Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vija Sīle
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Filozofija

Mērķis

Apgūt normatīvo ētiku saistībā ar profesionālās ētikas pamatprincipiem un to pielietojumu veselības sporta speciālistu praktiskajā darbībā, attīstīt profesionālās kompetences kritērijiem atbilstošu ētisku attieksmi pret kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem.

Priekšzināšanas

Atbilstīgi vidējai izglītībai.

Rezultāti

Zināšanas

Nosauks un aprakstīs sporta veselības speciālista ētikas pamatprincipus: uzticēšanās un cieņa, atbildība un taisnīgums, godīgums u.c., zinās savas tiesības un pienākumus atbilstoši profesionālās kompetences kritērijiem, profesionālās vērtības un profesionāļa morālās pamatsaistības, morālo sankciju veidus profesionālajā ētikā, morālā vērtējuma specifiku, atbildības komponentus, morālās izvēles situācijas raksturojumu u.c. Identificēs un interpretēs ētiskas attieksmes izpausmes atkarībā no morāles subjekta, zinās koleģialitātes maksimas, morālās regulācijas pamatelementus, morālās un tiesiskās regulācijas būtiskākās atšķirības, morālo tiesību īpatnības, pienākumu konflikta risinājumus. Definēs pamatjēdzienus: normatīvā ētika, profesionālā ētika, saskarsmes ētika, situatīvā ētika, vadības ētika, godīgums, morālais relatīvisms, korporatīvā kultūra, korporatīvais godīgums, morālā dilemma, mobings, bosings u.c. Raksturos varas tipus organizāciju darbībā un konfliktu risināšanas efektīvākās metodes mūsdienu ētikas skatījumā, vēlamos rīcības modeļus konfliktsituācijās.

Prasmes

Pēc kursa apgūšanas studenti pratīs: lietot morāli korektu argumentāciju savas pozīcijas vai viedokļa pamatošanai; analizēt morālo dilemmu situācijas; vērtēt un rast morāli adekvātu risinājumu gadījumiem no prakses, izmantojot apgūtos ētikas pamatprincipus; risināt konfliktsituācijas efektīvi un atbilstīgi profesionālās ētikas prasībām.

Kompetences

Argumentēšanas un kopsakarību veidošanas kompetence.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS1Pirmais līmenisObligātsVija Sīle, Mairita Satika