Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Zane Liepiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_021LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi; Medicīnas tehnoloģijas
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas par cilvēka funkcionēšanu, invaliditāti, Universālā dizaina konceptu, apkārtējo vidi, neiroloģiju, ortopēdiju, pediatriju, ergoterapiju un somatiskām saslimšanām, ergonomiku un darbu.
Mērķis:
Iegūt zināšanas par tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēmu Latvijā un ergoterapeita lomu tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Tehniskie palīglīdzekļi, to klasificēšanas iespējas. Tehnisko palīglīdzekļu apriti regulējošie normatīvie akti.Nodarbības1.00MITC
2Mobilitātes tehnisko palīglīdzekļu veidi, to tehniskās specifikācijas un adaptācijas iespējas personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Riteņkrēslu veidi, to tehniskās specifikācijas, un adaptācijas iespējas personām ar dažādiem funkcionālajiem traucējumiem.Nodarbības1.00cits
4Pašaprūpes tehnisko palīglīdzekļu veidi, to tehniskās specifikācijas un adaptācijas iespējas personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.Nodarbības1.00cits
5Mācību uzdevums "Tehnisko palīglīdzekļu aprite".Nodarbības2.00MITC
6Sēdēšanas pozas novērtēšanas vadlīnijas. Sēdēšanas pozas novērtēšanas skala.Nodarbības1.00MITC
7Klīnisko gadījumu analīzeNodarbības1.00MITC
8Klīnisko gadījumu analīzeNodarbības1.00MITC
9Auto transporta pārbūve un pielāgošana personām ar kustību traucējumiem.Nodarbības1.00cits
10Tiflotehnisko palīglīdzekļu iedalījums. Tiflotehnikas aprite par valsts budžeta līdzekļiem. Klīniskā gadījuma analīze.Nodarbības1.00MITC
11Mācību cikla noslēgums. Ieskaite.Nodarbības1.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
literatūras studijas, patstāvīgi apkopo informāciju un sagatavo prezentāciju par tehniskiem palīglīdzekļiem personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, klīnisko gadījumu analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa laikā individuāli un grupās veiktās prezentācijas atbilstoši mācību uzdevuma tēmai, rakstisks eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs: - izskaidrot tehnisko palīglīdzekļu aprites procesu par valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem; - aprakstīt tehnisko palīglīdzekļu izvēles un pielāgošanas pamatprincipus personām ar dažādiem funkcionālajiem ierobežojumiem; - izskaidrot ergoterapeita klīniskās domāšanas procesu tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniegšanā.
Prasmes:Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs: - novērtēt personas funkcionēšanu saskaņā ar Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas nosauktajiem funkcionēšanas līmeņiem: ķermenis, indivīds, sabiedrības līmenis un konteksti; - analizēt novērtēšanas datus un interpretēt novērtējumu, izglītojot klientu/ pacientu, tuviniekus, citas ārstniecības personas par novērtēšanas rezultātiem; - identificēt un novērtēt personas vajadzības pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem saskaņā ar SFK funkcionēšanas līmeņiem; - novērtēt tehniskā palīglīdzekļa atbilstību personas funkcionēšanai un vides kontekstam; - sagatavot ergoterapeita atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem; - izskaidrot tehniskā palīglīdzekļa lietošanas pamatprincipus klientam/ pacientam, tuviniekiem un atbalsta personām; - prezentēt grupu darbu.
Kompetences:Kursa apguves laikā students pilnveidos prasmes atlasīt un analizēt informāciju, sadarboties, demonstrēs prasmes klīniskajā domāšanā, izklāstot un argumentējot savu viedokli, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu grupā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ministru kabineta noteikumi Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”, spēkā no 01.01.2010.
2Ministru kabineta noteikumi Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”, spēkā no 01.01.2010.
3Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, spēkā no 01.01.2013.
4Kylber M. et al, A European perspective on the service delivery systems for assistive technology - differences and similarities between Latvia and Sweden, J Cross-Cult Gerontol (2015) 30:51- 67.
5Pain H., Pengelly S., Assistive devices for enabling occupations, Occupational Therapy and Physical Dysfunction, Enabling Occupation 6th ed., pp 453 – 468
6McDonald Rachael L., Wheelchairs: posture and mobility, Occupational Therapy and Physical Dysfunction, Enabling Occupation 6th ed., pp 469- 488
7Demers L., Weiss- Lambrou R., Ska B., The Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology (QUEST 2.0): An oversview and recent progress, IOS Press, Technology and Disability 14 (2002) 101 – 105; (pieejams internetā: https://enablemob.wustl.edu/OT572D01/RequiredArticles/QUEST…
8PVO, Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija, Rīga, 2003, pieejams internetā: http://whqlibdoc.who.int/publications/2001/9241545429_lav.p…)
9Sēdēšana un mobilitāte: novērtēšanas un uzlabošanas process, Latvijas Ergoterapeitu asociācija, Rīga, 2015.
10Sociālo pakalpojumu un palīdzības likums, stājas spēkā 01.01.2003.
Papildus literatūra
1Eiropas palīgtehnoloģiju informācijas tīkls: http://www.eastin.eu/lv-LV/searches/products/index
2Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija, PVO, 2001
3Souza A., Kelleher A., et al, Multiple sclerosis and mobility-related assistive technology: Systematic review of literature, Journal of Rehabilitation Research& Development, Volume 47, Number 3, 2010 (pieejams: http://www.rehab.research.va.gov/jour/10/473/pdf/souza.pdf)
Citi informācijas avoti
1VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” Tehnisko palīglīdzekļu centrs: http://www.nrcvaivari.lv/lv/content/vaivaru-tehnisko-paligl…
2Latvijas Neredzīgo biedrības Tiflotehnikas kabinets: http://www.lnbiedriba.lv/index.php/lnb-tifl
3Latvijas Nedzirdīgo savienība: http://www.lns.lv/lat/pakalpojumi/spc/