Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Angļu
Latviešu
Vadītājs
Vladimirs Voicehovskis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:24.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_083LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vladimirs Voicehovskis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:Rīga, Hiprokrāta iela 2, iskatrsu[pnkts]lv, iskatrsu[pnkts]lv, +371 67042338
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomijā un fizioloģijā, zināšanas no ievada medicīnas vēsturē, ētikā un tiesībās; zināšanas no medicīnas filozofijas un bioētikas; zināšanas no ievada studiju procesā; zināšanas no argumentācijas pamatiem.
Mērķis:
Veidot studentu izpratni par profesionālo komunikāciju kā būtisku ārsta praktiskā darba sastāvdaļu. Attīstīt studējošo spējas izvēlēties konkrētajā klīniskajā situācijā adekvātu komunikācijas formu un veidu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Komunikācija kā klīniskā pamatprasme: Medicīniskās komunikācijas definīcija, ievads, teorētiskie aspekti. Ar veselību saistīta dzīves kvalitāte. E-ārstēšana. Katedras, slimnīcas un nodaļas noteikumi. GMP principi, medicīniskā dokumentācija, ārsta palīga loma.Lekcijas1.00auditorija
2Ārsta-pacienta attiecības. Komunikācija ar pacientiem ar kognitīvām problēmam, ar trauksmi. Komunikācija ar pacientiem ar atkarībām.Lekcijas1.00E-studiju vide
3Konflikta situācijas, krīzes situācijas.Lekcijas1.00E-studiju vide
4Valodas problēmas. Kulturālās, reliģiskās, diētas (uztura) problēmas.Lekcijas1.00auditorija
5Medicīniskās komunikācijas juridiskie aspekti, ārsta tiesības un pacienta tiesības.Lekcijas1.00E-studiju vide
6Ievešana klīnikā. Medicīniskās komunikācijas ētiskie aspekti. Medicīnas deontoloģija. Ārsta biroja dizains. Diskusija. Ārsta tēls. Lomu spēle.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Historia morbi (subjektīvā daļa). “Pirmais pacients” – lomu spēle. Vizīte klīnikā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Komunikācija ar veselības aprūpes speciālistiem (kā pacientiem un kā kolēģiem). ISBAR protokols. Komunikācija ar pacientu ģimenes locekļiem. Komunikācija ar internetā izglītotiem pacientiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Vecuma problēmas: komunikācija ar pediatriskiem pacientiem, ar geriatriskiem pacientiem. Vizīte klīnikā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Komunikācija ar mirstošiem pacientiem. Kübler-Ross sēru modelis.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Komunikācija ar pacientiem ar hroniskām slimībam. CCM (Chronic Care Model). Sliktās ziņas paziņošana. SPIKES protokols. Vizīte klīnikā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Komunikācija ar pacientiem ar funkcionālām problēmam (akls, mēms, ar afātiskiem traucējumiem, u.c). Komunikācija ar ITN pacientiem. “voICe” un “Small Talk Intensive Care” aplikācijas. Vizīte klīnikā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Palīdzības sniegšana emocionālo traumu gadījumā, krīzes situāciju risināšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Historia morbi – Status praesens objectivus communis – Inspectio – Vispārīgā medicīniskā izmeklēšana. Pamata klīniskās prasmes. Darbs grupās.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Historia morbi: vizīte klīnikā, prakse ar pacientiem. Diskusija, kopsavilkums.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepazīties ar ieteicamās un rekomendējamās literatūras avotiem uz katru konkrētu praktisko nodarbību. Identificēt neskaidros jautājumus un problēmas. Ieteikumu izstrāde komunikācijai konkrētā situācijā.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību ieskaite, kurā studējošie prezentē kādu no kursa laikā apskatītām tēmām padziļinātā formā. PowerPoint prezentācija (10 – 15 min.). Students uzrāda izpratni par prezentējamo tēmu un apliecina spējas izvirzītās problēmas risināt reālās klīniskās situācijās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēs demonstrēt: • izpratni komunikācijas sfērā un aprakstīt ētikas teorētisko atziņu sasaisti ar ārstnieciskās darbības lietišķiem aspektiem; • izpratni par saskarsmes saturu, formām un veidiem ārsta praktiskajā darbā; • orientēšanos ārsta saskarsmes īstenošanas veidos dažādās klīniskās situācijās.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais pratīs: • komunicēt ar pacientu un viņu tuviniekiem, citām veselības aprūpē iesaistītām personām; • izvēlēties atbilstošu saskarsmes formu pacienta izmeklēšanā un ārstēšanas kontrolē atkarībā no pacienta vecuma, dzimuma, temperamenta, etniskās un reliģiskās piederības; • izvēlēties atbilstošāko komunikāciju pēc formas un satura dažādās klīniskās situācijās.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais: • Spēs komunicēt ar dažādas kompetences un atšķirīgas pieredzes personām par profesionāliem jautājumiem, panākot personu veselībai, sabiedrībai vai videi labvēlīgus risinājumus. • Spēs profesionāli vadīt sarunas ar pacientiem un viņu tuviniekiem, izvērtējot problēmu un tajā iesaistītās personas. • Veiks situācijas analīzi, demonstrēt individuālu attieksmi pret pacientu un radošu pieeju katrā klīniskā gadījumā. • Spēs analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Allen, James F. Health Law & Medical Ethics for Healthcare Professionals. Boston: Pearson, 2012
2Back, Anthony Arnold, Robert Tulsky, James. Mastering Communication with Seriously Ill Patients. Cambridge University Press, 2009
3Bickley L.S., Szilagyi P.G. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking. Lippincott Williams&Wilkins, 2008
4Coulehan J., Block M. The Medical Interview: Mastering Skills for Clinical Practice. Davis Company, 2005
5Karpova Ā., Plotnieks I. Personība un saskarsme. Rīga, 1984
6Kupčs J. Saskarsmes būtība. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997
7Lloyd, Margaret Bor, Robert. Communication Skills for Medicine (3rd Edition). Churchill Livingstone, 2009
8Rudzītis K. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. Rīga: Nacionālais apgāds, 2005
Papildus literatūra
1Adam, Mary B.-Mercurio, Mark R.-Diekema, Douglas S. Clinical Ethics in Pediatrics. Cambridge University Press, 2011
2Allen, Judy Brock, And Susan A. Healthcare Communication Using Personality Type: Patients Are Different! Routledge, 2000
3Barker, Philip J. Mental Health Ethics. Taylor & Francis Routledge, 2011
4Benedetti F. The Patient's Brain: the Neuroscience behind the Doctor-Patient Relationship. Oxford; New York: Oxford University Press, 2011
5Bickley L.S., Szilagyi P.G. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking. Lippincott Williams&Wilkins, 2008
6Christianson, Jon Warrick, Louise H. Physician Communication with Patients: Research Findings and Challenges. University of Michigan Press, 2012
7Dan Longo, Anthony Fauci, Dennis Kasper, Stephen Hauser, J. Jameson, Joseph Loscalzo. Harrison's Principles of Internal Medicine, 18th edition. McGraw-Hill, 2011
8EACH homepage / database
9England, Carole Morgan, Ransolina. Communication Skills for Midwives: Challenges in Everyday Practice. McGraw-Hill Education, 2012
10Feldman M., Christensen J. Behavioral Medicine: A Guide for Clinical Practice. 2007. http://www.accessmedicine.com/content.aspx?aID=6439652&sear…
11Groopman J. How Doctors Think. Houghton Mifflin Harcourt Trade & Reference Publishers, 2008
12Heritage, John Maynard, Douglas W. Drew, Paul. Communication in Medical Care: Interaction between Primary Care Physicians and Patients. Cambridge University Press, 2006
13Jackson J.C. Ethics in Medicine. Cambridge, UK;Malden, MA: Polity, 2006
14Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. Rīga, Zvaigzne ABC, 1995
15Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga, Kamene, 1994
16Parrott, Roxanne. Talking about Health: Why Communication Matters. Wiley-Blackwell, 2009
17Pilnick, Alison Hindmarsh, Jon Gill, Virginia Teas. Communication in Healthcare Settings: Policy, Participation and New Technologies. Wiley-Blackwell, 2010
18Pīzs A. Ķermeņa valoda. – Rīga, Jumava, 1995
19Roter, Debra L. Hall, Judith A. Doctors Talking with Patients/Patients Talking with Doctors: Improving Communication in Medical Visits (2nd Edition). ABC-CLIO, 2006
20Sanders L. Every Patient Tells a Story: Medical Mysteries and the Art of Diagnosis. Broadway Books, 2009
21Savett L.A. The Human Side of Medicine: Learning What It's Like to be a Patient and What It's Like to be a Physician. Auburn House Paperback, 2002
22Schaie K. Warner-Willis, Sherry L. Handbook of the Psychology of Aging. Elsevier LTD., 2011
23Stiefel F. Communication in Cancer Care. Springer, 2006
24Surbone, Antonella Zwitter, Matja Rajer, Mirjana. New Challenges in Communication with Cancer Patients. Springer US, 2012
25Thomas, Richard K. Health Communication. Springer, 2006
Citi informācijas avoti
1http://estudijas.rsu.lv/index.php