Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Elīna Vrobļevska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politika

Mērķis

Palīdzēt studentiem apgūt starptautiskās politikas teorētiskos pamatus, sniegt pamatzināšanas par galvenajiem teorētiskajiem virzieniem un tiem raksturīgajiem konceptiem, kas studentiem ļautu orientēties starptautisko attiecību teorētiskajā kontekstā un pielietot teorijas konkrētu starptautiskās politikas jautājumu risināšanai.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas par politikas un starptautisko attiecību procesiem 1. studiju gada programmas apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa noslēgumā studentiem jābūt pamatzināšanām par starptautiskās politikas galvenajām teorijām un konceptiem. Studentam jāprot:
• izskaidrot galveno teorētisko strāvojumu, atsevišķu kursā apgūto teoriju principus, kā arī galveno konceptu būtību;
• izskaidrot pamata atšķirības starptautisko attiecību teoriju metodoloģiskajos principos (atšķirības starp pozitīvismu un postpozitīvismu, izskaidrojošajām un interpretējošajām teorijām);
• izvērtēt atšķirības starp dažādām teorijām;
• novērtēt atsevišķu teoriju piemērotību konkrētu starptautiskās politikas problēmu risināšanai.

Prasmes

Studiju kursā tiks apgūtas sekojošas prasmes:
• orientēties akadēmiskajā literatūrā, saprast autoru teorētisko ievirzi un pielietotās metodes;
• izvēlēties atbilstošu teoriju vai konceptu konkrētas tēmas izpētei;
• lietot jēdzienus un terminus;
• izskaidrot un pamatot konceptu un teoriju būtību un to pielietojamību noteiktu problēmu risināšanai.

Kompetences

• Teorētisko zināšanu pielietošana starptautiskās politikas analīzei esejās.
• Spēja argumentēt un aizstāvēt savus uzskatus semināra nodarbībās.
• Prasme orientēties literatūrā un koncentrēti analizēt noteiktu problēmu referātā.
• Izstrādāt akadēmisko darbu (kursa darba, bakalaura darba) teorētiskos aspektus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE3BakalaursObligātsElīna Vrobļevska