Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aija Bukova-Žideļūna
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Sniegt zināšanas par sabiedrības veselības nozares pamatjautājumiem un epidemioloģijā pielietojamiem jēdzieniem un pamatkoncepcijām, kā arī iepazīstināt ar metodēm veselības problēmu risināšanā un pētniecībā.

Priekšzināšanas

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas apgūšanai nepieciešamas pamatzināšanas normālajā un patoloģiskajā fizioloģijā un/vai propedeitikā. Lai izprastu un spētu praktiski ielietot epidemioloģisko pētījumu metodes un mērījumus ir nepieciešamas zināšanas matemātiskajā statistikā. Angļu valodas prasme nepieciešama, lai lasītu mācību literatūru un epidemioloģiskos pētījumus sabiedrības veselībā un epidemioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Definēs veselības jēdzienu un nosauks galvenās veselību ietekmējošo faktoru kategorijas.
Nosauks sociālās veselības determinantus.
Formulēs sabiedrības veselības kā zinātnes un prakses uzdevumus.
Definēs slimību profilakses līmeņus un veselības veicināšanas pamatfunkcijas.
Nosauks veselības aprūpes organizācijas un finansēšanas galvenos principus.
Aprakstīs modernās epidemioloģijas pamatkoncepcijas un to pielietojumu veselības zinātnēs.
Paskaidros uz pierādījumiem balstītas veselības aprūpes jēdzienu.
Izklāstīs prevalences un incidences aprēķināšanas principus.
Aprakstīs veselības informācijas veidus un iegūšanas avotus.
Nosauks epidemioloģijā izmantojamos pētījumu dizainus, to raksturojošās pazīmes, priekšrocības un trūkumus.
Definēs un paskaidros epidemioloģijā izmantotos asociāciju rādītājus.

Prasmes

Nosauks veselību ietekmējošo faktoru piemērus vecākā sporta trenera profesijā.
Aprakstīs piemērus slimību profilaksē un veselības veicināšanā savas profesijas ietvaros.
Aprēķinās veselības notikumu un stāvokļu biežuma pamatrādītājus.
Atšķirs kopējos, specifiskos un standartizētos rādītājus.
Diferencēs un salīdzinās dažādus veselības informācijas avotus.
Diferencēs epidemioloģisko pētījumu veidus pēc to dizaina.
Aprēķinās epidemioloģijā izmantotos asociāciju rādītājus.

Kompetences

Diskutēt par sabiedrības veselības problēmām un to iespējamajiem risinājumiem saistībā ar profesiju.
Novērtēt datu avotu un rādītāju piemērotību sabiedrības veselības problēmas izzināšanai.
Novērtēt epidemioloģiskā pētījuma dizaina atbilstību pētniecības jautājumam.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.