Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Inese Stars

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_040LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inese Stars
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ekonomikas pamatos, socioloģijas pamatos, psiholoģijā, fizioloģijā, iekšķīgās slimībās, pārtikas un uztura mācībā, sabiedrības veselībā.
Mērķis:
Nodrošināt studentiem iespēju iegūt zināšanas par sociālās vides un veselības iznākumu savstarpējo saistību, apgūt prasmes identificēt sociālo faktoru (determinanšu) līdzdalību dažādu veselības iznākumu formēšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sociālā medicīna: tās priekšmets un darbības lauks, vēsturiskā attīstība un mūsdienu aktualitātes.Lekcijas2.00auditorija
2Veselība, slimība un sociālā vide - to savstarpējā saistība. Piemēru analīze.Nodarbības1.00auditorija
3Sociālekonomiskais statuss (SES) un veselība - SES definīcija, indikatori, mērīšana un saistība ar veselības rezultātiem (outcome). Piemēru analīze.Nodarbības1.00auditorija
4Veselības sociālās determinantes: definīcija, ideja, piemēri.Lekcijas1.00auditorija
5Deprivācijas ietekme uz veselību un saistība ar veselības rezultātiem.Lekcijas1.00auditorija
6Ar veselību saistītā dzīves kvalitāte un tās pielietojums sabiedrības veselībā.Lekcijas1.00auditorija
7Uzturs kā veselības sociālā determinante. Uztura izvēli ietekmējošie sociālie faktori.Nodarbības1.00auditorija
8Transports kā veselības sociālā determinante un ceļu satiksmes negadījumi PVO skatījumā.Nodarbības1.00auditorija
9Darbs un nodarbinātība kā veselības sociālā determinante.Nodarbības1.00auditorija
10Mājoklis un tā nozīme cilvēku veselības saglabāšanā. Mājoklis kā veselības sociālā determinante.Nodarbības1.00auditorija
11Bērnība kā veselības sociālā determinante. Bērnībā gūtās pieredzes saistība ar dažādiem veselības rezultātiem. Piemēru analīze.Nodarbības1.00auditorija
12Sociālais atbalsts un sociālais kapitāls. To saistība ar sabiedrības veselību.Nodarbības1.00auditorija
13Dzīvesvietas sociālie faktori un to saistība ar kopienas veselību.Nodarbības1.00auditorija
14Dzimte (gender) kā veselības sociālā determinante. Piemēru analīze.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lai izprastu veselības sociālās determinanšu pētniecību, students izvēlas un lasa vienu zinātnisko rakstu par VSD saistību ar kādu no veselības iznākumiem, iesniedz un prezentē raksta kopsavilkumu. Lai spētu apvienot teorētiskos pieņēmumus par veselības sociālajām determinantēm un to praktiskām izpausmēm, studenti analizē reālus ar veselību saistītus piemērus un secināto prezentē auditorijā. Prezentācijas paredzētas, lai studenti labāk apgūtu uzstāšanās prasmes, mācītos formulēt un skaidri izteikt savu viedokli, kā arī argumentēti pamatot to.
Vērtēšanas kritēriji:
Iesniegts pārskats par vienu zinātnisku rakstu, iesniegta argumentēta eseja par vienas VSD saistību ar veselības rezultātiem, līdzdalība grupu darbos un to prezentācijās, sekmīgi nokārtots rakstveida eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Definēt sociālo medicīnu un aprakstīt tās intereses un darbības sfēras, nosaukt veselības sociālās determinantes, uzskaitīt un sīkāk raksturot katru no tām. Izklāstīt VSD vēsturi, izteikties par to aktualitāti mūsdienās, raksturot VSD ideoloģisko nostāju.
Prasmes:Izskaidrot veselības sociālo determinanšu nozīmi aktuālu sabiedrības veselības problēmu kontekstā, identificēt sociālo faktoru klātbūtni dažādu veselības stāvokļu problēmu izcelsmē un izplatībā, sniegt piemērus par dažādu slimību un to izplatību ietekmējošiem sociāliem faktoriem, lietot atbilstošu terminoloģiju.
Kompetences:Izvērtēt veselības sociālās determinantes dažādu sabiedrības veselības problēmu piemēros un piedāvāt problēmas risināšanas iespējas atbilstoši sociālās medicīnas teorētiskajām un praktiskajām nostādnēm.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Marmot M., Wilkinson G. (2006) Social Determinants of Health. Oxford University Press.
Papildus literatūra
1Hellman, C.G. (2000) Culture, Health and Illness. Oxford.
2Berkman L.F., Kawachi I. (ed.) (2000) Social Epidemiology. Oxford University Press.
3Graham Scambler (ed.) (2008) Sociology as applied to medicine. 6th ed. Edinburgh: Saunders/Elsevier.
4Michael Bury, Jonathan Gabe (ed.) (2004) The sociology of health and illness: a reader. London; New York: Routledge.
5Hannah Bradby (2009) Medical sociology: an introduction. London: Sage.
Citi informācijas avoti
1Social Determinants of Health. The Solid Facts. (2003) Second ed. WHO
2http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/98438/e…