Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Eva Cela

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_238LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:10.00ECTS:15.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas6
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpe, klīniskās aprūpes pamati, klīniskā aprūpe, aprūpes process un māszinību teorijas, starppersonu saskarsme veselības aprūpē, prakse 1, prakse 2, prakse 3, Pedagoģija veselības aprūpē, psihiatrija un narkoloģija, vispārējā aprūpe.
Mērķis:
Nostiprināt 1., 2., 3. studiju programmās apgūtās teorētiskās, profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas, sniedzot kvalitatīvu aprūpi pacientiem dažādos vecuma posmos. Pielietojot kritisko domāšanu, aprūpes darbības balsta uz māsu profesijas standartu, ētiskas principiem, klīnikas un nozares procedūrām un vadlīnijām, pacientu tiesībām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Prakses informatīvā daļa, prakses instruktāžaLekcijas2.00auditorija
2Prakses seminārsLekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Ievērot prakses paredzētās darba stundas un nostrādāt pilnā apjomā, aizpildīt praksē paredzēto dokumentāciju, abpusēji ierosinājumi par prakses kvalitatīvo un organizatorisko saturu.
Vērtēšanas kritēriji:
Prakses pārskata – “Prakse 5” iesniegšana, prakses novērtējums prakses vadītāja vērtējumā. Aprūpes plāna (pēc studenta izvēles kādā no prakses daļām) un klienta sociālās aprūpes plāna izstrāde un aizstāvēšana (Aprūpes plāni jānoformē un tiek vērtēti atbilstoši RSU Māszinības un dzemdību aprūpes katedras Aprūpes plāna un Klienta sociālās aprūpes plāna metodiskiem norādījumiem).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Iegūs pamatzināšanas anestēzijas, intensīvās un neatliekamās terapijas pacientu aprūpē, ambulatorā pacientu aprūpē, infekciju slimībās un pacientu aprūpē, geriatriska un paliatīva pacientu aprūpē, psihiatriska pacienta aprūpē, garīgā pacienta aprūpē un sociālā pacientu aprūpē un sociālā rehabilitācijā.
Prasmes:Pilnveidotas teorētiskās un praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas aprūpes plānošanai un veikšanai gan klīnikā, gan citās veselības aprūpes iestādēs, ievērojot transkulturālās aprūpes īpatnības. Veikt patstāvīgu aprūpes plāna izstrādi konkrētam pacientam un veikt aprūpi atbilstoši izvirzītajām prioritātēm. Prasmes sabiedrības un pacientu izglītošanā veselības aprūpes jautājumos.
Kompetences:Spēja pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras un citas aprūpes darbības – primārā, sekundārā un terciāla līmeņa pacientu aprūpē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1e-studijas materiāli: Metodiskie norādījumi Prakse 5