Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Indra Majore-Dūšele

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:25.06.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_225LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Indra Majore-Dūšele
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati, Izvērtēšanas principi un process mākslu terapijā, Personības un attīstības psiholoģija, Individuālā konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika, Mākslu terapijas procesa pamatprincipi dažādām pacientu grupām.
Mērķis:
Attīstīt un pilnveidot mākslas terapeita profesijai nepieciešamo kompetenci veikt pašrefleksiju, sniegt un saņemt atgriezenisko saikni. Nodrošināt profesionālu supervizora atbalstu klīniskās prakses ar individuālu pacientu un pacientu grupu laikā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Informācija par prakses saturu, prasībām, vērtēšanas kritērijiem. Kā rakstīt gadījuma analīzi.Nodarbības1.00auditorija
2Prakses supervīzija par individuālu darbu ar klientiem/pacientiemNodarbības15.00auditorija
3Prakses supervīzija par darbu ar grupām divās dažādās vidēsNodarbības16.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prakse mentora un supervizora pārraudzībā atbilstoši prakses nolikuma prasībām. Veikt rakstisku prakses atskaites dokumentāciju par katru individuālo pacientu un pacientu grupu. Veikt savas pieredzes analīzi prakses dienasgrāmatā. Patstāvīgi apgūst norādītos literatūras avotus.
Vērtēšanas kritēriji:
Supervīziju apmeklējums (ieskaitīts pie 80% apmeklējuma). Students prezentē vismaz vienu gadījumu individuāli un vienu grupā (klientu/pacientu attīstības vēsture, mākslā balstīta izvērtēšana un pārskats par darbu sesijās), analizē savu darbību, reflektē par savu un citu profesionālo darbu. Ir veicis prakses video ierakstu. Supervīziju protokoli atbilst prasībām, ir korekti aizpildīti. Rakstiska prakses atskaite (ieskaitīta/ neieskaitīta), mentora vērtējums (ieskaitīts/ neieskaitīts), supervizora vērtējums (ieskaitīts/ neieskaitīts), pašrefleksija prakses dienasgrāmatā (ieskaitīta/ neieskaitīta).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Nosauc, izskaidro un teorētiski raksturo nozīmīgākos mākslu terapijas teorētiskos konceptus, vadlīnijas un empīriski pamatotos principus, uz kuriem balstās mākslu terapija darbā ar pacientiem individuāli psihiatrijā, rehabilitācijā un sociālajā aprūpē. Nosauc un izskaidro dažādu mākslas terapijas tehniku, metožu un intervenču teorētisko pamatojumu darbā ar individuāliem pacientiem dažādās vidēs. Teorētiski raksturo sadarbības pamatprincipus saskarsmē ar pacientu un/ vai viņa aprūpētājiem un darba/ prakses vietās strādājošajiem speciālistiem.
Prasmes:Atbilstoši biopsihosociālajai pieejai izvērtē pacientu, izvirza un formulē atbilstošus mākslas terapijas mērķus un uzdevumus, izvēlās teorētiskās pieejas, saskaņā ar kurām plāno mākslas terapijas procesu konkrētam pacientam, ņemot vērā pacientu grupas specifiku, vecumposmu un iespējamos riskus; integrē MT mērķus multidisciplināras komandas darbā; izvēlas un lieto atbilstošas MT metodes, tehnikas un intervences; analizē un novērtē mākslas terapijas procesu; noformē protokolus; izstrādā rekomendācijas; izskaidro pacientam un/vai viņa vecākiem/ aprūpētājiem un citiem speciālistiem MT rezultātus.
Kompetences:Praksē pielieto MT metodes, tehnikas un intervences saskaņā ar pacientu grupas specifiku un MT mērķi; organizē un vada MT procesu; analizē MT dinamiku un interpretē MT rezultātus; izmanto pacienta refleksiju un sniedz atgriezenisko saiti par radošo procesu un rezultātu; atpazīst savus profesionālos ierobežojumus un iespējas; ievēro profesionālo ētiku; veic savas pieredzes analīzi prakses dienasgrāmatā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mākslu terapija dažādām klientu/ pacientu grupām. (2014). Red. Mārtinsone K., Krevica E. Rīga: Rīgas Stradiņa Universitāte.
2Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā. (2010). Red. Mārtinsone K. Rīga.
3Arts Therapies for Different Client/ Patient Groups, collection of articles (2013), Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte.
4Mūzikas terapija : izglītība un pētniecība, pieredze un prakse : zinātnisko rakstu krājums (2014) Sast. Paipare M. Liepāja : LiePA.
5Mihailova, S. (2014) Dance movement therapy in Latvia, Ed. Karkou V., Mārtinsone K., Svence G.. Rīga : Drukātava.
6Pētījumi mākslu terapijā : rakstu krājums (2010), Sast. Mārtinsone K. Rīga: Drukātava.
7Green, E. J., Drewes, A. A. (2013) Integrating Expressive Arts and Play Therapy with Children and Adolescents. Iegūts no ProQuest Ebrary.
8Bruscia, K. E. (2014), Defining Music Therapy (3rd Edition). Iegūts no ProQuest Ebrary.
9Greenman, Craig (2008) Expression and Survival : An Aesthetic Approach to the Problem of Suicide. Iegūts no ProQuest Ebrary.
10McFerran, K. (2010) Adolescents, music and music therapy : methods and techniques for clinicians, educators and students. London :Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers.
11Hill, H. (2009) Dancing with hope: dance therapy with people with dementia. In Chaiklin,S. & Wengrower, H.(Eds.) The Art and Science of Dance Movement Therapy: Life is Dance.
12Rappaport, L. (2008) Focusing-Oriented Art Therapy : Accessing the Body's Wisdom and Creative Intelligence. Iegūts no ProQuest Ebrary.
13Case, C. (2014) The handbook of art therapy. Third edition. Hove, East Sussex : Routledge
14Art therapy and health care (2013) Ed. C.A. Malchiodi. New York ;London : Guilford Press.
15Elbrecht, C. (2013) Trauma healing at the clay field : a sensorimotor art therapy approach. London ;Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers
16Art therapy and learning disabilities : "don't guess my happiness" (2012). Ed. S. Bull, K. O'Farrell. Hove, East Sussex ;New York, NY : Routledge
17Barber, V. (2011) Creating children's art games for emotional support. London : Jessica Kingsley Publishers.
18Bannister, A. & Huntington, A. (2008). Communicating with Children and Adolescents: Action for Change. London: Jessica Kingsley Publishers.
19Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. (2010). Red. Mārtinsone, Rīga: Drukātava
Papildus literatūra
1Mākslu terapija. (2011). Red. Mārtinsone K. – Rīga: RaKa.
2Arts therapies in schools: research and practice. (2010). Karkou,V. (Ed.). London; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers.
3Karkou, V., Sanderson, P. (2006). Art Therapies: A Research-Based Map of the Field. London: Elsevier Churchill Livingstone.
4Elbrecht, C. (2012). Trauma Healing at the Clay Field: A Sensorimotor Art Therapy Approach. London: Jessica Kingsley Publishers.
5Gil, E. (2012). Art and Play Therapy with Sexually Abused children. Ed. Malchiodi, C. A. Handbook of Art Therapy. New York: The Guilford Press.
6Klorer, P. G. (2012). Group Approaches with Sexually Abused Children. Ed. Malchiodi, C. A. Handbook of Art Therapy. New York: The Guilford Press.
Citi informācijas avoti
1The Arts in psychotherapy
2International Journal of Arts Medicine
3International Journal of Art Therapy: Inscape
4Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association
5Rehabilitation Counselling Bulletin
6Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб