Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jolanta Dinsberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.07.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_125LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jolanta Dinsberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
"Ievads civiltiesībās", "Lietu tiesības", "Ģimenes tiesības", "Civilprocess", "Komerctiesības".
Mērķis:
Nodrošināt studējošiem nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču iegūšanu saistību tiesību jomā. Iepazīstināt studentus ar saistību pamatjautājumiem, radīt izpratni par saistību tiesību saturu, tiesisku darījumu noslēgšanas īpatnībām; sekmējot teorētiska un praktiska rakstura zināšanu un iemaņu apguvi, analizējot tiesu praksi un risinot praktiskus uzdevumus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Saistību tiesību raksturojums, jēdziens, saturs. Saistību tiesību sistēma, avoti. Saistību tiesību subjekti, priekšmets, objekts. Tiesiski darījumi.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Līgumi, to veidi. Civillikumā netipizētie līgumu veidi.Lekcijas3.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
3Saistību tiesību pastiprināšana. Saistību tiesību aizsardzība. Saistību tiesību izbeigšanās.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Saistības un prasījumi no neatļautas darbības. Nokavējums. Zaudējumi un to atlīdzināšana.Lekcijas3.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Saistību tiesību raksturojums, jēdziens, saturs. Saistību tiesību sistēma, avoti. Saistību tiesību subjekti, priekšmets, objekts. Tiesiski darījumi.Lekcijas1.00auditorija
2Līgumi, to veidi. Civillikumā netipizētie līgumu veidi.Lekcijas1.00auditorija
3Saistību tiesību pastiprināšana. Saistību tiesību aizsardzība. Saistību tiesību izbeigšanās.Lekcijas1.00auditorija
4Saistības un prasījumi no neatļautas darbības. Nokavējums. Zaudējumi un to atlīdzināšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga rakstu darbu sagatavošana pēc nodarbībās dotajiem tematiem un izvirzītajām prasībām, patstāvīga norādītās juridiskās literatūras un prakses materiālu studēšana: 1) terminu skaidrošana; 2) tiesu prakses analīze; 3) līgumu sastādīšana; 4) kāzusu risināšana; 5) noslēguma darba izstrāde.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala atzīmi veido atzīmju summa: par sekmīgi uzrakstītu kontroldarbu, par izpildītiem, noteiktajā termiņā nodotiem un pozitīvi novērtētiem patstāvīgajiem darbiem, par noslēguma darbu, par eksāmenu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Spēj parādīt pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni par saistību tiesību vietu un lomu demokrātiskas valsts ietvaros, saistību tiesību avotiem, principiem, tiesību normu īpatnībām, saistību tiesību rašanās, grozīšanas un izbeigšanas pamatiem; saistību pastiprināšanas līdzekļiem, saistību izbeigšanās pamatiem, līgumu veidiem, zināšanas par spēkā esošo saistību tiesību regulējumu, par tiesisku darījumu veikšanas procesu un nepieciešamajiem dokumentiem. Spēj parādīt saistību tiesībās svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Prasmes:Spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā. Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos. Spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu. Spēj virzīt savu tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi. Spēj organizēt un slēgt civiltiesiskus darījumus, prot sastādīt saistību tiesību līgumus, izvēlēties atbilstošāko situācijas risinājumu, pielietot attiecīgās saistību tiesību normas, saskatīt saistību tiesības kopsakarībā ar citu tiesību nozaru normām, analizēt problēmjautājumus un dot tiem patstāvīgu, motivētu novērtējumu, piedāvāt situācijas risinājumu, identificēt saistību tiesību objektus, subjektus, tulkot tiesiskus darījumus, grupēt līguma sastāvdaļas līgumu rakstīšanas procesā.
Kompetences:Spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību. Spēj parādīt, ka izprot profesionālo ētiku. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot – izprot saistību tiesību nodibināšanas, pastiprināšanas un izbeigšanas tiesiskos aspektus, piemēro zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā, sistemātiski un racionāli piemēro juridiskās metodes, uzņemoties atbildību par saviem lēmumiem un darbību, patstāvīgi paaugstinot savu kvalifikāciju, analizē juridisko informāciju un aktuālos problēmjautājumus, sniedz priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai saistību tiesību jomā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga, Zvaigzne ABC, 2007.
2Bitāns A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. Rīga, 1997.
3Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības. Latvijas Republikas likums. Valdības Vēstnesis, 46, 26.02.1937.
4Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401.-2400.p.). K.Torgāna red. Otrs papildināts izdevums. R. 2000.
5Torgāns K. Saistību tiesības. Otrais papildinātais izdevums. Rīga. TNA. 2018.
6Kalvis Torgāns, Jānis Kārkliņš, Agris Bitāns.Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2017.
Papildus literatūra
1Kalniņš E. Privāttiesību teorija un prakse. Rīga, TNA, 2005.
2Torgāns K. Līgumu un deliktu tiesību problēmas. Rīga. TNA, 2013.
3Strazdiņš Ģ. Civillikuma 1635. panta atbildības priekšnoteikumi. Jurista Vārds. Nr. 44 (1050). 30.10.2018.
4Patērētāju tiesību aizsardzības likums. Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis Nr.104/105, 01.04.1999.
5Notariāta likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.48, 09.07.1993.
6Zemesgrāmatu likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.11, 08.04.1993
Citi informācijas avoti
1Čakste K. Civiltiesības. Rīga. 1938.
2Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Saistību tiesības. Rīga. 1940.
3Bitāns A. Vispārīgie principi, nosakot kompensāciju par nemantisku aizskārumu. Jurista Vārds, Nr.37 (295). 14.10.2003.
4Bitāns A. Par morālā kaitējuma izpratni Latvijā. Jurista Vārds, Nr.220, 18.09.2001.
5Miķelsone G. No kura brīža jāmaksā likumiskie nokavējuma procenti, ja pastāv strīds par parādu. Jurista Vārds, Nr. 49 (1055). 04.12.2018.
6Kārkliņš J. Vainas nozīme, nosakot civiltiesisko atbildību. Jurista Vārds, Nr.370., 2005.
7Principles of European Contract Law. Part I and II., Part III. The Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 2000-2003
8Kublis J. Satversmes tiesas atziņas Latvijas deliktu tiesību kontekstā. Jurista Vārds, Nr.48 (1054). 27.11.2018.
9Tiesu prakse Par Civillikuma 1415. panta piemērošanu. Latvijas Republikas Augstākā Tiesa. 2008.
10 Goda un cieņas civiltiesiskā aizsardzība 2000.gads - 2018.gads. Latvijas Republikas Augstākā Tiesa. 2019.
11Interneta resursi:
12www.saeima.lv
13www.mk.gov.lv
14www.at.gov.lv
15www.latvijasnotars.lv
16www.zemesgramata.lv
17www.ur.gov.lv