Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas tehnoloģijas; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Iegūt zināšanas par tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēmu Latvijā un ergoterapeita lomu tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanā.

Priekšzināšanas

Zināšanas par cilvēka funkcionēšanu, invaliditāti, Universālā dizaina konceptu, apkārtējo vidi, neiroloģiju, ortopēdiju, pediatriju, ergoterapiju un somatiskām saslimšanām, ergonomiku un darbu.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs:
• izskaidrot tehnisko palīglīdzekļu aprites procesu par valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
• aprakstīt tehnisko palīglīdzekļu izvēles un pielāgošanas pamatprincipus personām ar dažādiem funkcionālajiem ierobežojumiem;
• izskaidrot ergoterapeita klīniskās domāšanas procesu tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniegšanā.

Prasmes

Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs:
• novērtēt personas funkcionēšanu saskaņā ar Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas nosauktajiem funkcionēšanas līmeņiem: ķermenis, indivīds, sabiedrības līmenis un konteksti;
• analizēt novērtēšanas datus un interpretēt novērtējumu, izglītojot klientu/ pacientu, tuviniekus, citas ārstniecības personas par novērtēšanas rezultātiem;
• identificēt un novērtēt personas vajadzības pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem saskaņā ar SFK funkcionēšanas līmeņiem;
• novērtēt tehniskā palīglīdzekļa atbilstību personas funkcionēšanai un vides kontekstam;
• sagatavot ergoterapeita atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem;
• izskaidrot tehniskā palīglīdzekļa lietošanas pamatprincipus klientam/ pacientam, tuviniekiem un atbalsta personām;
• prezentēt grupu darbu.

Kompetences

Kursa apguves laikā students pilnveidos prasmes atlasīt un analizēt informāciju, sadarboties, demonstrēs prasmes klīniskajā domāšanā, izklāstot un argumentējot savu viedokli, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu grupā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE5BakalaursObligātsZane Liepiņa, Toms Bērants, Zoja Osipova, Jūlija Vasiļevska