Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Inese Paiča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Pedagoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Pieaugušo pedagoģija

Mērķis

Pārraudzītā praksē studējošajiem attīstīt supervīzijas (individuāli un grupā) vadīšanas kompetenci, veikt pašrefleksiju par praksi, kā arī saņemt atgriezenisko saiti par savu darbu.

Priekšzināšanas

Apgūti studiju kursi: Supervizora profesionālā darbība, Supervīzijas vēsture un pamata teorijas, Individuālā supervīzija, Konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes supervīzijā, Supervīzija grupā, Prakse I.

Rezultāti

Zināšanas

Apraksta vides specifiku, definē supervizējamā vajadzības un resursus, raksturo supervīzijas struktūru un organizāciju, skaidro vienošanās nosacījumus. Raksturo un pamato izvērtēšanas un supervīzijas metodes darbam individuāli, grupā, apraksta intervences supervīzijas procesā starppersonu komunikācijas kontekstā, kā arī supervīzijas novērtējuma kritērijus. Skaidro konfliktu vadības posmus supervīzijā. Apraksta ētikas dilemmas.

Prasmes

Veic izvērtēšanu, izveido supervīziju plānu, pielieto personai/ grupai piemērotas metodes un intervences supervīzijas procesā; analizē un novērtē supervīzijas procesa attīstību un efektivitāti, noformē supervīzijas dokumentāciju, veic pašrefleksiju.

Kompetences

Organizē, administrē un vada supervīzijas procesu individuālā/ grupu līmenī, izprotot profesionālās vides specifiku un pielietojot atbilstošas metodes/ intervences; noformē ar supervīziju saistīto dokumentāciju, ievērojot tiesiskos nosacījumus un īstenojot ētisko atbildību.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija, SPVM2MaģistrsObligātsBaiba Pumpiņa, Inese Paiča, Inta Poudžiunas, Kristaps Circenis