Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aija Bukova-Žideļūna
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Sniegt zināšanas par sabiedrības veselības nozares pamatjautājumiem un epidemioloģijā pielietojamiem jēdzieniem un pamatkoncepcijām, kā arī iepazīstināt ar metodēm veselības problēmu risināšanā un pētniecībā.

Priekšzināšanas

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas apgūšanai nepieciešamas pamatzināšanas normālajā un patoloģiskajā fizioloģijā un/vai propedeitikā. Lai izprastu un spētu praktiski ielietot epidemioloģisko pētījumu metodes un mērījumus ir nepieciešamas zināšanas matemātiskajā statistikā. Angļu valodas prasme nepieciešama, lai lasītu mācību literatūru un epidemioloģiskos pētījumus sabiedrības veselībā un epidemioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

• Definēt veselības jēdzienu.
• Formulēt sabiedrības veselības uzdevumus, nosaukt svarīgākās nozares.
• Definēt slimību profilakses jēdzienu, aprakstīt slimību profilakses līmeņus un stratēģijas, tai skaitā, slimību skrīninga būtību un priekšnosacījumus.
• Definēt veselības veicināšanas jēdzienu un raksturot veselības veicināšanas pieejas.
• Nosaukt galvenās veselību ietekmējošo faktoru kategorijas slimību daudzcēloņu teorijas ietvaros.
• Nosaukt epidemioloģiskos pamatrādītājus; izskaidrot atšķirības starp tiem un to savstarpējo saistību.
• Nosaukt veselības informācijas iegūšanas avotus un metodes, to priekšrocības un trūkumus.
• Atpazīt galvenos epidemioloģisko pētījumu dizainus.

Prasmes

• Interpretēt veselības un slimības jēdzienus saistībā ar savu specialitāti.
• Ilustrēt ar piemēriem veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejas.
• Sniegt veselību ietekmējošos faktoru piemērus.
• Aprēķināt epidemioloģiskos pamatrādītājus.
• Aprēķināt asociāciju rādītājus, diagnostisko testu rādītājus.
• Lietot statistikas datu bāzes veselības informācijas meklēšanai.

Kompetences

• Diskutēt par sabiedrības veselības problēmām un to iespējamajiem risinājumiem saistībā ar specialitāti.
• Novērtēt datu avotu un rādītāju piemērotību sabiedrības veselības problēmas izzināšanai.
• Novērtēt epidemioloģiskā pētījuma dizaina atbilstību pētniecības jautājumam.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sports, VS7BakalaursObligātsAlise Bāliņa