Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Henrijs Kaļķis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:11.11.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_072LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:VadībzinātneMērķauditorija:Tirgzinības un reklāma; Uzņēmējdarbības vadība; Vadībzinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Henrijs Kaļķis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Inna Dovladbekova
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, esfreatrsu[pnkts]lv, +37167409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)9Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas18
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas30
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Mārketingā, starptautiskajā mārketingā, e-mārketinga stratēģijās, vadības teorijā.
Mērķis:
Sniegt priekšstatu par reklāmas vietu integrētā mārketinga komunikācijā globālā tirgus kontekstā, iekļaujot starptautiskās reklāmas stratēģiju teorētiskos un praktiskos jautājumus. Reklāmas starptautiskā perspektīva iekļauj reklāmas kā mārketinga komunikācijas instrumenta izpratni, tās lomu un uzdevumus tirgvedībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Reklāmas vieta integrētā mārketinga komunikācijā globālā tirgus kontekstā.Lekcijas2.00auditorija
2Reklāmas nozīme starptautiskā mārketinga koncepcijā un procesos.Lekcijas1.00auditorija
3Reklāmas mērķi, funkcijas, procesi un veidu klasifikācija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Reklāmas vēstījums, tā darbības līmeņi un ietekme uz patērētāju uzvedību.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Starptautiskās reklāmas stratēģiju veidi un to izvēles ietekmējošie faktori efektivitātes nodrošināšanai.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
6Mediju nozīme starptautiskas reklāmas pārklājuma nodrošināšanā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Starptautiskās reklāmas pētījumi un to izstrādes teorētiskie un praktiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais un grupu darbs, prezentāciju sagatavošana atbilstoši kursa tēmām: Reklāma kā tirdznieciskās informācijas specifisks veids. Reklāmas vēsturiskā attīstība. Reklāmas vieta mārketinga procesā. Reklāmas sociāli-ekonomiskā loma. Reklāmas klasifikācija. Reklāmas izplatīšanas līdzekļi un to analīze. Integrētās mārketinga komunikācijas. Reklāmas plānošana un stratēģija.
Vērtēšanas kritēriji:
Akumulētā atzīme, individuālais projekts, eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais iegūst zināšanas par reklāmas un starptautiskās reklāmas lomu tirgvedībā, starptautiskās reklāmas kā mārketinga komunikācijas instrumenta teorētiskos un praktiskos aspektus.
Prasmes:Pratīs noteikt reklāmas veidus mārketinga stratēģijas izstrādē, spēs izvērtēt reklāmas kampaņas un to sniegtās priekšrocības.
Kompetences:Spēs organizēt reklāmas procesu uzņēmumā, kā arī izstrādāt mārketinga stratēģiju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Kotler Ph., Armstrong G. Principles of Marketing, USA: Pearson, 2012
2Belch G. E., Advertising and promotion : an integrated marketing communications perspective, New York, NY: McGraw-Hill, 2015.
3Altstiel, Tom Advertising creative : strategy, copy, design, Tom Altstiel, Jean Grow. 4th ed. Los Angeles : SAGE, 2017
4Shimp, Terence A. Advertising, promotion, and other aspects of integrated marketing communications, 2013
5Kelley, L. D., Advertising account planning : planning and managing an IMC campaign, Armonk, New York: M.E. Sharpe, Inc., 2015.
6Klein E., Advertising and design : interdisciplinary perspectives on a cultural field / Beate Flath ; Bielefeld : Transcript, 2014.
7Ferrier A. The advertising effect : how to change behaviour, Oxford University Press, 2014
8Advertising as culture, edited by Chris Wharton. Bristol : Intellect, 2013
9Belch E. G., Belch A. M. Advertising and Promotion: An integrated marketing communications perspective. - Mc Graw Hill , 2007. - 820 P.
Papildus literatūra
1Fill Ch., Advertising : strategy, creativity and media, Pearson, 2013.
2Advertising theory / edited by Shelly Rodgers and Esther Thorson. New York : Routledge, 2012
3De Pelsmacker P., Geuens M., Van den Bergh J. Marketing Communications a European Perspective. - Prentice Hall, 2007. - 610 P.
4Smith, P.R., Taylor, J., Marketing Communications. An Integrated Approach. - London and Sterling: Kogan Page, 4th ed, 2004. – 696 P.
5West D., Ford J., Ibrahim E. Strategic Marketing Creating Competitive Advantage. - Oxford University Press, 2006. – 517
6Praude, V., Beļčikovs, J. Mārketings. – Rīga: Vaidelote. 1999. - 559 lpp.
7Anderson, A.H., Kleiner, D. Effective Marketing Communications. - Backwell Publishers,1995. - 245 P.
8Ozuem, W. F. Conceptualising Marketing Communication in the New Marketin Paradigm, Universal Publishers, 2004. - 276 P.
9Arens W. Contemporary Advertising. - McGraw-Hill Irwin 9th ed., 2004. – 659 P.
10Muhlbacher H., Leihs H. and Dahringer Lee, International Marketing A Global Perspective. - Thomson Learning, 2006. – 737 P.