Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Inese Gobiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_034LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inese Gobiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Epidemioloģijas pamati un internās medicīnas pamati.
Mērķis:
Sniegt zināšanas un sekmēt kompetences primārajos sabiedrības veselības un veselības aprūpes jautājumos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sabiedrības veselība. Veselība. Populāciju veselības rādītāji.Nodarbības1.00auditorija
2Slimību profilakse. Skrīnings. Veselības veicināšana.Nodarbības1.00auditorija
3Veselības sistēmas un vērtības. Integrētā aprūpe. Pārvaldība.Nodarbības1.00auditorija
4Veselības aprūpes finansēšana. Kvalitāte veselības aprūpē.Nodarbības1.00auditorija
5Veselības sociālie determinanti.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs ar literatūru.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums. Aktivitāte un iesaistīšanās diskusijās un uzdotajos grupu darbos; rezultāti paškontroles testu jautājumos.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Definēs sabiedrības veselības jēdzienu. • Formulēs sabiedrības veselības nozares funkcijas. • Nosauks mūsdienu sabiedrības veselības galvenās darbības jomas. • Definēs uz pierādījumiem balstītas sabiedrības veselības jēdzienu. • Definēs veselības jēdzienu. • Nosauks veselību raksturojošos populāciju rādītājus. • Definēs un atšķirs slimību profilakses līmeņus. • Nosauks un aprakstīs augsta riska un populāciju slimību profilakses stratēģijas. • Identificēs slimību skrīninga priekšnosacījumus attiecībā uz slimību, testu un ārstēšanu. • Izklāstīs veselības veicināšanas jēdzienu un galvenos pamatprincipus. • Paskaidros veselības veicināšanas mērķi pacientu veselības aprūpē. • Nosauks veselības veicināšanas pieejas. • Definēs veselības sistēmas pamata vērtības un ētiskos principus. • Nosauks veselības aprūpes organizācijas un finansēšanas galvenos principus. • Definēs kvalitātes jēdzienu veselības aprūpē.
Prasmes:• Diferencēs galvenās atšķirības starp sabiedrības veselību un medicīnu. • Pielietos sabiedrības veselībā izmantotos jēdzienus. • Izskaidros veselības mērīšanā izmantoto populācijas rādītāju būtību un pielietošanas iespējas. • Izvērtēs slimību profilakses un veselības veicināšanas atšķirības. • Atšķirs organizētu slīmību skrīningu no oportūnistisku slimību skrīninga. • Salīdzinās augsta riska un populācijas stratēģijas priekšrocības un trūkumus slimību profilaksē. • Pielietos veselības veicināšanas principus pacientu veselības aprūpē. • Klasificēs veselības aprūpes sistēmas pēc to finansēšanas principiem. • Atšķirs veselības aprūpes līmeņus.
Kompetences:• Pamatos sabiedrības veselības nozares būtību un nozīmi vēsturiskās attīstības un demogrāfiskā pārmaiņu kontekstā. • Attiecinās un vispārinās sabiedrības veselības jautājumus uz klīnisko pētniecību un praksi. • Argumentēs veselības veicināšanās un slimību profilakses lomu sabiedrības veselības uzlabošanā. • Pamatos kvalitatīvas veselības aprūpes procesu dažādos līmeņos. • Izvērtēs lēmumu pieņemšanas procesu veselības aprūpes organizēšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Donovan, D., & McDowell, I. (Eds.). (2017). AFMC Primer on Population Health - A virtual textbook on Public Health concepts for clinicians. Ottawa, ON: The Association of Faculties of Medicine of Canada (AFMC). Retrieved from; https://phprimer.afmc.c
2Baltiņš M. Lietišķā epidemioloģija, Zinātne, 2003, 11- 51.
Papildus literatūra
1 Carr, S., Urwin, N., Pless-Mulloli, T. Introduction to Public Health and Epidemiology. 2nd ed. Maidenhead : McGraw-Hill Education. 2007. e-book; EBSCOhost Ebook Academic Collection ProQuest
2Seltzer, B. 101 + Careers in Public Health. Second edition. New York, NY : Springer Publishing Company. 2016. e-Book. EBSCOhost Ebook Academic Collection ProQuest