Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Aleksandrs Fillers
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Starptautiskās tiesības

Mērķis

Sniegt pamatzināšanas starptautiskajās publiskajās tiesībās, izvērtēt un noskaidrot mūsdienu starptautisko tiesību svarīgākos principus, prakses un interpretācijas iespējas starpvalstu attiecībās, kā arī izprast Eiropas Savienības tiesību un institucionālās darbības principus.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija, Politika un tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Students izprot galvenos starptautisko tiesību terminus, prot sameklēt piemērojamās tiesību normas konkrētā situācijā, novērtēt tiesisko situāciju, salīdzināt dažādus tiesību institūtus.

Prasmes

Students prot apkopot būtisku informāciju, kas attiecas uz konkrēto tiesisko situāciju, pielietot tiesību interpretācijas metodes, lietot starptautisko tiesību terminus, prezentēt savu viedokli.

Kompetences

Spēj izmantot iegūtās zināšanas praksē, vērtēt konkrēto tiesisko situāciju no starptautisko publisko tiesību viedokļa, argumentēt strīdos, loģiski izskaidrot tiesiskās situācijas no starptautisko tiesību viedokļa.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.