Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Klatenberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_016LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Vispārīgā pedagoģijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Klatenberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)6Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārīgā pedagoģija, didaktika, speciālā pedagoģija un attīstības psiholoģija.
Mērķis:
Nodrošināt teorētiskās bāzes un praktisko iemaņu apguvi. Rosināt studentu interesi par bērnu ar speciālajām vajadzībām (redzes un dzirdes traucējumiem) sociālo un pedagoģisko integrāciju. Speciālie palīglīdzekļi mācību procesā.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs - gatavošanās pārbaudes darbiem, prezentāciju gatavošana semināriem, patstāvīgs darbs ar literatūras avotiem par dotajām tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
- aktīva un rezultatīva līdzdalība lekcijās un praktiskajās nodarbībās; - gadījuma analīze un izvērtēšana; - patstāvīgā darba prezentācijas; - kursa beigās ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst pamatzināšanas un kompetenci par bērnu ar redzes / dzirdes traucējumiem izglītības procesa norisi, specifiku un metodēm. Jāraksta konkrēti, kā šis zināšanas tiks demonstrētas
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs organizēt korekcijas darbu bērniem ar funkciju traucējumiem, pielietojot atbilstošas attīstošas un atbalstošas metodes.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes bērnu ar funkciju traucējumiem runas un valodas traucējumu novērtēšanā un korekcijas darbā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Advances in Special Education.- London, 1993
2Baķa A., Grunevalds K. Grāmata par aprūpi.- R.: Preses nams, 1998
3Enziklopaedie der Sonderpaedagogik, der Heilpaedagogik und ihren Nachbargebiete.-Berlin, 1992
4Flēminga I. Zīdaiņa attīstība un attīstības traucējumi. Rīga: Zvaigzne, 1987.
5Hensle U. Einfuehrung in die Behindertenpaedagogik.-Wiesbaden, 1994
6Integration veraendert die Schule.- Hamburg, 1993
7Paļučins V., Preobraženskis N. Ausu, kakla un deguna slimības. Rīga: Zvaigzne, 1982.
8Šēnveilers R., Ptoks M. Foniatrija un pedagoģiskā audioloģija
9И.В.Королева Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых. KAPO, 2009.
10Uzore D. Rokasgrāmata nedzirdīgu un vājdzirdīgu bērnu vecākiem. 2005.
11Debonis A. David, Donohne L. Constance Surreey of Audiology, Fundamentals for Audiologists and Health Professionals, United States of America, 2008.
12Laua A. „Latviešu literārās valodas fonētika”, Zvaigzne ABC, 1997.
13Liepiņa S. „Speciālā psiholoģija” RAKA, 2008.
14Neurocognitive Approaches to Developmental Disorders: a festschrift for Uta Frith. - Hove, 2008.
15Никитина М.И. Специальная педагогика. М: Смисл, 2001
16Cnpaвочник no nсихологии и ncихиатрии детского и подросткового возpacта.- C-Петep6ypr: Питep, 2001
17Piažē Ž. Bērna intelektuālā attīstība. – Rīga, 2006.
18Plinta Ē. „Runas veidošana bērniem ar dzirdes traucējumiem”, „Mācību apg.”, 1998.
19Tavartkiladze G. A., Šmatko N. D. Dzirdes traucējumu diagnosticēšana bērniem, Rēzekne, Rēzeknes augstskola, 2008.
20Madell J. R., Flexer C. Pediatric Audiology Diagnosis, Technology and Management. United States of America, 2008.
Papildus literatūra
1Liepiņa S. „Speciālo skolu skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskie raksturojumi”, Rīga 1994.
2Teivāns E. „Ievads speciālajā pedagoģijā”, Zvaigzne ABC 1994.
Citi informācijas avoti
1www.lm.gov.lv
2www.strazduskola.lv
3www.lns.lv
4www.rnbi.lv