Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:16 / 24
Kursa vadītājs:Baiba Pumpiņa , Baiba Pumpiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Pedagoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Pieaugušo pedagoģija

Mērķis

Attīstīt un pilnveidot supervizora profesijai nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetenci, lai profesionāli izmantotu konsultēšanas metodes un rezultātu novērtēšanu, atbilstoši supervizējamā/supervizējamo vajadzībām un profesionālās vides specifikai, kā arī ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

Priekšzināšanas

Individuālā supervīzija, Konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes supervīzijā, Supervīzija grupā, Intervīzijas grupa, Komandas un organizācijas supervīzija, Supervizora personības kvalitātes, Prakse I, II, III.

Rezultāti

Zināšanas

Salīdzina un izvērtē dažādas supervīzijas koncepcijas, veidus, formas un modeļus; raksturo pieaugušo izglītības teorijas, modeļus un metodes supervīzijas kontekstā; definē un apraksta supervīzijas procesu, sasniedzamo rezultātu un tā novērtējumu individuāli/grupā/organizācijā; raksturo un pamato supervīzijas metodes un tehnikas darbam individuāli/grupā/organizācijā; skaidro nepieciešamību pilnveidot supervizējamā profesionālās grūtības, vajadzības un resursus individuāli/grupā/organizācijā un plāno supervīzijas procesu un sasniedzamos rezultātus.

Prasmes

Pielieto personai, grupai vai organizācijai piemērotas metodes supervīzijas procesā, veidojot radošu, strukturētu vidi un pamatojoties uz pieaugušo izglītības modeļiem; attīsta supervizējamo pašnovērtējuma, analītiskās, pašrefleksijas un pašregulācijas iemaņas, kas palīdz patstāvīgi risināt profesionālās problēmas; analizē un novērtē supervīzijas procesa attīstību un efektivitāti, noformē supervīzijas dokumentāciju.

Kompetences

Patstāvīgi organizē, administrē un vada supervīzijas procesu individuālā/grupu/komandu/organizāciju līmenī, izprotot profesionālās vides specifiku un pielietojot atbilstošas metodes; patstāvīgi noformē ar supervīziju saistīto dokumentāciju, ievērojot darba tiesiskās attiecības, fizisko personu datu aizsardzības un darba aizsardzības noteikumus; praksē īsteno ētisko atbildību, izprotot savas darbības iespējamo ietekmi uz indivīdu, grupu, komandu vai organizāciju.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija, SPVM3MaģistrsObligāts