Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:12 / 18
Kursa vadītājs:Valdis Voins
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Bakalaura darba izstrādes mērķis ir teorētisko zināšanu, profesionālo iemaņu un prasmju nostiprināšana un attīstība atbilstoši profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Policijas darbs” prasībām, kā arī sagatavot studējošo tālākām studijām profesionālajā maģistra studiju programmā.

Priekšzināšanas

Sekmīgi apgūti visi studiju kursi, t.s., izpildīti un aizstāvēti Studiju darbi I, II un III, izpildītas Prakses I (1.daļa); Prakse I (2.daļa) un Prakse II (specializācijā).

Rezultāti

Zināšanas

Bakalaura darba izstrādes gaitā studenti papildina zināšanas par pētījuma izstrādi, metodoloģiju un jautājumiem, kas saistīti ar bakalaura darba tēmu.

Prasmes

Bakalaura darba sekmīga aizstāvēšana norāda uz studējošā spējām pastāvīgi strādāt ar tiesību avotiem, atbilstoši izvēlētajam studiju darba tematam izstrādāt pētnieciskā darba plānu (struktūru), noteikt pētījuma apjomu, analizēt citu autoru viedokļus, izdarot secinājumus un priekšlikumus, kā arī apliecina teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu bāzi, atbilstoši studiju programmas prasībām.

Kompetences

Pēc valsts pārbaudījuma sekmīgas nokārtošanas un bakalaura darba sekmīgas aizstāvēšanas absolvents iegūst tiesības konkursa kārtībā turpināt studijas maģistra studiju programmās.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.