Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Andrejs Vilks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_023LKI līmenis:Visiem līmeņiem
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēstureMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andrejs Vilks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību teorija, Tiesību filozofija, Latvijas tiesību vēsture.
Mērķis:
Apgūt tiesību socioloģijas pamatus, tiesību un to piemērošanas izziņas metodiku.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Studiju procesa organizācija un prasības kursa apguvē. Socioloģijas jēdziens un būtība.Lekcijas1.00auditorija
2Tiesību socioloģijas jēdziens un būtība.Lekcijas1.00auditorija
3Tiesību sociālā nosacītība un to izziņa.Lekcijas1.00auditorija
4Konkrēto tiesisko pētījumu veikšanas metodika.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Tiesisko pētījumu metodika.Nodarbības1.00auditorija
6Tiesību socioloģijas funkcijas un metodoloģija.Lekcijas2.00auditorija
7Indivīda tiesiskā socializācija, uzvedība un izziņa.Lekcijas1.00auditorija
8Tiesiskā apziņa un tiesiskā kultūra kā izziņas objekts. Tiesiskās apziņas deformācija un tās izziņa.Nodarbības2.00auditorija
9Tiesības, tiesību socioloģija un sabiedrība: mijiedarbības process.Lekcijas2.00auditorija
10Projektu darbu aizstāvēšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Studiju procesa organizācija un prasības kursa apguvē. Socioloģijas jēdziens un būtība.Lekcijas1.00auditorija
4Konkrēto tiesisko pētījumu veikšanas metodika.Lekcijas1.00auditorija
5Tiesisko pētījumu metodika.Nodarbības1.00auditorija
6Tiesību socioloģijas funkcijas un metodoloģija.Lekcijas1.00auditorija
9Tiesības, tiesību socioloģija un sabiedrība: mijiedarbības process.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Pētnieciskā projekta izstrāde un prezentācija. Patstāvīgo pētījumu – projektu tēmas kursā ‘"Tiesību socioloģija’’: 1. Postrīzes perioda ietekme uz tiesisko kārtību Latvijā. 2. Grozījumu projekta LR Krimināllikumā socioloģiskais izvērtējums. 3. Vardarbības ģimenē izplatības vērtējums. 4. Preventīvo piespiedu līdzekļu piemērošanas prakse un problēmas. 5. Nelegālā migrācija: cēloņu un seku socioloģiskais vērtējums. 6. Nelegālās migrācijas stāvokļa, tendenču un seku Latvijā vērtējums. 7. Nepilngadīgo personības izziņas metodes un izpētes rezultātu izmantošana sociālajā korekcijā. 8. Nepilngadīgo korekcijas iespējas ieslodzījuma vietās. 9. Valsts policijas reorganizācijas socioloģiskais vērtējums. 10. Kā optimizēt Valsts policijas darbību – socioloģiskās izziņas aspekts. 11. Kā veidot profesionālo karjeru policijā – viedokļu analīze. 12. Kāpēc neciena policiju? Kā iekarot uzticību? 13. Policijas nākotne. Policistu un sabiedrības redzējums. 14. Imantas pedofila gadījums: policijas taktiskās darbības analīze (masu mediju informācijas analīze). 15. Darbs tiesību aizsardzības iestādēs – darbinieku mērķi un motīvi. 16. Policijas darbības efektivitātes rādītāji. 17. Tiesiskais nihilisms kā likumpārkāpumu faktors. 18. Tiesiskais diletantisms kā tiesiskās apziņas deformācijas veids. 19. Tiesiskais infantilisms kā tiesiskās apziņas deformācijas veids. 20. Bezvēsts prombūtne (bezvēsts pazudušie) tendences un nosakošie faktori Latvijā. 21. Probācijas dienests.
Vērtēšanas kritēriji:
Atbilstoši RSU Studiju reglamentam I. Gala atzīmi un kopējo vērtējumu veido visu atzīmju summa. Zināšanas tiks vērtētas 10 ballu sistēmā. Vidējā atzīme par pētījuma metodoloģiskās daļas sagatavošanu un prezentāciju – 20%. Vidējā atzīme par līdzdalību semināros, pētnieciskā projekta kvalitāte – 30%. Eksāmena atzīme – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošais pastāstīs un izskaidros tiesību socioloģijas būtiskos elementus, zinās funkcijas, metodes un formas. Zinās vispārīgos tiesību socioloģijas uzskatus, pārdomas, un spēs atsaukties uz kompetentiem avotiem. Zinās tiesību socioloģijas vietu un lomu citu tiesību zinātņu starpā.
Prasmes:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošais pratīs vadīt un veidot sociālo dialogu, profesionāli pielietos un izmantos iegūtās zināšanas. Mācēs noteikt indivīda un sabiedrības galvenos mijiedarbību veidus, aprakstīs to racionālismu un nosacītības īpatnības. Pratīs studiju kursā izmantotās atziņas pielietot praktiskā jurista darbā, vadoties pēc tiesību socioloģijas mācības. Mācēs patstāvīgi risināt juridiskās problēmas, izmantojot tiesību socioloģijas avotus un zināšanas par to pielietojumu. Sagatavos un izteiks tiesību socioloģijas nepieciešamo pielietojumu profesionālajā darbā.
Kompetences:Studējošais mācēs veikt patstāvīgus pētījumus, tos pareizi aprakstot balstoties uz iegūtajām zināšanām. Formulēs tiesību jomas, kurās pielietojama tiesību socioloģija. Profesionāli noskaidros situācijas un radīs risinājuma elementus sabiedrības integrācijā. Spēs formulēt sociālos institūtus, pratīs tos nošķirt no filozofijas un masu kultūras veidiem. Kopā ar attiecīgo zinību speciālistiem, izkops tiesību tradīcijas un to praktisko pielietojumu vienotā tiesību socioloģijas rakursā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Regulāri lasīt laikrakstus: "Diena", "Neatkarīgā Rīta Avīze", "Jurista Vārds".
2Klausīties radio un televīzijas sociāltiesiska rakstura pārraides.
Papildus literatūra
1Osipova S. Ievads tiesību socioloģijā. Rīga, TNA, 2010.
2Vilks A. Deviantoloģija. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2001.
3Karpova Ā. Personība. Teorijas un to rādītāji. Rīga, Zvaigzne ABC, 1998.
4Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. Rīga, Zvaigzne ABC, 2002.
5Ebels G. Fridriha Vilhelma Nīčes sociāli politiskā koncepcija. Rīga, LU, 1992.
6Šuvajevs A. Psihoanalīze un dzīves māksla. Rīga, Rota, 1998.
7Fuko M. Patiesība. Vara. Patība. Rīga, Rota, 1995.
8Reņģe V. Sociālā psiholoģija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2002.
9Vorobjovs A., Kudiņš A. No domas līdz zinātnei. Rīga, Izglītības soļi, 2005.
10Blekbērns S. Neatvairāms ievads filozofijā. [B.v.], Satori. 2007.
11Ruso Ž.Ž. Par sabiedrisko līgumu, jeb, Politisko tiesību principi. Rīga, Zvaigzne ABC, 2013.
12Budovskis M. Personības un sociālās vides rezonanse. Rīga,1986.
13Garleja R. Sociālā uzvedība. Rīga, 1997.
14Rehbinder M. Rechtssoziologie. 3.Aufl., Verlag, C.H.Beck, 2000.
15Durkheim E. Regeln der soziologischen Methode. Neuwied und Berlin, Luchterhand, 1965.
16Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechtes, Munchen, 1929.
17Weber M. Wirtschhaft und Gesellschaft. Padeborn, Voltmedia, 2007.
18Roach Anleu S.L. Law and social change. London, Sage Publications, 2000.
19Richard O’Dair. Legal Ethics. Text and Materials. London, Butterworths, 2001.
20Burr J.R., Goldinger M. Philosophy and Contemporary Issues. New York, 1992.
21Bandura A. Aggression: A social learning analysis. New York, Englewood Cliffs, 1973.
22Augoustinos M., Walker I. Social cognition. London, 1995.
23Sorokin P. The System of Sociology.[1.,2.Vol.] Petrograd, Kolos, 1920.
24Allport G.W. The historical background of social psychology.MA, Reading,1985.
25Archer J. Evolutionary Social Psychology. Oxford, 1996.
Citi informācijas avoti
1Nedēļraksts Latvijas Vēstnesis, „Jurista vārds”, Rīga
2http://www.legalethics.com/
3http://www.findlaw.com/01topics/14ethics/index.html
4http://www.ethicsandlawyering.com/index.htm
5http://www.freivogelonconflicts.com/index.htm
6Department of Sociology and Anthropology
7first offered a BA in Sociology in 1920. The Masters of Arts degree in Sociology
8came soon after, in 1932, while a BA degree in Anthropology was added in ...
9www.cas.ohiou.edu/socanth/ - 4k
10John Law - Sociology at Lancaster University
11Department of Sociology, Lancaster University home page ... John Law, Aircraft
12Stories: Decentering the Object in Technoscience, Durham, North Carolina, ...
13www.lancs.ac.uk/fss/sociology/staff/law/law.htm - 14k -
14Social Sciences and the Law: Sociology and Social Reform
15Social Sciences and the Law. Sociology and Social Reform. Social Reform ·
16Social Reformers · Sociology: Biographies · Sociology: General Terms and Concepts ...
17www.infoplease.com/encyclopedia/0sslsoc.html - 21k - 31 Oct 2005 -
18AllRefer.com - Social Sciences and the Law - Sociology and Social ...
19AllRefer.com reference and encyclopedia resource provides encyclopedia articles
20covered under this topic.
21reference.allrefer.com/encyclopedia/Social_ Sciences_and_the_Law/Sociology_and_Social_Reform.html - 25k - 31 Oct 2005 -
22[PDF] Sociology of Law Graduate Programs
23File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
24or Joint Degrees in Sociology or Social Science and the Law. Please check department
25... offers a joint degree (JD/Ph.D.) in Law, Sociology ...
26www.ruf.rice.edu/~soci/Links/ Sociology%20of%20Law%20Graduate%20Programs.pdf -
27University of Calgary: Law Library - Course Pathfinders - SOCI 429 ...
28Also check the Library's Sociology webpage. Law Library Reference Desk hours: Monday
29... Books on sociology of law generally can be found using the phrase ...
30library.ucalgary.ca/branches/branches/ lawlibrary-coursepathfinders-soci429/index.php - 21k –
31[PDF] Department of Sociology Graduate Program: The University of ...
32File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
33The University of Florida Joint Law-Sociology Degree Program ... The joint degree
34program with law (JD) and sociology (MA) is comparable to programs with ...
35web.soc.ufl.edu/grad/currentgrad/Joint_MA_JD.pdf
36[DOC] Sociology of Law Section
37File Format: Microsoft Word 2000 - View as HTML
38offers a joint degree (JD/Ph.D.) in Law, Sociology ... on behalf of the Publications
39Committee, Sociology of Law Section of the American Sociolo- ...
40www.departments.bucknell.edu/ soc_anthro/soclaw/textfiles/JD-PhD.doc -
41SOCIOLOGY OF LAW - Sociology UofW course #50.2119/6
422119/6 - SOCIOLOGY OF LAW. Description:. This course analyzes the effects of law
43on social relationships as well as the social dynamics which give rise to, ...
44www.uwinnipeg.ca/academic/ as/sociology/courses/2119.html - 4k –
45BUBL Information Service
46Includes: sociology, politics, economics, law, education, 800 Literature and
47rhetoric Includes: literature of specific languages. 400 Language ...
48bubl.ac.uk/ - 7k –
49Law/ Sociology BA (Hons)
50This degree offers the flexibility which allows you to study those aspects of
51law which best complement your subjects from the Sociology degree courses.
52www.anglia.ac.uk/ruskin/en/home/prospectus/ undergrad2006/law/Law__Sociology_BA__Hons_.html - 66k -
53Rechtsfilosofie en rechtssociologie / Philosophy of law, sociology ...
54Rechtsfilosofie en rechtssociologie / Philosophy of law, sociology of law.
5525 oktober 2005. Titel: In lawyers’ circles; lawyers and European legal ...
56www.uba.uva.nl/law/object.cfm/ objectid=F536CACF-E696-43CC-AB665FA8A952813A - 21k - 1 Nov 2005 –
57PDF] 1 UNIVERSITY OF WATERLOO SOCIOLOGY OF LAW: SOCIOLOGY 370 FALL 2005 ...
58File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
59sociology in general but in the sociology of law in particular. His typology of
60legal systems is very. interesting to consider. ...
61sociology.uwaterloo.ca/documents/soc370.f05.pdf –
62School of Law | Undergraduate | Benchmarks | Socio
63Benchmark Statement for the Law/Sociology degree course, set at the Modal ...
64Students on the Warwick Law/Sociology degree will take twelve modules, ...
65www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ law/ug/current/regs/benchmarks/socio/ - 30k -
66Peterborough Regional College - English History Law Sociology and ...
67Although this was apparent in the case of sociology, law, ... English, history,
68law, and sociology and anthropology programmes at Peterborough Regional ...
69www.qaa.ac.uk/reviews/reports/ subjectlevel/sr179_02_textonly.htm - 43k -
70[PDF] English History Law Sociology and Anthropology - Peterborough ...
71File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
72of sociology, law, English and history, it would be ... history, law, and sociology
73and anthropology programmes at Peterborough Regional College. ...
74www.qaa.ac.uk/reviews/reports/subjectlevel/sr179_02.pdf -
75Elsevier.com - International Journal of the Sociology of Law
76The International Journal of the Sociology of Law is an interdisciplinary forum
77... The Sociology of Law section of The American Sociological Association ...
78www.academicpress.com/ijsl - 66k -
79Sociology of Law Section Graduate Programs in Law & Society, Legal ...
80Sociology of Law Section Graduate Programs in Law & Society, Legal Studies, Joint
81Degrees MA and JD/Ph.D. Here is a list of institutions that offer graduate ...
82www.departments.bucknell.edu/ soc_anthro/soclaw/textfiles/JD-PhD.txt - 4k -
83JCU - Undergraduate Bulletins
84[Undergrad-bulletins] Law, Sociology and Politics books for sale ... Jake M Najman
85and John S Western, A Sociology of Australian Society (3rd ed, ...
86www.jcu.edu.au/archives/ undergrad-bulletins/msg06124.shtml - 8k –