēt, plānot un vadīt pētījumu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pētniecības procesa vadība, ētiskie aspekti pētniecībā. Diskusijas par patstāvīgi lasīto.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
2Sistēmiskie pārskati: tipoloģija, kritiska analīze.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Kvantitatīvās pētījumu metodes. Lekcijas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Jaukta tipa pētījumu metodes.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
5Kvalitatīvās pētījumu metodes.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
6No tēzēm pie publikācijas – zināšanu pārnese. Diskusijas par pētījumu piemēriem.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošajiem jāizvēlas viena pētījuma metode, individuāli vai grupā jāsagatavo un jānovada nodarbība par šo metodi, vēršot uzmanību uz specifiskiem jautājumiem – zinātniskais stiprums, kļūdas iespējamība, drošums un pamatotība.
Vērtēšanas kritēriji:
Sistemātiska zināšanu un prasmju pārbaude nodarbību laikā, vērtējums (docētāji un studiju biedri) par dažādiem mācību uzdevumiem studiju kursā veidos akumulējošo vērtējumu eksāmenā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie izpratīs un izvērtēs teorijas un uz pierādījumiem balstītas zināšanas, spēs analizēt aktualitātes nozares pētniecībā un formulēt savai profesionālajai kompetencei specifiskus pētniecības jautājumus.
Prasmes:Studējošie spēs novērtēt pētniecības paradigmas, kas ir pamatā zināšanu attīstībai, apgūs vairākas pētījumu metodikas un analītiskās stratēģijas. Spēs vadīt pētniecības procesu ievērojot ētikas principus.
Kompetences:Studējošie spēs izvirzīt savai nozarei atbilstošus pētniecības jautājumus, sagatavot pētījumu pieteikumus un plānot pētījuma procesu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Pētniecība: teorija un prakse. Zin.red.- K. Martinsone, A. Pipere, D. Kamerade. Rīga, Raka, 2016.
Citi informācijas avoti
1Elektroniskie informācijas resursi