Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Marta Urbāne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:03.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_122LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Starptautiskās tiesībasMērķauditorija:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Marta Urbāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Kursa apguvei studējošajiem nepieciešamas priekšzināšanas tiesību pamatos, kā arī uzņēmējdarbībā.
Mērķis:
Radīt studējošajiem izpratni par tiesībām, kas regulē starptautiskos biznesa procesus un veicināt iegūto zināšanu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā un starptautiskajā biznesā, ievērojot regulējošās tiesību normas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Starptautisko tiesību avoti.Lekcijas1.00auditorija
2Starptautisko un nacionālo tiesību mijiedarbība.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
3Starptautiski tiesiski darījumi (komercdarījumi, investīciju darījumi): būtība, saturs, riski.Lekcijas2.00auditorija
4Tiesiskie darījumi atsevišķās nozarēs.Nodarbības2.00auditorija
5Starptautisko komerciālo strīdu izšķiršana un piemērojamās tiesību normas.Lekcijas2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Starptautisko tiesību avoti.Lekcijas1.00auditorija
2Starptautisko un nacionālo tiesību mijiedarbība.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Starptautiski tiesiski darījumi (komercdarījumi, investīciju darījumi): būtība, saturs, riski.Lekcijas1.00auditorija
4Tiesiskie darījumi atsevišķās nozarēs.Nodarbības1.00auditorija
5Starptautisko komerciālo strīdu izšķiršana un piemērojamās tiesību normas.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošie sagatavo prezentācijas par aktuālu tiesu praksi, kas saistīta ar starptautiskajām komerctiesībām. Gatavojoties semināram studējošie veic dažādu ar starptautiskajām komerctiesībām saistītu problēmsituāciju analīzi piemērojot starptautiskās tiesību normas un teorētiskās zināšanas.
Vērtēšanas kritēriji:
Seminārs: 20% Prezentācija: 30% Eksāmens: 50%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīga kursa apguves rezultātā studējošie iegūs zināšanas par starptautisko līgumu būtiskajām sastāvdaļām, tiesiskajiem riskiem, kas saistīti ar starptautiskajiem līgumiem, piemērojamām tiesību normām starptautisko darījumu strīdu risināšanā, piemērotākajām metodēm starptautisko strīdu risināšanā, starptautisko intelektuālo īpašumu tiesību aktualitātēm un starptautiskajām investīciju tiesībām.
Prasmes:Sekmīga kursa apguves rezultāta studējošie analizēs un izvērtēs starptautiskā biznesa tiesiskās problēmas, kas ir saistītas ar starptautisko darījumu tiesiskajiem riskiem: piemērojamām tiesību normām, strīdu izšķiršanu starptautisko darījumos; argumentēti diskutē par starptautiskā biznesa tiesību aktuālajām problēmām, pieņem situācijai atbilstošus lēmumus uzņēmējdarbībā, ievērojot starptautiskā biznesa regulējošās tiesību normas.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie būs kompetenti izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dažādu situāciju analīzei starptautiskajā biznesā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dolzer, Rudolf and Christoph Schreuer. Principles of International Investment Law. New York: Oxford University Press, 2012, p.456.
2Folsom, Gordon, Spanogle & Fitzgerald. International Business Transactions: A Problem-Oriented Casebook. St. Paul: Thomson Reuters (“Folsom”), 2009, p.1392.
3Lisa G. Lerman. Ethical Problems in the Practice of Law. Aspen Publishers; 3rd edition, 2012, p.1072.
4Cohen, Loren, Okediji, and O'Rourke. Copyright in a Global Information Economy (3d ed.). Aspen Publishers, 2010, p.912.
Papildus literatūra
1Wold, Gaines, & Block. Trade and environment: Law and Policy. Carolina Press, 2011.
2James E. Byrne ed. LC Rules & Laws: Critical Texts. Institute of International Banking Law & Practice, 2012, p.396.
3A.Fiebig. EU business law. Chicago, Illinois : American Bar Association, Section of Business Law, 2015.
Citi informācijas avoti
1www.uncitral.org