Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Baiba Pumpiņa , Baiba Pumpiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Pedagoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Pieaugušo pedagoģija

Mērķis

Sekmēt studentu izpratni par supervīzijas attīstības vēsturi, par dažādiem supervīzijas teorētiskajiem modeļiem. Padziļināt izpratni par supervizora profesionālo darbību dažādās vidēs, tās tiesisko un ētisko regulējumu, kā arī par tiesību un ētikas normu ievērošanas nozīmi profesionālajā darbā, tostarp dokumentējot savu darbību. Attīstīt prasmi tiesību un ētiskos principus pielietot gadījumu analīzēs par dilemmām supervīzijā, attīstot izpratni par supervizora dubulto atbildību tiesisku un ētisku jautājumu risināšanā. Attīstīt kultūras kompetenci supervīzijā.

Priekšzināšanas

Mācīšanās un profesionālās pilnveides formas. Mūžizglītības nozīme.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie raksturo supervizora profesiju, vērtības, supervīzijas profesionālās vides specifiku. Apraksta ar profesionālo darbību saistītos juridiskos dokumentus un ētikas principus (t.sk. darba un darba aizsardzības, fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un privātās dzīves principus; profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus). Analizē un izvērtē ar supervīzijas situāciju saistītos tiesiskos un ētiskos aspektus, tiesiski un ētiski jūtīgās supervīzijas problēmsituācijās; definē un analizē potenciālās tiesiskās un ētiskās problēmas un sakārto informāciju problēmas tālākai risināšanai, raksturo, kādi dokumenti ir nepieciešami supervizora darbībā.

Prasmes

Risina ētiskas dilemmas supervīzijas gadījumos, pielietojot ētikas kodeksu un ētiskās vadlīnijas ētisko dilemmu risināšanā, kā arī demonstrējot multikulturālo kompetenci, gatavo ar supervīziju saistītos dokumentus.

Kompetences

Izprotot savas darbības iespējamo ietekmi uz indivīdu, grupu, komandu vai organizāciju, demonstrē tiesisko, ētisko un kultūras kompetenci gadījumu analīzē.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija, SPVM1MaģistrsObligāts