Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ģirts Briģis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_088LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Veselības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ģirts Briģis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
- Izpratne par cēloņsakarībām veselības nozarē, priekšzināšanas cēlonības filozofiskajā izpratnē; - Epidemioloģijas principu un metožu pielietojums praksē, priekšzināšanas varbūtības teorijā un matemātiskajā statistikā, datorprasmes; - Izpratne par diagnozes jēdzienu, klasifikāciju, tāpat arī normas izpratni, skrīningu; priekšzināšanas normālajā un patoloģiskajā psiholoģijā, propedeitikā; - Angļu valodas zināšanas, lai lasītu un analizētu aktuālo literatūru.
Mērķis:
Studiju kurss sniedz iespēju studentiem konstruēt zināšanas par mūsdienu sabiedrības veselības un epidemioloģijas nozares pamatjautājumiem un sekmēt zinātniskas, sistemātiskas un analītiskas domāšanas veidošanos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselība; Sabiedrības veselība, Veselības veicināšanaNodarbības1.00auditorija
2Veselība; Sabiedrības veselība, Veselības veicināšanaLekcijas1.00auditorija
3Slimību profilakse. Skrīnings.Lekcijas1.00auditorija
4Slimību profilakse. Skrīnings.Nodarbības1.00auditorija
5Epidemioloģijas jēdziens. Cēlonība.Lekcijas1.00auditorija
6Epidemioloģijas jēdziens. Cēlonība.Nodarbības1.00auditorija
7Epidemioloģiskie rādītāji. Veselības informācija.Lekcijas1.00auditorija
8Epidemioloģiskie rādītāji. Veselības informācija.Nodarbības1.00auditorija
9Epidemioloģiski pētījumi: aprastošie pētījumi. Atlase un mērījumu kļūdas.Lekcijas1.00auditorija
10Epidemioloģiski pētījumi: aprastošie pētījumi. Atlase un mērījumu kļūdas.Nodarbības1.00auditorija
11Analītiskie pētījumi. Asociāciju rādītāji.Lekcijas1.00auditorija
12Analītiskie pētījumi. Asociāciju rādītāji.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs ar izmantojamo literatūru. Datu vākšana un apkopošana patstāvīgo darbu izpildei. Patstāvīgo darbu rezultātu prezentēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
- Aktīva līdzdalība interaktīvo lekciju laikā. - Pabeigti nodarbību uzdevumi. - Patstāvīgā darba uzdevumu izpildes kvalitāte un savlaicība. - Noslēguma ziņojums - sabiedrības veselības problēmas analīze un darba prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgi nokārtojot studiju kursu, studenti pratīs: - definēt veselības jēdzienu un uzskaitīt veselību ietekmējošo faktoru kategorijas; - formulēs sabiedrības veselības kā zinātnes un prakes uzdevumus; - klasificēt un raksturot slimību profilakses līmeņus un veselības veicināšanas pamatfunkcijas; - izklāstīt epidemioloģijas jēdziena vēsturisko attīstību un mūsdienu izpratni, uzskaitīt nākotnes izaicinājumus; - identificēt un interpretēt veselību ietekmējošos faktorus, riska faktorus, kā arī ar veselību un slimību saistītos faktorus daudzfaktoru teorijas ietvaros; - formulēt pierādījumos balstītās medicīnas principus; - formulēt principus ar veselību saistītu notikumu un stāvokļu izvērtēšanai; - formulēt demogrāfisko rādītāju principus; - raksturot veselības informācijas tipus, tās galvenos avotus un kvalitāti ietekmējošos faktorus; - klasificēt epidemioloģisko pētījumu galvenos dizainus un uzskaitīt to priekšrocības un ierobežojumus; - izskaidrot jaucējfaktora un kļūdas jēdzienus.
Prasmes:Studenti pratīs: - diferencēs cēloniskās un ne-cēloniskās faktoru asociācijas un veselības notikumus; - aprēķināt veselības gadījumu un stāvokļu rādītājus; - aprēķināt demogrāfiskos rādītājus; - izmantot elektroniskās datu bāzes veselības informācijas atlasei; - novērtēt epidemioloģisko pētījumu validitāti atbilstoši pētījuma dizainam.
Kompetences:Sekmīgi nokārtojot studiju kursu, studenti: - pamatos empīrisku datu nepieciešamību sabiedrības veselības praksē un to pielietojumu sabiedrības veselības problēmu definēšanā un risināšanā; - izskaidrot primārās sabiedrības veselības problēmas, izmantojot kvantitatīvos empīriskos datus; - atlasīt veselības un demogrāfijas rādītājus veselības problēmu pētījumiem; - kritiski izvērtēt veselības informāciju atkarībā no tās avota un ņemot vērā pierādījumus; - novērtēt ārstēšanas, slimību profilakses un veselības veicināšanas efektivitāti.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1R.Beaglehole, R.Bonita, T.Kjellstrom „Basic Epidemiology”. WHO, Geneva, 2000.
2J.F.Jekel, J.G.Elmore, D.L.Katz „Epidemiology, Biostatistics and Preventive Medicine”. „Saunders”, Philadelphia, London, 1996
Papildus literatūra
1R.S.Greenberg „Medical Epidemiology” (4th edition). „Lange Medical Book”, London, 2005.
2L.Gordis „Epidemiology” (3rd Edition). Elsevier Saunders, 2004
3B.B.Gerstman „Epidemiology Kept Simple” (2nd edition). „Wiley-Liss”, New York, 2003
Citi informācijas avoti
1http://www.pitt.edu/~super1/
2http://www.ph.ucla.edu/epi/snow.html
3http://www.cdc.gov
4http://www.who.dk
5http://data.euro.who.int/hfadb/
6European Community Health Indicators (ECHI)