Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ritma Rungule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēsture

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar socioloģijas kā zinātnes nozīmīgākajām teorētiskajām nostādnēm un pamatjēdzieniem, veidojot izpratni par sabiedrības struktūru, tās attīstības likumsakarībām, sabiedrības un tajā notiekošo procesu analīzes pamatprincipiem, tādējādi sekmējot studējošo kompetenci sabiedrisko procesu izpratnē un paaugstinot studentu spējas interpretēt indivīda un sabiedrības mijiedarbību. Kursa ietvaros apgūtās sociālās zināšanas mūsdienās uzskatāmas par ikviena speciālista profesionālās kultūras būtisku sastāvdaļu, tās ļauj orientēties problēmsituācijās un pieņemt argumentētus lēmumus, ņemot vērā sociāli ekonomiskos procesus.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas sociālajās zinātnēs.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
1. Korekti lietot socioloģijas pamatjēdzienus un terminus, ņemot vērā konceptu saturisko būtību;
2. Aprakstīt sociālās struktūras uzbūvi un nosaukt tās galvenos elementus un mijsakarības starp tiem;
3. Izskaidrot sociālo pārmaiņu norisi un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības nosacījumus no socioloģiskās perspektīvas;
4. Izklāstīt socializācijas procesa nozīmi indivīdu dzīvē un raksturot nozīmīgākos socializācijas aģentus;
5. Aprakstīt deviances cēloņus un veidus, kā arī raksturot nozīmīgākos sociālās kontroles realizēšanas mehānismus un to lomu sabiedrībā;
6. Izklāstīt sociālo statusu un lomu konceptu būtību un nozīmi, lai skaidrotu indivīdu vietu sociālajā hierarhijā;
7. Nosaukt un izskaidrot sociālās nevienlīdzības veidus sabiedrībā, kā arī aprakstīt galvenos sociālās nevienlīdzības mazināšanas instrumentus un to nozīmi;
8. Paskaidrot sociālo institūtu kā sociālās dzīves organizēšanas veida būtību un nosaukt nozīmīgākos sociālos institūtus mūsdienu sabiedrībā;
9. Pārzināt socioloģijā lietotās dominējošās pētījumu metodes un sabiedrības izpētes specifiku.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti:
1. Pratīs lietot socioloģiskos konceptus un izmantotos terminus, atbilstoši kontekstam;
2. Pratīs no socioloģijas perspektīvas vērtēt sabiedriskos procesus un politiskos dokumentus;
3. Pratīs pielietot socioloģiskās analīzes pamatprincipus sabiedrībā notiekošo procesu analīzē.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs pielietot socioloģijas zināšanas pētniecībā un ergoterapeita darbā. Studiju kursa apguves rezultātā studentiem būs pilnveidota sociālā kompetence, kas izpaudīsies kā spēja konceptuāli izprast sabiedrību un tajā notiekošos procesus un veikt argumentētu sociālo procesu analīzi.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE6BakalaursObligāts