Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jānis Ievītis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_021LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; KrimināltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jānis Ievītis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Eiropas Savienības tiesības.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par tiesību aizsardzības iestādēm Latvijā, to institucionālo piekritību, funkcijām. Izkopt studējošo zināšanas, prasmes un iemaņas "Tiesību aizsardzības iestādes" studiju kursa jomā atbilstoši paredzētajiem studiju rezultātiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Tiesībsargājošas darbības jēdziens un klasifikācijas pamati.Lekcijas2.00auditorija
2Galvenie institūciju darbību regulējošie normatīvie akti.Lekcijas2.00auditorija
3Tiesu sistēmas jēdziens. Rajona un pilsētu tiesas, Apgabaltiesa, Administratīvā tiesa, Augstākā tiesa. Karatiesa. Tiesu varai piederošo institūciju darbības nodrošināšana. Satversmes tiesa.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Tiesnešu iecelšana un apstiprināšana, tiesnešu atestācija. Tiesnešu atbrīvošana un atcelšana. Prokuratūra. Advokatūra. Tiesu izpildītāji. Notariāts. Tiesībsargs. Izpildvaras institūcijas. Aizsardzības, Finanšu, Iekšlietu un Tieslietu ministriju padotības tiesību aizsardzības iestādes.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
5Policiju veidi un funkcijas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests. Valsts drošības iestādes. Institūciju funkcijas.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Tiesībsargājošas darbības jēdziens un klasifikācijas pamati.Lekcijas1.00auditorija
2Galvenie institūciju darbību regulējošie normatīvie akti.Lekcijas1.00auditorija
3Tiesu sistēmas jēdziens. Rajona un pilsētu tiesas, Apgabaltiesa, Administratīvā tiesa, Augstākā tiesa. Karatiesa. Tiesu varai piederošo institūciju darbības nodrošināšana. Satversmes tiesa.Lekcijas1.00auditorija
4Tiesnešu iecelšana un apstiprināšana, tiesnešu atestācija. Tiesnešu atbrīvošana un atcelšana. Prokuratūra. Advokatūra. Tiesu izpildītāji. Notariāts. Tiesībsargs. Izpildvaras institūcijas. Aizsardzības, Finanšu, Iekšlietu un Tieslietu ministriju padotības tiesību aizsardzības iestādes.Lekcijas1.00auditorija
5Policiju veidi un funkcijas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests. Valsts drošības iestādes. Institūciju funkcijas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Students iesniedz vienu referātu par studiju kursa aprakstā norādīto tēmu, aktīvi piedalās semināru darbā.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala vērtējumu veido sekmīgs vērtējums par referātu (50%) un eksāmena atzīme (50%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students zina tiesību aizsardzības iestādes, to funkcijas un lomu, institucionālo hiearhiju, spēj parādīt raksturīgās pamata un specializētas zināšanas par tiesību aizsardzības iestādēm un šo zināšanu kritisku izpratni, pārzina nozares attīstības tendences.
Prasmes:Students prot analizēt, sintezēt un izvērtēt, izvēlēties atbilstīgo tiesību aizsardzības iestādi konkrētas problēmas risinājumam, spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Students spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus tiesību aizsardzības iestāžu jomā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Kompetences:Students spēj patstāvīgi vai darba grupu ietvaros rast risinājumu attiecīgajiem faktiskajiem apstākļiem, patstāvīgi pilnveidot savas prasmes, patstāvīgi atlasīt un apstrādāt darba uzdevumu izpildīšanai nepieciešamo juridisko informāciju. Students spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
115.02.1922. likums "Latvijas Republikas Satversme" ("LV", 43, 01.07.1993.) [stājas spēkā 2.07.11.1922.]
207.12.1984. likums "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss" (Ziņotājs, 51, 20.12.1984.) [stājas spēkā 01.07.1985.]
314.10.1998. likums "Civilprocesa likums" ("LV", 326/330 (1387/1391), 03.11.1998.) [stājas spēkā 01.03.1999.]. Divpadsmitā sadaļa.
42.25.10.2001. likums "Administratīvā procesa likums" ("LV", 164 (2551), 14.11.2001.) [stājas spēkā 01.02.2004.]
506.06.2002. likums "Valsts pārvaldes iekārtas likums" ("LV", 94 (2669), 21.06.2002.) [stājas spēkā 01.01.2003.]
621.04.2005. likums "Kriminālprocesa likums" ("LV", 74 (3232), 11.05.2005.) [stājas spēkā 01.10.2005.]
706.04.2006. likums "Tiesībsarga likums" ("LV", 65 (3433), 25.04.2006.) [stājas spēkā 01.01.2007.]
815.05.2008. likums "Ministru kabineta iekārtas likums" ("LV", 82 (3866), 28.05.2008.) [stājas spēkā 01.07.2008.]
919 27.11.2007. MK noteikumi Nr.804 "Nosacīti notiesāto, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības kārtība" ("LV", 193 (3769), 30.11.2007.) [stājas spēkā 01.01.2008.]; 2
1020 27.11.2007. MK noteikumi Nr.803 "Noteikumi par Valsts probācijas dienesta datubāzē iekļaujamās informācijas apjomu un informācijas iekļaušanas un izmantošanas kārtību" ("LV", 193 (3769), 30.11.2007.) [stājas spēkā 01.12.2007.];
Papildus literatūra
1Likumi par izpildvarai piederīgajām institūcijām.
2Bārdiņš G. Karatiesas Latvijā: jēdziens un tiesiskais regulējums.// Jurista Vārds, 2005.g. 16.un 23.augusts.
3Maizītis J. Lai prokurors būtu profesionāls, godīgs un neatkarīgs.// Jurista Vārds, 2004.g. 2.marts.
4Meikališa Ā. Prokuratūra Latvijā.- R., 2002
5Terehovičs V. Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā.- R.: Latvijas vēstnesis, 2007.
6Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā bezmaksas konsultācijas. Interneta resurss http://ec.europa.eu/latvija/news/2008_07_09_lv.htm
Citi informācijas avoti
1Augstākās tiesas darbības stratēģija 2007- 2010.gadam. Interneta resurss