Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Filosofiskā antropoloģija

V. Sīlis, M. Jankovska, Ģ. Jankovskis, J. Budanceva, I. Dzalbe, E. Šauers, V. Sīle, I. Neiders, G. Vēja, V. Sīlis, sast., A. Žabicka, sast., V. Sīlis, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2015

Darba pieredze

2004 - pašlaik

Profesore

Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu katedra

2001 - 2012

Lektore

Valsts Administrācijas skola

1998 - 2001

Vieslektore

Ventspils augstskola

1999 - 2004

asociētā profesore

Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu katedra

1993 - pašlaik

Humanitāro zinātņu katedras vadītāja

RMI (tagad RSU)

1990 - 1999

docente

RMI (tagad RSU)

1979 - 1990

lektore

RMI (tagad RSU)

Izglītība

1981

Iegūts Dr. phil.

Viļņas Universitāte

1975 - 1979

Aspirante

Latvijas Universitāte

Vēstures un filozofijas fakultātes nodaļa

1970 - 1975

Studente. Iegūtā kvalifikācija: filozofijas pasniedzējs, sociologs

Latvijas Universitāte

Vēstures un filozofijas fakultātes nodaļa

Sasniegumi

 

Sīle, Vija. Spēle / V.Sīle, V.Sīlis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 340.lpp.

 

Projekti

 

IZM "Tautsaimniecībastransformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai –jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (VPP EKOSOC-LV)"Projekts Nr. 5.2.5„ Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā" (2014 -2018).Vadītājs prof. Sergejs Kruks, izpildītāji: V.Sīle u.c.​​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

 

  • ​Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas biedrības locekle
  • ​Ziemeļu valstu medicīnas filozofijas un medicīnas ētikas sadarbības tīkla Latvijas pārstāve
  • ​Eiropas netradicionālās un alternatīvās medicīnas pētniecības tīkla Latvijas pārstāve
  • Starptautiskās estētikas asociācijas Latvijas nodaļas locekle​

 

Apbalvojumi

 

  • 25.04.2018. Atzinības raksts par ieguldījumu RSU Humanitāro zinātņu katedras attīstībā
  • ​18.06.2003. Atzinības raksts par līdzdalību RSU rezidentu un studentu VI zinātniskās konferences –konkursa darbu vērtēšanā
  • ​12.06.2002. Atzinības raksts par līdzdalību RSU rezidentu un studentu V zinātniskās konferences –konkursa darbu vērtēšanā
  • ​06.2001. Atzinības raksts par līdzdalību RSU rezidentu un studentu IV zinātniskās konferences –konkursa darbu vērtēšanā
  • ​21.06.2000. Atzinības raksts par līdzdalību RSU rezidentu un studentu III zinātniskās konferences –konkursa darbu vērtēšanā
  • 04.05.2000.Atzinības raksts par ievērojamu ieguldījumu Otrā Latvijas Zobārstniecības kongresa norisi​

 

 

Raksti​​

V.Sīle, V.Sīlis (2018/2019) “Refleksija par vērtībām tagadnes kontekstā” žurnālā Akadēmiskā dzīve, Nr. 54, 72.- 84. lpp.

EBSCO DOI: http://doi.org/10.22364/adz.54

 

 

Sīle, Vija. Spēle / V.Sīle // Filosofiskā antropoloģija II : rakstu krājums / V.Sīļa un I.Neidera redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2018. - 2.sēj., 205.-230.lpp.

 

Sīle, Vija. Identitāte / V.Sīle // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums / V.Sīļa redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2015. - 1.sēj., 157.-186.lpp.

 

Sīle V. Bioethics in Latvia : current situation / V.Silis, I.Neiders, V.Sile // Asian Bioethics Review. - Vol.7, No.5 (2015, Dec.), p.457-467.

 

Sīlis, Vents. Konflikts starp patiesīgumu un nekaitēšanu / V.Sīlis, I.Neiders, V.Sīle // Medicus Bonus. - Nr.19 (2014, okt./nov./dec.), 64.-67.lpp.

Neiders, Ivars. Truth-telling and the asymmetry of the attitude to truth-telling to dying patients in Latvia / I.Neiders, V.Sile, V.Silis // Medical philosophy and medical ethics in the Nordic and Baltic countries: some pressing issues / ed. K.Simm, H.Lerner. - Tartu, 2013. - P.55-78.

 

Sīle, Vija. The ​Financial Crisis and the Discourses of Latvia's Political parties /I.Dzalbe//​ European Integration Studies.- No.5 (2011), pp. 102- 109.

 

 

Tēzes​​

 

 

SīleV.,SīlisV.,Satika M. Challenging Aspects of Protecting Patient's Will, thesis of Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" 1-3 April, 2019, Riga, Latvia

 

 

Sīle, Vija. Satversme kā vērtību sistēma - tās interpretācija​ Latvijas parlamentārajā diskursā /V.Sīlis, V.Sīle// 2017. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7. aprīlī)/ Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017.- 376.lpp.

 

 

Sīle, Vija. Spēle / V.Sīle, V.Sīlis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 340.lpp.

 

Sīle, Vija. Vērtības un patiesība Teodora Celma filosofijā / V.Sīle, V.Sīlis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 385.lpp.

Sīlis, Vents. Sociālā vara mediķa un pacienta attiecībās / V.Sīlis, V.Sīle // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 441.lpp.

Sīle, Vija. Patiesības teikšanas jautājums padomju perioda publikācijās par deontoloģiju / V.Sīle, I.Neiders, V.Sīlis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 475.lpp.

Sīlis, Vents. Medicīnisko datu izmantošana pētījumos bez subjekta piekrišanas / V.Sīlis, V.Sīle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 452.lpp.

Neiders, Ivars. Patiesības teikšana un asimetrija attieksmē pret patiesības teikšanu mirstošiem pacientiem Latvijā / I.Neiders, V.Sīlis, V.Sīle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 447.lpp.

Sīle, Vija. (Ne)izglītotas piekrišanas problēma pētniecības ētikā / V.Sīle, V.Sīlis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 487.lpp.

Sīle, Vija. Patiesība un pacients medicīnas ētikas skatījumā - pagātnes un tagadnes aspektos / V.Sīle // Starptautiska zinātniska konference "Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa" : tēzes = International scientific conference "Ethics of a scientist: Latvia, Baltics, Europe" : [abstracts] [Rīga, 2012.g. 20.-21.sept.] / Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga, 2012. - 125.-126.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

 

Sīle, Vija. Tiesiskie un ētiskie​ aspekti pētījumā /I.J.Mihailovs, V.Sīlis// Pētniecība: teorija un prakse /[ K.Mārtinsones zin. redakcija]. -Rīga: RaKa, 2016, 64.-83. lpp.

 

Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca / [sast. I.Eņģele ; zin. red. K.Mārtinsone, A.Pipere, D.Kamerāde ; autori: K.Mārtinsone, V.Sīle, V.Sīlis, I.J.Mihailovs, S.Olsena ...[u.c.]]. - Rīga : RaKa, 2011. - 74 lpp.

 

Sīle, Vija. Ētiskie aspekti pētījumā / V.Sīle, V.Sīlis // Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes / [sast. K.Mārtinsone]. - [Rīga], 2011. - 1.2.2.apakšnod., 38.-48.lpp.

 

 

Sīle V. Priekšvārds/ Nekaitēšanas principa mūsdienu versija/ Ārsta un pacienta attiecību ētiskie aspekti// Biomedicīnas ētika: teorija un prakse [sast.V.Sīle]: Rīga, RSU, HZK, 2006, 226 lpp.

 

 

Sīle V. Medicīnas ētikas pamatprincipi: Rīga: Zinātne, 1999, 157 lpp.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Sīle, Vija. Refleksija par vērtībām tagadnes kontekstā / V.Sīle, V.Sīlis // Akadēmiskā dzīve. - Nr.54 (2018/2019), 72.-84., 134.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PD… - Kopsavilkums angļu valodā.

Sīle, Vija. Spēle / V.Sīle // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums II / V.Sīļa un I.Neidera redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2018. - 2.sēj., 205.-230.lpp.

Sīle, Vija. Identitāte / V.Sīle // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums / V.Sīļa redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2015. - 1.sēj., 157.-186.lpp.

Sīlis, Vents. Bioethics in Latvia : current situation / V.Silis, I.Neiders, V.Sile // Asian Bioethics Review. - Vol.7, No.5 (2015, Dec.), p.457-467.

Sīlis, Vents. Konflikts starp patiesīgumu un nekaitēšanu / V.Sīlis, I.Neiders, V.Sīle // Medicus Bonus. - Nr.19 (2014, okt./nov./dec.), 64.-67.lpp.

Neiders, Ivars. Truth-telling and the asymmetry of the attitude to truth-telling to dying patients in Latvia / I.Neiders, V.Sile, V.Silis // Medical philosophy and medical ethics in the Nordic and Baltic countries: some pressing issues / ed. K.Simm, H.Lerner. - Tartu, 2013. - P.55-78.

 

Tēzes​​

 

Sīlis, Vents. Satversme kā vērtību sistēma – tās interpretācija Latvijas parlamentārajā diskursā / V.Sīlis, V.Sīle // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 376.lpp.

Sīle, Vija. Seksualitāte kā eksistenciāla kategorija / V.Sīle, V.Sīlis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 341.lpp.

Sīle, Vija. Spēle / V.Sīle, V.Sīlis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 340.lpp.

Sīle, Vija. Vērtības un patiesība Teodora Celma filosofijā / V.Sīle, V.Sīlis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 385.lpp.

Sīlis, Vents. Sociālā vara mediķa un pacienta attiecībās / V.Sīlis, V.Sīle // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 441.lpp.

Sīle, Vija. Patiesības teikšanas jautājums padomju perioda publikācijās par deontoloģiju / V.Sīle, I.Neiders, V.Sīlis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 475.lpp.

Neiders, Ivars. Patiesības teikšana un asimetrija attieksmē pret patiesības teikšanu mirstošiem pacientiem Latvijā / I.Neiders, V.Sīlis, V.Sīle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 447.lpp.

Sīlis, Vents. Medicīnisko datu izmantošana pētījumos bez subjekta piekrišanas / V.Sīlis, V.Sīle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 452.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Mihailovs, Ivans Jānis. Tiesiskie un ētiskie aspekti pētījumā / I.J.Mihailovs, V.Sīle, V.Sīlis // Pētniecība: teorija un prakse / K.Mārtinsones, A.Piperes, D.Kamerādes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : RaKa, 2016. - 1.2.nod., 64.-83.lpp.

Docētie studiju kursi

Ētika politikā un valsts pārvaldē

Filosofiskā antropoloģija

Filosofiskā antropoloģija

Komunikācijas un sabiedrisko attiecību ētika: koncepcijas un aktuālā problemātika

Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes

Medicīnas ētika

Medicīnas filosofija un bioētika

Medicīnas socioloģija

Mūsdienu sociālās teorijas

Nāve un miršana

Profesionālā ētika

Saskarsmes psiholoģija

Seksualitāte

Vadītie studiju kursi

Eiropas Savienības integrācija: vērtību analīze

Ētika politikā un valsts pārvaldē

Filosofiskā antropoloģija

Komunikācijas un sabiedrisko attiecību ētika: koncepcijas un aktuālā problemātika

Medicīnas ētika

Mūsdienu sociālās teorijas

Profesionālā ētika

Saskarsmes psiholoģija

Kontakti