Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ģirts Briģis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Veselības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Studiju kurss sniedz iespēju studentiem konstruēt zināšanas par mūsdienu sabiedrības veselības un epidemioloģijas nozares pamatjautājumiem un sekmēt zinātniskas, sistemātiskas un analītiskas domāšanas veidošanos.

Priekšzināšanas

- Izpratne par cēloņsakarībām veselības nozarē, priekšzināšanas cēlonības filozofiskajā izpratnē;
- Epidemioloģijas principu un metožu pielietojums praksē, priekšzināšanas varbūtības teorijā un matemātiskajā statistikā, datorprasmes;
- Izpratne par diagnozes jēdzienu, klasifikāciju, tāpat arī normas izpratni, skrīningu; priekšzināšanas normālajā un patoloģiskajā psiholoģijā, propedeitikā;
- Angļu valodas zināšanas, lai lasītu un analizētu aktuālo literatūru.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgi nokārtojot studiju kursu, studenti pratīs:
- definēt veselības jēdzienu un uzskaitīt veselību ietekmējošo faktoru kategorijas;
- formulēs sabiedrības veselības kā zinātnes un prakes uzdevumus;
- klasificēt un raksturot slimību profilakses līmeņus un veselības veicināšanas pamatfunkcijas;
- izklāstīt epidemioloģijas jēdziena vēsturisko attīstību un mūsdienu izpratni, uzskaitīt nākotnes izaicinājumus;
- identificēt un interpretēt veselību ietekmējošos faktorus, riska faktorus, kā arī ar veselību un slimību saistītos faktorus daudzfaktoru teorijas ietvaros;
- formulēt pierādījumos balstītās medicīnas principus;
- formulēt principus ar veselību saistītu notikumu un stāvokļu izvērtēšanai;
- formulēt demogrāfisko rādītāju principus;
- raksturot veselības informācijas tipus, tās galvenos avotus un kvalitāti ietekmējošos faktorus;
- klasificēt epidemioloģisko pētījumu galvenos dizainus un uzskaitīt to priekšrocības un ierobežojumus;
- izskaidrot jaucējfaktora un kļūdas jēdzienus.

Prasmes

Studenti pratīs:
- diferencēs cēloniskās un ne-cēloniskās faktoru asociācijas un veselības notikumus;
- aprēķināt veselības gadījumu un stāvokļu rādītājus;
- aprēķināt demogrāfiskos rādītājus;
- izmantot elektroniskās datu bāzes veselības informācijas atlasei;
- novērtēt epidemioloģisko pētījumu validitāti atbilstoši pētījuma dizainam.

Kompetences

Sekmīgi nokārtojot studiju kursu, studenti:
- pamatos empīrisku datu nepieciešamību sabiedrības veselības praksē un to pielietojumu sabiedrības veselības problēmu definēšanā un risināšanā;
- izskaidrot primārās sabiedrības veselības problēmas, izmantojot kvantitatīvos empīriskos datus;
- atlasīt veselības un demogrāfijas rādītājus veselības problēmu pētījumiem;
- kritiski izvērtēt veselības informāciju atkarībā no tās avota un ņemot vērā pierādījumus;
- novērtēt ārstēšanas, slimību profilakses un veselības veicināšanas efektivitāti.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības vadība, MFVM1MaģistrsObligāts
Veselības vadība, MFVMp1MaģistrsObligāts
Veselības vadība, MFVVM1MaģistrsObligāts
Veselības vadība, MFVVMp1MaģistrsObligāts