Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Inga Kudeikina

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_017LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Kudeikina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas
Kopā kontaktstundas
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pētnieciskā darba izstrādes pamati. Apgūti studiju kursi par pētāmo tematu vai jomu.
Mērķis:
Darba izstrādes mērķis ir radīt izpratni par pētnieciskā darba izstrādi: teorētisko zināšanu, akadēmisko prasmju un iemaņu pielietošanu. Studiju darba izstrādi konsultē attiecīgā studiju kursa docētājs, kuram ir maģistra grāds.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darba izstrāde un analīze. Kopsavilkuma izstrāde, avotu saraksta un anotācijas sagatavošana latviešu valodā un angļu vai vācu valodā.
Vērtēšanas kritēriji:
Vērtēšana notiek pēc RSU pieņemtā reglamenta.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Kursa darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Aizstāvēšana (Kursa darbs)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sistematizēt, nostiprināt un paplašināt studējošā teorētiskās zināšanas un prasmi tās pielietot praktisko uzdevumu risināšanā; veicināt rakstiskā zinātniskā darba iemaņu un konkrētās tēmas (problēmas) pētīšanas metodikas apgūšanu (avotu un literatūras atlasi, analīzi, kritisku izvērtēšanu, materiāla sintēzi u.tml.); veicināt patstāvīgo darbu un pievērsties pašizglītībai; palīdzēt izkopt iemaņas juridisko zinātņu popularizācijā (uzstāties auditorijas priekšā, argumentēti un loģiski aizstāvēt un pamatot savu viedokli gan mutiski, gan rakstiski u.tml.).
Prasmes:Attīstīt spēju analizēt un salīdzināt iegūto informāciju vienlaikus izsakot savas domas par veikto analītisko darbu. Spēt formulēt domas un veidot precīzus juridiskus formulējumus.
Kompetences:Studiju darba sekmīga aizstāvēšana norāda uz studenta spēju strādāt ar tiesību un citiem avotiem, izstrādāt darba satura rādītāju (plānu), noteikt pētījuma apjomu, analizēt citu pētnieku viedokļus, izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus, atbilstoši izvēlētās tēmas specifikai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Atbilstoši studiju darba izvēlētā temata specifikai